Rolling back home

Tekst: Birgitte Bjørkman

Efter tre måneders frivilligt arbejde på et centerfor rygmarvsskadede i Dhaka i Bangladesh, be-sluttede den unge paraplegiker fra Storbritannien,Peter Donnelly at bruge hjemturen til at indsamlepenge til centret. Donationen er døbt Rolling back home

Peter Donnelly tog en beslutning,mange kørestolsbrugere næppeville kaste sig ud i. En 8.000kilometer lang rejse med tog og færgerfra Bangladesh til Storbritannien. Bagsig har den 24­årige englænder tremåneders ophold med frivilligt arbejdepå et rehabiliteringscenter i Dhaka,Bangladesh. Centret er det eneste i etland med over 160 millioner indbyggereog spiller en afgørende rolle for landetsrygmarvsskadede i forhold til behand­ling, genoptræning, uddannelse ogtildeling af hjælpemidler. En afgørendegrund til Peters lange rejse.

En episk rejse

For fire år siden blev englænderenPeter Donnelly rygmarvsskadet efter enmotorcykelulykke. Det satte et brat stopfor det liv, han havde drømt om, mendet stoppede ikke den unge 20­årige i atfinde nye udfordringer.­ Jeg har aldrig mistet min lyst tileventyr.Derfor besluttede Peter efter ophol­det i Dhaka, at ”rolle back home” tilStorbritannien. I januar tog han fraDhaka og har siden rejst med busser ogtog over 8.000 km på tværs af to kon­tinenter og 14 lande. En imponerenderejse, der bl.a. vil bringe Peter gen­nem Indien, Nepal, Tibet, Kina, Japan,Sydkorea, Rusland og Europa.­ Jeg vidste, at det var muligt, og detvar godt nok for mig, fortæller PeterDonnelly.Rejsens formål er ikke alene at tilfreds­stille hans egen eventyrlyst og øgebevidstheden om, hvad der er muligt ien kørestol. Først og fremmest er rejsenepisk med det formål at rejse penge tilrygmarvsskadebehandling i Bangladesh.

Afhængig af donationer

En rygmarvsskade kan ændre livsgrund­laget på et splitsekund, og den efter­følgende rehabilitering er omfattende.Bliver man rygmarvsskadet i mindreudviklede lande uden et socialt sikker­hedsnet og forsikringer, har man yderstdårlige grundvilkår for en rehabilitering.I fattige lande, hvor der er ingen ellermeget begrænset rehabilitering, kanudsigten til overlevelse og et uafhæn­gigt liv være ikke­eksisterende.I Bangladesh har man oprettet Centre for the Rehabilitation of the Paralysed(CRP). Det er her Peter har arbejdetfrivilligt i tre måneder med kørestols­færdigheder, idræt og patientud­dannelse, og han er imponeret overden indsats, centret yder for landetsrygmarvsskadede.Centret har 100 sengepladser, ogpatienterne er indlagt i gennemsnitligttre måneder. Mange kommer langvejsfra og har svært ved at finansiere rejsentil Dhaka. Derfor skal midler fra dona­tionen også gå til et nyt rehabiliterings­center i den nordlige del af landet. Dennye CRP filial vil ligge i Moulovibazarog vil tilbyde genoptræningstjenester,der omfatter fysioterapi og ergoterapitil rygmarvsskadede fra det nordligeBangladesh.

Indlagt med 35 liggesår

Under sit ophold mødte Peter den16­årige patient Al­Amin. Al­Amin kom­mer fra en fattig familie og arbejdedesom frugtplukker, da han faldt ned ogbrækkede halsen. Han ankom til cen­teret med 35 liggesår og har brugt desidste to år i sengen. Den hjælp, somcenteret har ydet til Al­Almins behand­ling har givet ham håb om, at han kanvende tilbage til skolen.­ Dette er grunden til, at CRP er såvigtigt, fortæller Peter Donnelly, derikke kan understrege nok, hvor impone­rende centeret er.­ De gør et fantastisk arbejde. Hergør man patienterne så uafhængigesom muligt gennem ydelser somgenoptræning, mobilitetshjælpe­midler, viden om egen skade samtbeskæftigelsesmuligheder.Penge doneret til CRP hjælper ryg­marvsskadede som Al­Amin og mangeandre rygmarvsskadede i Bangladeshtil at kunne klare sig i livet og forsørgesig selv.Rejsen fra Bangladesh til Petershjemby, St. Helens ved Merseyside iStorbritannien går over to kontinenter,14 lande og 8.000 km. Forventeligtmed et sæt slidte dæk og forhåbent­ligt med de £5.000, som er målet forindsamlingen

Fakta

På justgiving.com/rollingbackhomekan man følge donationerne og se,hvordan man selv bidrager til projek-tet med en donation. Information omCentre for the Rehabilitation of theParalysed finder man på: crp-bangla-desh.org. På Peters blog, rollingback-home.blogspot.com og på twitter.com/RollingBackHome kan man bliveopdateret om Peters over 8.000 kilo-meters ekspedition fra Bangladesh til Storbritannien