Vedtægter for RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

§ 1. Navn og hjemsted

Kredsens navn er RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. Dens hjemsted og adresse er RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, Dansk Handicap Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

§ 2. Tilhørsforhold

RYK er en landsdækkende specialkreds i Dansk Handicap Forbund. Kredsen er ved sin formand og ved et medlem, der er udpeget af RYKs bestyrelse, repræsenteret i Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse. RYK er berettiget til, jf. forbundets vedtægter, at lade delegerede være repræsenteret på Dansk Handicap Forbunds kongres.

§ 3. Formål

Stk. 1. RYK har til formål at organisere mennesker med rygmarvsskade og at forbedre disses levevilkår, blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling samt at arbejde for at færre mennesker får en rygmarvsskade.

Stk. 2. RYKs formål søges blandt andet fremmet ved udgivelse af medlemsbladet og andet oplysningsmateriale, ved vejledning og rådgivning, afholdelse af seminarer og kurser, opsøgende arbejde mv. Ligeledes søges formålet fremmet gennem et tæt samarbejde med behandlere, forskere og andre, der har tilknytning til mennesker med rygmarvsskade.

§ 4. Medlemskab

Stk. 1. Enhver, der har interesse i forhold omkring mennesker med rygmarvsskade, og som opfylder Dansk Handicap Forbunds forudsætninger for medlemskab, kan blive medlem af RYK.

Stk. 2. Medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund dækker også kontingent til RYK, så betalingen sker under et.

Stk. 3. Som medlem modtager man både RYKs og Dansk Handicap Forbunds medlemsblade.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem, hvis den pågældende på særlig fortjenstfuld måde har varetaget interesser for mennesker med rygmarvsskade. Bestyrelsesbeslutningen skal være enstemmig.

Stk. 5. Et medlem kan ekskluderes af RYK, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. RYK ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen har 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og kan fastsætte sin egen forretningsorden. Der holdes mindst fire bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 4, stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer personligt er til stede. Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal dog gives mulighed for skriftligt at kunne fremlægge deres synspunkter og afgive deres stemmer, hvis der på mødet skal tages beslutninger af væsentlig betydning for kredsen. Der føres referat af møderne.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør for medlemsbladet. Denne er ansvarlig over for bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger regionsrepræsentanter til Dansk Handicap Forbunds regioner.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er RYKs øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året.

Stk. 3. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske senest 8 uger før, generalforsamlingen afholdes. Indvarslingen kan ske i medlemsbladet og skal indeholde en foreløbig dagsorden.

Stk. 4. Alle forslag, som ønskes taget op og behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens sekretær i hænde i skriftlig form senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5. Endelig dagsorden, skriftlig beretning, regnskab og indkomne forslag offentliggøres på RYKs hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Hvis enkelte medlemmer ønsker det, kan indkaldelsen sendes med post ved henvendelse til vores sekretariat.

Stk. 6. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

-         Valg af dirigent

-         Valg af stemmetællere

-         Beretning

-         Forelæggelse af revideret regnskab

-         Indkomne forslag

-         Valg af formand / næstformand og af bestyrelsesmedlemmer (det angives, hvem der er på valg)

-         Valg af suppleanter (navnene angives)

-         Valg af to revisorer og en suppleant for disse

-         Fremtidigt arbejde

-         Eventuelt

Stk. 7. Stemmeafgivning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Dog kan der på forlangende af ét stemmeberettiget fremmødt medlem foretages skriftlig afstemning. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflerhed, jf. dog §§ 6, stk. 8 og 9, stk. 1.

Stk. 8. RYKs vedtægter kan kun ændres, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 9. Referat af generalforsamlingen offentliggøres hurtigst muligt på RYKs hjemmeside. Det samme gælder reviderede vedtægter, når de er godkendt af Dansk Handicap Forbund.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsens sekretær.

§ 7. Valg og valgbarhed

Stk. 1. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til en tillidspost. Bestyrelsesmedlemmer skal dog være myndige. Som formand kan kun vælges et medlem, der har en rygmarvsskade.

Stk. 2. Kun medlemmer med rygmarvsskade har stemmeret på generalforsamlingen. Dog har ikke-rygmarvsskadede medlemmer, hvis de vælges til et tillidshverv, hvori der kan disponeres økonomisk eller aftalemæssigt på RYKs vegne, samme rettigheder som medlemmer med rygmarvsskade, så længe tillidshvervet haves. Ligeledes kan forældre til børn med rygmarvsskade og unge under 18 år optages som stemmeberettigede medlemmer i RYK.

For medlemmer under 15 år udøves medlemsrettighederne af værgen. Stemmeafgivning kan ske ved et medlems personlige fremmøde eller ved en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I lige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanterne er på valg på hver generalforsamling.

Stk. 4. Mindst 5 af de 7 bestyrelsespladser besættes af personer med rygmarvsskade.

Stk. 5. I tilfælde, hvor der kun opstilles én kandidat til en plads på valg, kan kandidaten vælges uden afstemning.

§ 8. Tegning

RYK tegnes af formanden eller kassereren. Til disposition over fast ejendom kræves underskrift både af formand og kasserer.

§ 9. Opløsning

Stk. 1. RYK kan kun opløses, hvis bestyrelsen foreslår det, og et flertal herefter på mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer for en opløsning.

Stk. 2. På den generalforsamling, hvor RYKs opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om, hvordan og ved hvem kredsens forpligtelser skal afvikles.

§ 10. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft 10. juni 2017.