Rehabilitering: Medbestemmelse - nødvendig for rehabilitering

Birgitte Bjørkman

 

 

Patienter vil selv være med til at

planlægge deres rehabilitering.

Det viser et nyt masterarbejde

af Hanne Vest Hansen, der er

klinisk udviklingssygeplejerske

på Klinik for Rygmarvsskader.

Ved NoSCoS mødet i Göteborg

fremlagde Hanne Vest resul ta-

tet af sin undersøgelse.

 

 

I maj forsvarede klinisk udvik-

lingssygeplejerske på Klinik for

Rygmarvsskader, Hanne Vest Hansen

sin master “Rygmarvsskadede patien-

ters involvering i beslutninger om egen

rehabilitering”, der ikke overraskende

viser, at medbestemmelse i behandlin-

gen er nødvendig for rehabiliteringen.

Motivationsskabende

Med undersøgelsen har Hanne Vest

Hansen ønsket at få indsigt i og viden

om, hvordan nytilskadekomne ryg-

marvsskadede patienter oplever og

opfatter at deltage i tværfaglige patient-

konferencer, hvor deres rehabiliterings-

forløb tilrettelægges. I undersøgelsen

indgår i alt 15 interviews, heraf otte

indlagte patienter, tre kvinder og fem

mænd i alderen fra 28 til 75 år.

Hendes analyse viser, at de intervie-

wede patienter fandt det meningsfuldt

at deltage i patientkonferencer om

deres eget rehabiliteringsforløb og

fandt, at medbestemmelse er motiva-

tionsskabende og en hjælp til at opret-

holde integriteten. De fleste betragtede

det da også som en nødvendig og

selvfølgelig del af rehabiliteringen.

Vigtigt at pårørende deltager

Undersøgelsen afdækker områder, som

har betydning for, om patienterne ople-ver patientkonferencer som menings-

fulde og tilfredsstillende. Hanne Vest

Hansen beskriver i masteren fire

hovedkategorier. Foruden at patient-

konferencer opleves støttende i en

rehabiliteringsproces, og at patienterne

havde behov for det tværfaglige teams

støtte, viser masteren også betydningen

af pårørendes deltagelse. Pårørendes

støtte havde direkte betydning for

både den følelsesmæssige side som

hjælp til at mindes alle spørgsmål og

svar. Et tredje, gennemgående træk var

patienternes beskrivelser af, hvordan de

følelsesmæssigt var dybt berørte over

deres situation, og hvordan det viste sig

under patientkonferencerne.

Analysen viser endelig også, at møde-

kultur og de rent praktiske forhold

omkring patientkonferencerne har

betydning for, om de opfattes positivt.

Interviewpersonerne beskriver, hvor-

dan dette kunne have såvel positiv som

negativ indvirkning på tilliden og for

samarbejdet under konferencerne.

Fælles referenceramme

Konkluderende viser undersøgelsen,

at nytilskadekomne, rygmarvsskadede

patienter oplevede, at de var i stand til

og gerne ville deltage aktivt i beslutnin-

ger i forhold til eget rehabiliteringsfor-

løb. De tværfaglige patientkonferencer bidrager til, at patienterne oplever, at

de får overblik og kontrol i en ellers

kaotisk situation. Masteren viser også,

at patienterne havde en oplevelse af, at

patientkonferencerne var med til, at alle

deltagere fik en fælles referenceramme,

og at det fik betydning for det daglige

samarbejde.

Masteren efterlader endelig også

ønsker til kvalitativ forbedring af

patientkonferencerne.

 

 

Fakta om patientkonferencer

Alle nytilskadekomne patienter får

skriftlig invitation til, sammen med

deres pårørende, at deltage i patient-

konferencer, som afholdes med seks

til otte ugers intervaller. Øvrige del-

tagere ved disse konferencer er alle

relevante, tværfaglige kontaktper-

soner (læge, sygeplejerske, fysiote-

rapeut, ergoterapeut, socialrådgiver

og psykolog). Invitationen indeholder

en uddybning af og en motivation

for afholdelsen af konferencerne. Til

konferencen er patienten med til at

fastlægge de nærmeste mål og pla-

ner, og det besluttes, hvem det er,

der handler for at målene nås. Der

foreligger en intern vejledning om

patientkonferencer.