OM RYK

RYK arbejder for at forbedre levevilkårene for mennesker med rygmarvsskade. Vi har fokus på behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling. 

Bestyrelsen for RYK

Helle Schmidt
Formand
Mobil: 22 50 07 62
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Jette poulsen
Næstformand
Mobil: 26277215
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rita Nissen
Kasserer

Tlf: 51593774
Mobil: 51593774
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cathrine Guldberg
Bestyrelsesmedlem
Mobil: 20758827
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mette Lauersen
Bestyrelsesmedlem

Mobil: 20302672    
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Leo Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Mobil: 20296395
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kristine Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Mobil: 30338577

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Henrik Aundal
Suppleant

Mobil: 28181413
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hari Aaby Mandic
Suppleant

Mobil: 28123257
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsen

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål
Hvad er RYKs formål?
RYKs formål er at organisere mennesker med rygmarvsskade samt forbedre deres leve-vilkår. Desuden er formålet også at forebygge rygmarvsskader samt fremme nye og bed-re behandlingstiltag i tæt samarbejde med bl.a. forskere.
Hvad laver RYK?
Vi afholder i RYK temadage, weekendseminarer, sommerkurser med videre. Vi udgiver RYK! Magasin samt bøger og hæfter, og vi formidler via hjemmesiden viden og giver mu-lighed for, at man som bruger kan udveksle erfaringer med hinanden. Derudover admini-strerer vi T-basen – et register over tilgængelighed – og vi gør vores indflydelse gælden-de i forhold til relevante sundhedspolitiske emner samt støtter og påvirker relevant forskning.
Hvor mange medlemmer har RYK?

RYK havde ca. 1.400 medlemmer pr. 1. januar 2018.

Hvem kan være medlem af RYK?

Mennesker med rygmarvsskade, pårørende, fagfolk og alle andre med interesse i forholdene for mennesker med rygmarvsskade er velkomne som medlemmer i RYK.

Er RYK også for pårørende?

Ja, RYK har meget fokus på pårørende.

Hvor kan pårørende hente information?

RYK har udgivet bogen ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede”, og vi har en database, der giver pårørende mulighed for at komme i kontakt med ligestillede. Derudover har vi med jævne mellemrum arrangementer med særligt fokus på pårørende. Pårørende er naturligvis også velkomne til alle andre arrangementer.

Er RYK også for gående rygmarvsskadede?

Ja. En stigende andel af RYKs medlemmer har en vis gangfunktion. Vi har i RYKs arbejdsgruppe ”Johnny Walker” særligt fokus på gående.

Får gående rygmarvsskadede noget ud af at være medlemmer af RYK?

Ja, RYKs arrangementer og udgivelser er gode og lærerige for alle uanset omfanget af rygmarvsskaden.

Hvordan bliver man medlem af RYK?

Man kan melde sig ind på knappen herunder.

Hvordan kan man støtte RYK?

Man kan støtte RYK via almindeligt medlemskab, støttemedlemskab, abonnement på RYK! Magasin, gave og testamente samt firmasponsorater.

Kan man deltage i RYKs arrangementer, hvis man ikke er medlem?

Ja, ved de fleste arrangementer er alle velkomne. Medlemmer har dog fortrinsret, og deltagerbetalingen for ikke-medlemmer er højere.

Hvor skal man henvende sig, hvis man har problemer med at få den hjælp eller de hjælpemidler, man har brug for?

Medlemmer af RYK kan kontakte Dansk Handicap Forbund, som kan tilbyde socialrådgivning samt bisiddere.

Hvordan kan man komme i kontakt med andre rygmarvsskadede?

Man kan komme i kontakt med ligestillede ved vores arrangementer, via vores Facebook-gruppe.

Hvordan kan man komme i kontakt med andre pårørende?

Man kan komme i kontakt med ligestillede ved vores arrangementer, via vores Facebook-gruppe.

Er RYK på Facebook?

Ja du kan finde vores Facebook-gruppe via knappen herunder.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg gerne vil vide mere om RYK?

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om RYK

Ofte stillede spørgsmål

Vedtægter

1.d. Vedtægter

 

Vedtægter for RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

 

 • 1. Navn og hjemsted

Kredsens navn er RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. Dens hjemsted og adresse er RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

 • 2. Tilhørsforhold

RYK er en landsdækkende specialkreds i Dansk Handicap Forbund. Kredsen er ved sin formand og ved et medlem, der er udpeget af RYKs bestyrelse, repræsenteret i Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse. RYK er berettiget til, jf. forbundets vedtægter, at lade delegerede være repræsenteret på Dansk Handicap Forbunds kongres.

