Seminar: Sid rigtigt

Tekst: Bente Ovesen og Birgitte Bjørkman

Hvornår har vi det godt i kørestolen? Er det når vi kan

 

bevæge os fra et sted til et andet? Er det når vi sidder

 

ranke og slanke i den? Er det når vi er hele og smerte-

 

fri? Er det når vi spiller basket, cykler eller gi'r den på

 

baghjul? Er det når vi scorer?

 

Svaret er JA, til det hele. Og det havde i alt 75 menne-

 

sker, heraf 50 kørestolsbrugere, valgt at bruge en efter-

 

årsweekend på at blive inspireret til.

 

 

 

 

 

”Kørestolen er vores livsledsager på

 

godt og ondt. Derfor er det ikke bare

 

vigtigt, at vi sidder rigtigt. Vi skal også

 

have det godt med den stol, vi sidder i”.

 

Sådan hed det i foromtalen til RYKs

 

efterårsseminar, som blev afholdt i

 

Dronningens Ferieby i Grenå den 9. -

 

11. november 2007. Det førte delta-

 

gerne gennem emner fra siddestillinger

 

til bevægelse, madvaner og indføring i

 

scoringens kunst.

 

Efter en hurtig indkvartering i husene i

 

Dronningens Ferieby, en dejlig middag

 

og velkomst fra seminararrangørerne

 

åbnede Jes Klein seminaret med orde-

 

ne ”Klap røven i sædet og lyt”. Havde

 

det ikke være for hans ca. 70 cm.

 

brede kørestol, kunne han nemt forvek-

 

sles med Onslow fra ”Fint skal det

 

være”. Han var beskidt, uchik, fed og

 

klædt i undertrøje og joggingbukser og

 

med et par mørke solbriller i panden.

 

 

 

Hvad sælger jeg i min butik?

 

Det vi skulle lytte til denne fredag aften

 

var en indføring i scoringens kunst ved

 

terapeut og coacher Maj Wismann.

 

- Magen til brovten mand skal man lede

 

længe efter, konstaterede Maj Wis-

 

mann ikke uden grund, og fortsatte:

 

- Jeg er glad for, at jeg har talt i telefon

 

med Jes Klein, inden jeg mødte ham.

 

Det er nemlig inden for det første

 

minut, man danner sig et indtryk af en

 

person, og i telefonen lød han jo egent-

 

lig rimelig tiltalende.

 

Hendes oplæg drejede sig om, hvordan

 

man forbereder sig til at score og viser

 

sin interesse for et andet menneske.

 

- Man skal turde springe ud i det - turde

 

risikere at blive afvist og turde modtage

 

kritik, sagde Maj Wismann. Samtidig

 

skal man på forhånd gøre sig klart, om

 

man vil score for at få sex eller for at få

 

en kæreste.

 

- Alle har potentiale til at være en god

 

kæreste, men det er vigtigt at man er

 

bevidst om sine kvaliteter og værdier, fortsatte Maj Wismann.

 

Hun gav det råd, at man spørger en

 

ven eller veninde om hvilke kvaliteter de

 

mener, man har. Bliver det fx nævnt at

 

man er kærlig, skal man gå skridtet

 

videre og overveje hvordan det kommer

 

til udtryk: gennem fysisk kontakt, fx

 

omfavnelser og kys på kinden, eller ved

 

at give andre opmærksomhed, aner-

 

kendelse og ros. Nogle modtager kys

 

og kram positivt, mens andre opfatter

 

det grænseoverskridende og trækker

 

sig.

 

Er kontakten skabt er det vigtigt, man

 

taler med hinanden om, hvad der gør

 

en glad. Er det fysisk berøring, verbal

 

anerkendelse, tjenester, tid, gaver…?

 

Åbenhed og bevidsthed om hvad man

 

selv har at byde ind med og hvad man

 

ønsker af sin partner er det bedste

 

udgangspunkt for en scoring.

 

- Net-dating, chat på nettet, SMS og

 

telefonen er en fin måde at få en god

 

kontakt inden man kaster sig ud i det

 

vilde, mener Maj Wismann.

