Vestenvinden slukkede visionen

Tekst Birgitte Bjørkman
 
- Region Midtjylland fravalgte et spinalcenter i verdensklasse, siger RYKs socialpolitiske konsulent Anders J. Andersen tørt og fortsætter:
- Vi havde håbet til det sidste, at politikerne turde træffe den eneste rigtige og fremtidssikre løsning, nemlig at flyt te rehabiliteringen af os fra Viborg til Skejby.
Efter tre års hårdt lobbyarbejde er han skuffet over, at politikerne ikke turde sikre fremtidens behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede på et moderne spinalcenter med det nødvendige brede og højtspecialiserede specialeudbud, som kun en placering i Skejby ville give.
Anders bruger hele tiden ordet ”turde”:
- Der gik politik i det, hvor sagligheden tabte til den midtjyske politiske strid, nemlig konflikten Vestjylland mod Aarhus. Som følge af RYKs saglighed kunne politikerne godt se det rigtige i en Skejby-løsning, men de valgte den politisk letteste løsning.
 
Uholdbar løsning i Viborg
- Beslutningen er taget. Men jeg bekla-ger på vores gruppes vegne, at vi skal betale prisen de næste 20 - 30 år for en kortsigtet, politisk lettere løsning. Den renoverede bygning i Viborg bliver langt fra optimal, da der simpelt hen ikke bliver plads nok. Søen er smuk, men begrænser udvidelsesmuligheder, så vi i mange år fremover må leve med for få senge og for lidt plads. Meget groft sagt vil byggeriet være forældet, inden man kommer i gang. Det er meget trist - og dårlig udnyttelse af offentlige midler, udtaler Anders J. Andersen skarpt.
- Men det værste er nok, at selv med en udvidelse af antal pladser, vil heller ikke alle jyder og fynboer fremover få – eller ikke få tilstrækkelig – rehabilitering og behandling. Det gælder især børn. Og Anders fortsætter: - Sammenligner vi med tallene fra Hornbæk, kan vi se, at Paraplegifunk tionen burde behandle otte – OTTE - gange så mange børn. Vi tror, det skyldes manglende kapacitet. Det er inden for Paraplegifunktionens optageområde, men ingen ved, hvor de børn forsvinder hen. RYK vil holde fast i at få løst denne problemstilling. Hertil kommer, at de mange andre, højt specialiserede funktioner, som man trækker på i re habiliteringen og behandlingen af os, fortsat vil være næsten 70 km væk, nemlig i Aarhus. Og man ved, at koordineringen og sammenhængen med dem kun vil blive endnu vigtigere fremover. Regionen vil forsøge at øge samarbejdet mellem de højtspecialiserede funktio-ner, men det bliver kun lappeløsninger. Hertil kommer, at det nu rumler med at flytte den neurologiske afdeling væk fra Regionhospitalet Viborg. Man kunne én gang for alle have løst det grundlæggende ved at placere det hele i Skejby, siger han.
 
Stolt af indsatsen
Anders mener ikke, det har været for gæves, at der er blevet lagt mange timer og et kæmpe arbejde i bl.a. udarbejdelsen af RYKs høringssvar, lobbyarbejde, møder mv. og påpeger, at RYKs mangeårige indsats bl.a. har bidraget til, at der nu oprettes et klinisk professorat på det kommende Vestdansk Center for Rygmarvsskader med henblik på styrkelse af forskningen.
- Vi er også stolte over at kunne præsentere et så omfattende og gennembearbejdet høringssvar. Sørgeligt, at der ikke har været opbakning fra dem, der sidder med det sundhedsfaglige i Viborg. RYKs arbejde gav politikerne et kvalificeret beslutningsgrundlag. Regionens egen udredning var fyldt med fejl og mangler, og det rettede vi op på. Og som følge af vores politiske arbejde flyttede RYK tidsrammen for en overflytning til Aarhus fra 10-15 år ned til tre-fire år. Set i bakspejlet var en overflytning til Skejby altså tæt på, siger han.
- Kun fremtiden vil fortælle os, om beslutningen med Viborg er en stor eller meget stor fejltagelse, slutter han og ryster på hovedet.
 
 
FAKTA
 
Regionsrådets beslutning indebærer, at:
• Paraplegifunktionen fremtidigt placeres på Regionshospitalet Viborg
• der planlægges kapacitets udvidel se fra 26 til 35 senge + fire hotel senge
• Paraplegifunktionen skifter navn til ”Vestdansk Center for Ryg marvs skade”
• De øgede driftsudgifter søges indarbejdet i budget 2014 og frem i takt med, at kapaciteten tilpasses en stigning i efterspørgslen
• Forskningen på Paraplegifunk ti o nen, Regionshospitalet Viborg, udvikles og styrkes med henblik på at opnå status som universitetsklinik
• Når kapaciteten er udbygget, forudsættes det, at ventetiden nedbringes, så patienter fremover kan indlægges i løbet af 48 timer efter henvisning.