 • 3. Formål

Stk. 1. RYK har til formål at organisere mennesker med rygmarvsskade og at forbedre disses levevilkår, blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling samt at arbejde for at færre mennesker får en rygmarvsskade.

Stk. 2. RYKs formål søges blandt andet fremmet ved udgivelse af medlemsbladet og andet oplysningsmateriale, ved vejledning og rådgivning, afholdelse af seminarer og kurser, opsøgende arbejde mv. Ligeledes søges formålet fremmet gennem et tæt samarbejde med behandlere, forskere og andre, der har tilknytning til mennesker med rygmarvsskade.

 • 4. Medlemskab

Stk. 1. Enhver, der har interesse i forhold omkring mennesker med rygmarvsskade, og som opfylder Dansk Handicap Forbunds forudsætninger for medlemskab, kan blive medlem af RYK.

Stk. 2. Medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund dækker også kontingent til RYK, så betalingen sker under et.

Stk. 3. Som medlem modtager man både RYKs og Dansk Handicap Forbunds medlemsblade.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem, hvis den pågældende på særlig fortjenstfuld måde har varetaget interesser for mennesker med rygmarvsskade. Bestyrelsesbeslutningen skal være enstemmig.

Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes af RYK, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

 • 5. Bestyrelsen

Stk. 1. RYK ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen har 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og kan fastsætte sin egen forretningsorden. Der holdes mindst fire bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 4, stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer personligt er til stede. Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal dog gives mulighed for skriftligt at kunne fremlægge deres synspunkter og afgive deres stemmer, hvis der på mødet skal tages beslutninger af væsentlig betydning for kredsen. Der føres referat af møderne.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør for medlemsbladet. Denne er ansvarlig over for bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger regionsrepræsentanter til Dansk Handicap Forbunds regioner.

 • 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er RYKs øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året.

Stk. 3. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske senest 8 uger før, generalforsamlingen afholdes. Indvarslingen kan ske i medlemsbladet og skal indeholde en foreløbig dagsorden.

Stk. 4. Alle forslag, som ønskes taget op og behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens sekretær i hænde i skriftlig form senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5. Endelig dagsorden, skriftlig beretning, regnskab og indkomne forslag offentliggøres på RYKs hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Hvis enkelte medlemmer ønsker det, kan indkaldelsen sendes med post ved henvendelse til vores sekretariat.

Stk. 6. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

-         Valg af dirigent

-         Valg af stemmetællere

-         Beretning

-         Forelæggelse af revideret regnskab

-         Indkomne forslag

-         Valg af formand / næstformand og af bestyrelsesmedlemmer (det angives, hvem der er på valg)

-         Valg af suppleanter (navnene angives)

-         Valg af to revisorer og en suppleant for disse

-         Fremtidigt arbejde

-         Eventuelt

Stk. 7. Stemmeafgivning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Dog kan der på forlangende af ét stemmeberettiget fremmødt medlem foretages skriftlig afstemning. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflerhed, jf. dog §§ 6, stk. 8 og 9, stk. 1.

Stk. 8. RYKs vedtægter kan kun ændres, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 9. Referat af generalforsamlingen offentliggøres hurtigst muligt på RYKs hjemmeside. Det samme gælder reviderede vedtægter, når de er godkendt af Dansk Handicap Forbund.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsens sekretær.

 • 7. Valg og valgbarhed

Stk. 1. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til en tillidspost. Bestyrelsesmedlemmer skal dog være myndige. Som formand kan kun vælges et medlem, der har en rygmarvsskade.

Stk. 2. Kun medlemmer med rygmarvsskade har stemmeret på generalforsamlingen. Dog har ikke-rygmarvsskadede medlemmer, hvis de vælges til et tillidshverv, hvori der kan disponeres økonomisk eller aftalemæssigt på RYKs vegne, samme rettigheder som medlemmer med rygmarvsskade, så længe tillidshvervet haves. Ligeledes kan forældre til børn med rygmarvsskade og unge under 18 år optages som stemmeberettigede medlemmer i RYK.

For medlemmer under 15 år udøves medlemsrettighederne af værgen. Stemmeafgivning kan ske ved et medlems personlige fremmøde eller ved en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I lige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanterne er på valg på hver generalforsamling.