 

 

 

AnyBodyProject

 

Professor John Rasmussen, Aalborg

 

Universitet, indledte programmet om

 

lørdagen. Han viste, at en detaljeret

 

analyse af kroppens indre kræfter nu er

 

kommet indenfor rækkevidde. John

 

Rasmussen er en af hovedkræfterne

 

bag udviklingen af the AnyBody

 

Modeling System, som er et computer-

 

værktøj, der gør det muligt at simulere

 

de kræfter, der påvirker kroppens

 

muskler, sener og led under forskellige

 

former for belastning. Systemet kan

 

beregne muskelkræfter, ledreaktioner,

 

muskelstofskifte, det mekaniske arbej-

 

de, ydeevne og meget andet i hver

 

bevægelse; en viden, der fx kan benyt-

 

tes til at simulere trykbelastninger på

 

blødt væv, som kan være årsag til

 

dannelse af tryksår hos rygmarvs-

 

skadede.

 

John Rasmussen repeterede nogle nye resultater fra Holland, der indikerer, at

 

celler dør, når de udsættes for vedva-

 

rende tryk.

 

- Det er ikke spørgsmål om afskæring

 

af forsyningsveje. Cellerne kan simpelt-

 

hen ikke lide vedvarende kræfter.

 

AnyBody simulerer ikke blot det isolere-

 

de bevægehandicap, men også de dele

 

af kroppens muskler og led, der overta-

 

ger kompenserende funktioner på

 

grund af handicappet.

 

- Dermed vil man være i stand til at

 

beregne belastning og slid hos køre-

 

stolsbrugere og på baggrund af denne

 

viden bidrage til udvikling af fx bedre

 

hjælpemidler.

 

John Rasmussen nævnte kørestolsfa-

 

brikanterne som nyttige samarbejds-

 

partnere:

 

- Viden om siddestilling og -aflastning er

 

derfor vigtigt i forhold til udviklingen af

 

kørestole.

 

Det gælder også forebyggelse af skulderskader. 80 % af alle brugere af

 

manuel kørestol udvikler skuldersmer-

 

ter.

 

- Problemet opstår ofte først efter flere

 

år, men viden om hvordan skuldrene

 

belastes kan hjælpe os til at forstå,

 

hvordan man kan forebygge disse

 

skader gennem design af kørestole.

 

AnyBodyProject er på forskningsstadi-

 

et, men forskernes drøm er at blive i

 

stand til at lave en model, så man lige

 

efter en skade kan forudse hvilke slid-

 

skader der kan opstå, og dermed und-

 

gå dem.

 

På trods af at John Rasmussens fore-

 

drag var meget teoretisk viste deltager-

 

ne stor interesse for projektet, der

 

rummer potentiale til fremtidig anven-

 

delse ved individuel tilpasning af køre-

 

stole og andre hjælpemidler. Mere om

 

projektet kan læses på anybody.aau.dk

 

og på anybodytech.com.

 

 

 

Dogmer om tryksår

 

Formiddagens program fortsatte med

 

et opløftende oplæg af ergoterapeut

 

Helle Dreier om siddestillinger og

 

forebyggelse af siddesår. Hun fremsat-

 

te en række dogmer, der vækkede til

 

eftertanke.

 

- Det er ikke kroppen men hjælpemidler-

 

ne, der skal tilpasses. Der er næsten

 

ingen dårlige puder, men der er mange

 

dårlige måder at bruge dem på.

 

Nærmere herom kan læses i Helle

 

Drejers artikel andet steds i bladet. Her

 

skal blot nævnes, at det var opløftende

 

at høre, at heling af et siddesår ikke er

 

et spørgsmål om 100 % aflastning,

 

men om rigtige siddestillinger, og at sår

 

ikke er en permanent tilstand.

 

 

 

Gang i kroppen

 

Der var ingen nåde søndag. På trods af

 

kulde sendte foredragsholder og

 

idrætsinstruktør, Lene Puggaard Mad-

 

sen deltagerne ud på en rask morgen-

 

tur. De fleste fandt vej ned til badebroen, hvor solen og lyset betog selv den

 

mest kuldskære denne tidlige søndag

 

morgen.

 

Tilbage i salen samlede Lene Puggaard

 

Madsen os alle i en stor rundkreds, og

 

til musikken af Shubiduas ”Sexchikane”

 

blev der sat ”Gang i kroppen” hos del-

 

tagerne. Der blev slået på både egne

 

og naboens lår, og ikke bare pulsen

 

men også humøret steg.

 

- Fysisk aktivitet styrker helbredet, for-

 

talte Lene Puggaard Madsen i et raskt

 

tempo og guidede deltagerne gennem en formiddag med bud på mange gode

 

grunde til at holde sig i bevægelse.

