Rehabilitering: Virtuel rehabilitering

Bliver fremtidens rehabilitering en virtuelreality terapiverden? RYK! har set nærmerepå håndbevægelsesstyret, interaktivteknologi og virtual-reality systemer forrehabilitering og fysisk træning, som givermulighed for en ny og spændende måde atforbedre mobilitet, balance og kondition

Der er kommet et nyt og spændende

supplement til konventi onel fitness og træning. Virtual-reality-excersise-system er en stimulerende computergenereret terapi- verden, der er begyndt at vinde indtog på ikke blot fitnesscentre men også rehabilite- ringscentre og klinikker rundt om i verden.

Motiverende eekt

I en virtuel verden bliver man guidet til at bevæge sig fra side til side, gribe og kaste virtuelle bolde eller flytte sig rundt på felter. Kombinationen af træning og spil har en motiverende effekt og giver mulighed for forbedrede resultater i rehabilitering og generelt i forbindelse med fysisk træning. Spillerne ser deres her-og-nu bevægelser live på en skærm, mens de med deres krops- bevægelser styrer programmet. Systemet har bl.a. effekt på kontrol af overkroppen, brug af lemmer, kondition, balance og mobilitet.

IREX

Et af de interaktive computer-baserede

terapisystemer, der er udviklet til rehabi-

litering af rygmarvsskadede, er IREX fra

Gesture Tek Health i USA. Med en række øvelsesprogrammer kan man udstrække muskler, øve balance og muskeltræne. Man bruger kroppens bevægelser til at kontrol- lere programmet, og med den touch-free, bevægelsesstyrede løsning behøver man ikke at have noget på, holde om noget eller at være forbundet med noget. Systemet guider patienten gennem ordinerede, inter- aktive rehabiliterende øvelser og spil, som kan rettes mod helt specifikke kropsdele og give mulighed for registrering og måling af de enkelte præstationer. De over 30 virtual-

reality spil, musikprogrammer og virtuelle

oplevelser giver mange træningsvariationer, herunder også til mennesker med nedsat funktion i hænderne. Systemet er en fritstå- ende enhed og ekstra anordninger kan leve-

res til interaktive gulve, vægge eller borde.

(Læs mere på: gesturetekhealth.com).

 GameCycle og Wii

I USA finder vi også GameCycle; en sta- tionær håndcykel med en skærm monteret foran, der gør cykling langt mere under- holdende end alternativet, der ofte er en kedelig væg, man kigger ind i. (Læs artikel på modsatte side). Det fysisk aktiverende computerspil Wii, der har fundet vej til de private hjem, har også vundet indpas på rehabiliteringscentre rundt om i verden. (Læs artikel i bladet).

At koble træning med virtuel underhold- ningsterapi er genialt og sætter fremtidens rehabilitering og træning i et nyt lys. I

fremtiden vil vi helt sikkert se virtuelle

træningsprogrammer vinde indpas i rehabi- literingen side om side med konventionelt træningsudstyr.

Det er sgu lidt sjovere ...

En gruppe ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen København, PH Metropol færdiggjorde i december sidste år et bachelorprojekt om brug af Nintendo Wii blandt indlagte på et rehabiliteringscen- ter for rygmarvsskadede. Formålet var at opnå viden indenfor virtuel rehabilitering med henblik på at belyse potentialet af Nintendo Wii under rehabili- tering af mennesker med rygmarvsskade.

Fem mænd og en kvinde i alderen 16-60

år blev interviewet og resultatet af under-

søgelsen viste, at alle fandt Wii mere moti- verende end andre rehabiliteringstilbud. Nogle af informanterne oplevede, at spillet bidrog til fysiske forbedringer, og nogle så det desuden som en ekstra mulighed for at få trænet udover den fastlagte træning, samt at de havde mulighed for at træne hjemme både i weekenderne og efter udskrivelse.

To informanter var tetraplegikere og fandt

væsentlige begrænsninger på Wii’en på

grund af manglende fingerfunktion. De

oplevede at tabe remotekontrollen og var

ikke er i stand til at trykke på knapperne.

Disse to kunne derfor kun spille tennis.

En af mange fordele ved virtuel rehabilite- ring er, at det er underholdende og dermed motiverer patienten. Undersøgelsen peger da også på, at Wii’en kan bidrage til en positiv aktivitetsdeltagelse på flere områder indenfor rehabiliteringen. Den er således en aktivitet, der ikke kun bidrager til aktivitets- deltagelse relateret til træning, men også til en socialt baseret aktivitet. BB