Stk. 4. Mindst 5 af de 7 bestyrelsespladser besættes af personer med rygmarvsskade.

Stk. 5. I tilfælde, hvor der kun opstilles én kandidat til en plads på valg, kan kandidaten vælges uden afstemning.

 • 8. Tegning

RYK tegnes af formanden eller kassereren. Til disposition over fast ejendom kræves underskrift både af formand og kasserer.

 • 9. Opløsning

Stk. 1. RYK kan kun opløses, hvis bestyrelsen foreslår det, og et flertal herefter på mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer for en opløsning.

Stk. 2. På den generalforsamling, hvor RYKs opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om, hvordan og ved hvem kredsens forpligtelser skal afvikles.

 • 10. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft 10. juni 2017.

 

1.e. Forretningsorden

 Forretningsorden for RYK

 • 1. Bestyrelsesmøder

stk. 1. Bestyrelsen afholder min. 4 ordinære møder årligt jf. vedtægterne § 5, stk. 2.

stk. 2. Der indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde med min. 1 måneds varsel.

stk. 3. Formanden er ansvarlig for udarbejdelsen af dagsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt observatør kan skrive punkter på den elektroniske dagsorden. For at forebygge tidsmangel på bestyrelsesmødet og for at lette referentens arbejde, skal alle med relevant information skrive denne på dagsordenen.

stk. 4. Dagsorden udsendes min. 1 uge før mødet.

stk. 5. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed jf. vedtægterne § 5, stk. 2.

stk. 6. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

skt. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer personligt er til stede jf. vedtægterne § 5, stk. 2.

stk. 8. Der udarbejdes et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

stk. 9. Såvel bestyrelsesmedlemmer, suppleanter som observatører kan vurderes inhabile i beslutninger, hvor de eksempelvis har en kommerciel eller arbejdsmæssig interesse i beslutningens udfald.

stk. 10. Bestyrelsen, suppleanter og observatører har tavshedspligt i sager, der indeholder oplysninger om enkeltpersoner.

stk. 11. Suppleanterne kan deltage i alle bestyrelsesmøder.

 • 2. Daglig drift

stk. 1. Formand, næstformand og kasserer er ansvarlige for varetagelsen af den daglige drift af organisationen.

stk. 2. Formand, næstformand og kasserer kan træffe beslutninger, der i deres karakter ikke behøver at behandles af bestyrelsen eller ikke kan afvente den samlede bestyrelses stillingtagen.

stk. 3. I tilfælde, hvor formand, næstformand og kasserer er uenige om væsentlige spørgsmål, skal bestyrelsen tage stilling. Der henvises i øvrigt til § 1, stk. 6.

 • 3. Intern kommunikation

stk. 1. Intern kommunikation i bestyrelsen foregår primært via mail. Det forventes, at alle læser og reagerer på mails jævnligt (flere gange ugentligt). Dette gælder naturligvis ikke i forbindelse med sygdom, ferie og bortrejse.

stk. 2. Er man i en (længere) periode ude af stand til at læse mails på grund af sygdom, ferie eller andet, skal bestyrelsen om muligt informeres om dette. Ved planlagt fravær skal dette helst ske på forhånd. Automatisk feriesvar bør  benyttes, hvis det kan lade sig gøre.

 • 4. Arbejdsgrupper.

stk. 1. Arbejdsgrupper, som varetager RYKs interessepolitiske arbejde, planlægning af kurser og arrangementer, udarbejdelse af materialer m.m., nedsættes af bestyrelsen. Det tilstræbes, at bestyrelsen er repræsenteret i stående arbejdsgrupper.

stk. 2. Bestyrelsen udpeger blandt medlemmerne af arbejdsgruppen en tovholder. Tovholderen

 • træffer beslutninger, som ikke kan afvente arbejdsgruppens samlede stillingtagen
 • er ansvarlig for, at arbejdsgruppen overholder deadlines og budget samt RYKs krav til kvalitet
 • er kontaktperson til bestyrelsen og ansvarlig for, at bestyrelsen er løbende orienteret om arbejdsgruppens arbejde, og at arbejdsgruppen er orienteret om bestyrelsens holdninger og beslutninger med relevans for arbejdsgruppens arbejde.

stk. 3. Såfremt bestyrelsen, tovholder eller et medlem af arbejdsgruppen mener, at gruppens arbejde er i uoverensstemmelse med RYKs vedtægter eller bestyrelsens holdning, kan spørgsmålet drøftes på et bestyrelsesmøde. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den omstøde arbejdsgruppens beslutninger og/eller ændre på gruppens sammensætning af medlemmer.

stk. 4. I tilfælde af samarbejdsproblemer internt i arbejdsgruppen eller mellem gruppen og bestyrelsen kan bestyrelsen ændre sammensætningen af gruppen. Det samme gør sig gældende, såfremt et medlem ikke lever op til rimelige krav om arbejdsindsats.