 

- Ved regelmæssig træning sikrer vi

 

bedre tilgang af ilt og næringsstoffer til

 

kroppens celler. Det formindsker risiko-

 

en for hjertekarsygdomme, sukkersyge,

 

forhøjet blodtryk og kræft i tyktarmen,

 

og det styrker knogler, muskler og

 

sener. Ikke mindst er det med til at

 

kontrollere vægten og dermed undgå

 

overvægt.

 

 

 

Gode vaner

 

Lene Puggaard Madsen opfordrede

 

deltagerne til at tilegne sig nogle gode

 

vaner og bruge 30 minutter dagligt på

 

fysisk aktivitet.

 

- Hvorfor bruge den postkasse, der

 

ligger nærmest?

 

Lene Puggaard Madsen fik aflivet myten

 

om, at man nødvendigvis altid skal

 

puste og svede.

 

- Moderat aktivitet er fint, og det må

 

også deles i tre gange 10 minutter i

 

løbet af dagen. Når blot vi kommer ud

 

og rører os, giver det gevinst.

 

For dem, der har en håndcykel, anbefa-

 

lede Lene Puggaard Madsen at bruge

 

den, for her bruger man flere muskel-

 

grupper end i kørestolen.

 

Lene Puggaard Madsen uddelte et ske-

 

ma med spørgsmålene: Hvor aktiv var

 

du i denne uge? Hvor aktiv kunne du

 

tænke dig at være? Det gav mange del-

 

tagere noget at reflektere over, for

 

ugens aktiviteter så ikke godt ud på

 

papiret.

 

Og så sluttede Lene Puggaard Madsen

 

af med siddende aerobic. Med små et

 

og to kilos poser med ”dekorationsler”

 

og til rytmerne af ”Don't know much

 

about love” svang deltagerne de små

 

lerposer frem og tilbage i luften, og

 

endnu en gang blev pulsen sat i vejret.

 

Det var et hit blandt deltagerne, og

 

flere lovede sig selv at sætte mere

 

gang i kroppen efter seminaret.

 

 

 

Kickstart til nye madvaner

 

- Vores livsstil koster!

 

En kontant udmelding fra søndagens

 

næste foredragsholder, ernæringstera-

 

peut Birthe Kofoed, der fra starten

 

slog fast, hvis nogle skulle være i tvivl:

 

- Man kan ikke leve af toastbrød! Og det

 

handler ikke bare om stramme baller

 

og smuk glat hud, som damebladene

 

proklamerer.

 

Det handler, forklarede Birthe Kofoed,

 

om at tilføre vores knogler, muskler og

 

celler en lang række vitaminer, minera-

 

ler og antioxydanter. Og det er særligt

 

vigtigt at tænke over, hvis man indtager

 

meget sukker, alkohol og kaffe eller er

 

ryger. Stimulanser, det i øvrigt er rigtig

 

godt at skrue ned for. Gennem foredra-

 

get kom Birthe Kofoed ind på, hvordan

 

vores livsførelse og kost påvirker hel-

 

bredet og stillede deltagerne en række

 

spørgsmål:

 

- Bevæger vi os tilstrækkeligt? Hvordan

 

er vores kostsammensætning? Får vi

 

nok grøntsager og frugt? Spiser vi fisk?

 

Er vi ofte stressede? Hvordan er vores

 

alkoholindtag? Ryger vi?

 

Disse svar, forklarede Birthe Kofoed, er

 

afgørende for vores sundhed og ikke mindst udskydelsen af alderdommens

 

skavanker.

 

 

 

Den nyttige fedt

 

- Det er ikke et spørgsmål om fedt eller

 

ikke fedt. For fedt behøver vi. Men det

 

skal være de gode og sunde fedtstof-

 

fer, fortalte Birthe Kofoed og viste et

 

par medbragte flasker af oliven- og

 

raspolie. Også i avocado og nødder

 

findes de gode fedtstoffer.

 

- Den fedt, vi ikke behøver, er den

 

mættede fedt, der findes i mælk, ost

 

og smør. Og så er der fisken. Den

 

indeholder det for kroppen så livsvigtige

 

stof Omega 3, der også er inflamma-

 

tionshæmmende.

 

De små grynt fra salen fik Birthe Ko-

 

foed til hurtigt at fortsætte:

 

- Også for dem, der ikke kan lide fisk, er

 

der råd. Køb D-vitaminer og torskeolie

 

med citrussmag i stedet!

