RYKs bestyrelse

Arbejdsopgaver:

Bestyrelsen er ansvarlig for driften af RYK og skal drive foreningen ud fra de forslag og vedtægter, der er vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsens opgaver er bl.a.

 • varetagelse/prioritering af RYKs økonomi

 • fastsættelse af form og indhold på RYKs arrangementer og øvrige aktiviteter

 • fastsættelse af RYKs politiske kurs

 • nedsættelse af arbejdsgrupper og opfølgning på disses arbejde

Formand og kasserer har derudover nogle særlige opgaver. Læs om formandens opgaver her og kassererens opgaver her.

Konstituering:

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling og består af følgende medlemmer:

 • formand, valgt på lige årstal for to år

 • næstformand, valgt på ulige årstal for to år

 • kasserer, valgt på ulige årstal for 2 år

 • fire bestyrelsesmedlemmer, valgt for to år (to på valg hvert år)

 • to suppleanter, valgt for et år

Bestyrelsen udpeger en sekretær ved det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. fem gange om året, typisk i weekenden af hensyn til det arbejdende folk. Møderne plejer at starte ved frokosttid og afsluttes med middag.

Geografisk forsøger vi at fordele møderne, så det er rimeligt for alle. Udgifter til transport og eventuel overnatning i forbindelse med møderne dækkes.

Mellem møderne:

Det meste af arbejdet foregår mellem møderne og meget via mails.

Så vidt muligt har vi mindst en repræsentant fra bestyrelsen i hvert udvalg for at holde hinanden bedst muligt orienteret.

Afhængigt af, hvilke opgaver, det enkelte bestyrelsesmedlem påtager sig, vil der være nogen mødeaktivitet i hele landet, primært Viborg, Hornbæk og Taastrup.

Formandens opgaver:

Udover de almindelige bestyrelsesopgaver har formanden nogle særlige opgaver, bl.a.

 • at varetage den daglige drift i samarbejde med kasserer og næstformand

 • at være RYKs officielle ansigt udadtil

 • at indkalde til bestyrelsesmøder og udsende dagsorden

 • at udarbejde årsberetning

 • at skrive leder til RYK! magasin

 • at have overblik over diverse projekter i RYK samt koordinere disse

 • at tegne RYK sammen med kassereren

 • at være medlem af Dansk Handicap Forbunds Hovedbestyrelse

Kassererens opgaver:

Udover de almindelige bestyrelsesopgaver, har kassereren nogle særlige opgaver.

Kassereren tegner sammen med formanden foreningen. Kassereren skal sørge for overblik over RYKs regnskab, bogføre, betale regninger og godtgørelser. Kassereren er medansvarlig for udstikning af foreningens økonomiske retningslinjer og er ansvarlig for, at bestyrelsen kender foreningens regnskabsstatus. Bestyrelsen er samlet ansvarlig for regnskabet.

Det daglige

 • bogføring

 • betale regninger

 • udbetale godtgørelser

 • afstemme foreningens konti

 • udarbejde fakturaer og bilag

 • koordinere ansøgninger og bevillinger

 • besvare spørgsmål om økonomien fra tillidsfolk, medlemmer og andre

Periodevis

 • årsregnskab (senest ultimo februar)

 • afleverer bilag, kasserapport og kontooversigt til DHF senest den 20. hver måned

 • ajourføre regnskabsstatus til bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde

 • ajourføre status over bladets økonomi ca. fire gange årligt

 • udarbejde budget til bestyrelsen og DHF (oktober)

 • deltage i udarbejdelse af budgetter vedr. seminarer, kurser og projekter

 • sørge for udbetaling af kørepenge, honorarer mm. ved seminarer og kurser

 • lave regnskab over seminarer, kurser og projekter

 • finde fonde

 • udarbejde ansøgninger

 • deltage i planlægning og afvikling af sommerkursus

 • deltage i møder med sponsorer og samarbejdspartnere

Forventninger til de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

 • lyst og ideer til det overordnede arbejde med at forbedre forholdene for rygmarvsskadede og deres pårørende

 • engagement i og holdninger til arbejdet

 • tid til deltagelse i min. ca. 6-7 lørdagsmøder om året (bestyrelsesmøder, generalforsamling, tillidsmandsmøde)

 • tid til forberedelse af møder samt jævnlig læsning/besvarelse af diverse mails (flere gange ugentlig)

 • meget gerne gode skriftlige evner, da en stor del af arbejdsopgaverne og kommunikationen er af skriftlig karakter

Mere viden:

Det er vigtigt, at en beslutning om at stille op til bestyrelsen træffes på et godt grundlag. Du er derfor altid velkommen til at kontakte den nuværende bestyrelse, hvis du gerne vil vide mere.

 

 til oversigten