 • 5. Vedtagelse

Denne forretningsorden er vedtaget af RYKs bestyrelse den 22. juni 2013.

 

1.f Referater af dagsordener, bestyrelsesmøde og generalforsamlinger samt regnskaber. (hvordan laves dette menupunkt?)

 

1.g samarbejdet med DHF

 

RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF). DHF er en medlemsstyret, landsdækkende organisation af og for mennesker med bevægelseshandicap og har ca. 8.000 medlemmer.

RYK har to pladser i DHFs hovedbestyrelse.

Medlemmer af RYK betaler kontingent til DHF og er naturligvis fuldgyldige medlemmer af forbundet.

RYKs medlemmer kan også være medlem af en eller flere af de øvrige specialkredse i DHF. Medlemskab af flere kredse koster ikke ekstra.

De tre kredse er:

I Ungdomskredsen og Forældrekredsen er der ikke fokus på årsagen til handicappet, men på det at være henholdsvis ung og forælder. Medlemskab af disse kredse kan således være et meget gavnligt supplement til medlemskabet af RYK

 

1.h. ESCIF

The European Spinal Cord Injury Federation

RYK var med til at stifte den europæiske paraplyorganisation for rygmarvsskadede:

The European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). ESCIF’s medlemmer består af interesseorganisationerne i en lang række lande i Europa.

ESCIF blev stiftet i marts 2006 i Nottwil i Schweiz. Hensigten med den nye organisation var at fremme livskvaliteten for mennesker med rygmarvsskader i Europa gennem videns- og erfaringsudveksling samt vejledning om ”best practice” inden for behandling og rehabilitering.

ESCIF satser på, at fremme forskning inde nfor rygmarvsskader og at skabe en større opmærksomhed omkring problemer og udfordringer, som mennesker med rygmarvsskader og deres pårørende har.

RYKs daværende formand, Jane Horsewell, blev valgt som vicepræsident for ESCIF ved den stiftende generalforsamling. I 2010 blev hun valgt som præsident.

ESCIF og sundhedspolitik

ESCIF har vedtaget en politik, som understreger medlemmernes prioriteter inden for behandling og rehabilitering; herunder centralisering. Centralisering var emnet for en rapport, der blev udgivet i 2010. I øjeblikket udarbejdes der en rapport og anbefalinger om kvalitetssikring inden for behandling og rehabilitering.

ESCIF’s politik og rapporter er blevet brugt i flere af medlemslandene til at støtte krav om forbedringer af behandling af mennesker med rygmarvsskader.

ESCIF og forskning

ESCIF deltager aktivt i flere europæiske forskningsprojekter herunder om nytilskadekomnes reintegration i samfundet og på arbejdsmarkedet efter en rygmarvsskade.

ESCIF har holdt flere præsentationer på internationale konferencer bl.a. ISCoS (International Spinal Cord Society) i 2007, 2009 og 2010 samt NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) i 2011 og ASCoN (Asian Spinal Cord Network) i 2011.

Medlemsaktiviteter

ESCIF holder kongres hvert år i et af medlemslandene, hvor den nationale organisation er vært for arrangementet. Hver kongres har et fagligt tema bl.a. aldring, smerter, kvalitet i behandling og rehabilitering.

ESCIF’s medlemmer mødes også i forbindelse med forskellige projekter.

Læs mere om ovenstående her. Alle rapporter, præsentationer mm. kan frit downloades.

 

 

1.i. NORR

Print

NORR er Det Nordiske Rygmarvsskaderåd, hvor alle de nordiske landes rygmarvsskadeforeninger er repræsenteret. Rådets primære formål er at udveksle erfaringer imellem foreningerne og debattere relevante emner i nordisk perspektiv.

Vedtægter for RYK
Rygmarvsskadede i Danmark
Adresse

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
DK-2630 Taastrup
Tlf.: +45 39 29 35 55
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Følg os på