 

Der var stor interesse for emnet,

 

hvilket de mange spørgsmål fra delta-

 

gerne overbevisende viste. Birthe

 

Kofoed sluttede med at opfordre delta-

 

gerne til at stille større krav til kvalitet

 

og sundhed i den mad, vi spiser:

 

- I skal ikke bare sidde rigtigt - I skal

 

også spise rigtigt!

 

 

 

Evaluering

 

Weekendens afsluttende evaluering var

 

meget positiv. Seminaret blev et kick for

 

mange deltagere til at sætte nye mål,

 

få nye madvaner og mere bevægelse i

 

hverdagen. En succes, der er en genta-

 

gelse værd, var manges mening! Og

 

bedre kunne planlægningsgruppen ikke

 

blive takket for en weekend, der kaldte

 

på smil og begejstring - og som i øvrigt

 

burde være receptpligtig, som en delta-

 

ger tørt tilføjede.

 

Lørdag dannede en række firmaer og aktører ramme om

 

en aktiv eftermiddag med udstillinger og værksteder.

 

 

 

AFPRØVNING AF HÅNDCYKEL

 

 

 

Randi Seidelin tog sig en tur med en håndcykel fra Johnson Hjælpemidler.

 

- Den er rigtig fin, var hendes første kommentar.

 

- Jeg fik brugt nogle muskler i skuldrene og maven, som jeg ellers ikke bruger, og så

 

kunne jeg nyde naturen og få masser af frisk luft.

 

Forhandlerens erfaring med bevilling af håndcyklen er, at de fleste får den bevilget

 

som hjælpemiddel eller som merudgift - evt. med en egenbetaling - hvis de argu-

 

menterer med, at den letter deres dagligdag, eller de skal træne deres børn i tra-

 

fiksikkerhed eller bruge cyklen arbejdsmæssigt.

 

 

 

SUNDHEDSTJEK

 

 

 

Grenå Apotek gav deltagerne et

 

sundhedstjek.

 

- Jeg ved ikke om det er de op-

 

hidsende mennesker, der er her

 

eller hvad det skyldes, men mit

 

blodtryk var vildt højt, fortalte

 

Birgitte Petersen, da hun kom til-

 

bage fra tjekket. Hun havde fået

 

målt blodtryk, blodsukker, BMI

 

og fedtprocent, og var sund,

 

bortset altså fra blodtrykket.

 

- Jeg er i behandling for for højt

 

blodtryk, og troede egentlig det

 

lå fint. Det er svært at erkende, at alderen er begyndt at trykke - at man bliver mere

 

træt og er langsommere - men sådan er det jo nok for alle!

 

 

 

TRYKMÅLING

 

 

 

Dorte Læsø fra Handicare viste med

 

et trykmålingssystem, hvordan trykket

 

var fordelt på bagdelen i deltagernes

 

normale siddestilling i kørestolen. På

 

en skærm kunne de på en farveskala

 

fra blå til rød se, hvor risikoen for sår

 

er størst.

 

- Trykmåling er et pædagogisk visuali-

 

seringsredskab, som viser en del af

 

det samlede billede. Har man fx proble-

 

mer med tryk, men svært ved at acceptere de nødvendige ændringer af siddestil-

 

lingen, er de røde felter med til at understrege nødvendigheden af at gøre det.

 

 

 

TIME TO CARE

 

 

 

V. Guldmann A/S - G2 delte Velvære-

 

vand ud til gæsterne. En økologisk drik fra

 

Læsø, som er tilsat det berømte Læsø-

 

sydesalt.

 

- Vores overordnede slogan er Time To

 

Care. Det betyder, at vi stiller krav til alle

 

vore produkter, både dem vi forhandler,

 

dem vi deler ud og dem vi nyder i vores

 

kantine, lød det fra standen som forkla-

 

ring på, at et hjælpemiddelfirma delte

 

økologiske drikke ud.

 

 

 

SAMTALER

 

 

 

Eftermiddagen var også til

 

samtaler mellem deltage-

 

re, aktører og firmaer.

 

 

 

SAGT UNDER EVALUERINGEN

 

 

 

“Vi er noget særligt! Vi skal passe på

 

vores arme, ellers går det hurtigt ned

 

af bakke” Sagt af Niels Horsbøl.

 

 

 

“Skal man forebygge med el-stol eller

 

vente til man er slidt ned?” Dilemmaet

 

blev formuleret af Jesper Bang. Han fik

 

ikke et direkte svar, men gav selv et bud

 

på en måde at mindske nedslidning:

 

“Vær ikke bange for at bruge forskellige

 

hjælpemidler til forskellige ting”.

 

 

 

BESKYT HÆNDERNE

 

 

 

Hos Etac kunne man købe kørestols-

 

handsker med slidstærk comfort i hånd-

 

fladen til fordelagtig pris. Firmaet præs-

 

enterede også en række produkter, der er

 

udviklet i samarbejde med Helly Hansen,

 

bl.a. kørepose, regnpose og dækken; alle

 

lavet i åndbart og vandtæt/vandafvisen-

 

de materiale.

 

 

 

LIFESTAND LSA Helium

 

 

 

SUPERLET KØRESTOL MED STÅFUNKTION…

 

 

 

Lifestand Helium er konstrueret til aktive og sporty brugere,

 

som på egen hånd ønsker at komme op i stående stilling for

 

at udføre praktiske gøremål. Sæde, ryg oprejsningsfunktion

 

forhåndsindstilles til brugerens højde og vægt.

 

 

 

Medema Danmark AS · Telefon +45 70 10 17 55

 

Afdelinger: Herning · Køge · Odense

 

E-mail: info@medema.com . www.medema.dk

 

 

 

Konkurrence

 

 

 

Der blev trukket følgende vindere

 

af V. Guldmanns konkurrence

 

under RYKs efterårseminar:

 

 

 

Mobil telefontaske til kørestol:

 

Else Gregersen, Vodskov

 

Aase Kvolbæk, Nørresundby

 

Finn Ovesen, Hobro

 

Birgitte Pedersen, Taars

 

Susan Thomas, Roskilde

 

Rygtaske:

 

Fin Solmer Poulsen, Tranbjerg J.

 

Mai-Britt Schmidt, Århus C.

 

Birgitte Bjørkman, Herlev

 

Bog:

 

Sølvskeen: Randi Seidelin,

 

Silkeborg

 

7 gode vaner: Brian Holgersen,

 

Holstebro

 

The Secret: Bente Ovesen,

 

Mårslet

 

 

 

Præmierne er fremsendt.

 

 

 

Deltagende firmaer

 

 

 

A-stole

 

Tlf: 2288 9000 • astole.dk

 

Etac A/S

 

Tlf: 7968 5833 • etac.dk

 

G2 A/S

 

Tlf: 8741 3100 • g2.dk

 

Handicare A/S

 

Tlf: 3639 8000 • handicare.dk

 

Johansen Hjælpemidler

 

Tlf: 7567 1717

 

johansenhjaelpemidler.dk

 

Medema Danmark AS

 

Tlf: 7010 1755 • medema.dk

 

Medico Nord A/S

 

Tlf: 9831 6966 • mediconord.dk

 

Permobil Danmark A/S

 

Tlf: 4468 1406 • permobil.dk

 

Teleteknik

 

Tlf: 9714 1586 • teleteknik.dk

 

WAYUP ApS

 

Tlf: 7511 6316/2040 6318

 

wayup.dk

 

Wolturnus

 

Tlf: 9671 7170 • wolturnus.dk

 

 

 

UD I DET BLÅ

 

 

 

Wayup ApS viste,

 

hvad Swiss-Trac'en

 

kan bruges til ud

 

over at komme

 

steder, som ellers

 

er udelukket i en

 

kørestol. Niels Horsbøl viste, hvordan mor eller far kunne tage

 

babyen med til stranden eller ned til købmanden med en gan-

 

ske almindelig cykelstol fra Babysam foran på ”kørestolstrak-

 

toren”. Han fortalte også om en bedstefar, der havde hægtet

 

en påhængsvogn bag på og taget sit barnebarn med ud i sko-

 

ven. Skal man med fly på ferie, er det gratis at tage Swiss-

 

Trac'en med, da den bliver betragtet som tilbehør til køresto-

 

len.

 

 

 

INDSPARK - FOR KVINDER!

 

 

 

Under lørdagens evaluering blev der også udtrykt ønske om at

 

RYK arrangerer et seminar for ”gamle koner” med mange år

 

på bagen. Et seminar med erfaringsudveksling; som giver

 

handlemuligheder og et positivt indspark til emner som slid, over-

 

gangsalder, skøre

 

knogler, fedme og

 

mindsket energi.