Reform skaber ikke jobs

Tekst: Danske Handicaporganisationer

Med regeringens udspil til reform af førtidspension og fleksjob kommerden længe ventede rehabiliteringsindsats, som handicaporganisationernehar kæmpet for i årevis. Men hvor skal jobbene komme fra? Er der reelttale om forbedringer? Danske Handicaporganisationer frygter at det eren ren besparelses mission.

Reformudspillet har mange gode inten-tioner. De såkaldte ressourceforløb eret afgørende positivt tiltag, som pegeri den rigtige retning og vil betyde, at desvageste får en reel chance for at sættederes uudnyttede potentiale i spil.Spørgsmålet er – hvor skal det poten-tiale sættes i spil henne?

Arbejdsmarkedet har spillet fallit

Det er ikke antallet af ydelsesmodta-gere, der er problemet, men derimodet arbejdsmarked, der har spillet fallit,når det gælder rummelighed. Der erikke nok virksomheder, der efterspør-ger arbejdskraft fra mennesker mednedsat arbejdsevnes. Reformudspilletforpligter ikke virksomhederne. Detbetyder, at arbejdsgiverne endnu engang går fri for at tage ansvar.- Når man så tydeligt går uden omkerneproblemet, nemlig at få virksom-hederne på banen, når det gælderansættelse af mennesker med ned-sat arbejdsevne, så klinger udspilletlidt hult, fastslår formand for DanskeHandicaporganisationer, Stig Langvadog fortsætter:- Der står, at det skal gøres mereattraktivt for virksomheder at ansætte,men intet om hvordan. Uden konkreteforpligtelser til virksomhederne og medden tydelige besparelsesdagsorden,hvor de svageste selv kommer til atbetale regningen - så er det samlet setet ringe udspil.

Fleksjobbere betaler en høj pris

Det er især reformudspillets bespa-relsesmission, der bekymrer DanskeHandicaporganisationer:- Der er tale om fri fantasi – et eventyr,hvor det reelt er forringelsen af fleks- jobordningen, der kommer til at betalefor de forbedringer, der sker gennemudviklingsforløbene. Man forringerfleksjobordningen så markant gennemindførelse af loft, afskaffelse til fleksjobtil selvstændige mv., så der reelt ertale om, at man fodrer hunden meddens egen hale, siger Stig Langvad. Hanforklarer videre:- Vi hilser initiativet omkring ressour-ceforløbene velkommen. Der er ingentvivl om, at det er det bedste elementi denne reform. Vi har gang på gangpåpeget behovet for én indgang og énsamlet indsats. Men det er uhyre vigtigtfor det første at sikre, at alle, der harbehov for det, kan visiteres til et res-sourceforløb. Og for det andet, at mangør sig det klart, at som reformudspil-let ser ud lige nu, så er der risiko for,selvom Mette Frederiksen forsikrer detmodsatte, at personer med handicapbliver mødt med ressourceforløb af 22års varighed – det er ikke rimeligt.

Katastrofescenarie

Der er ikke brug for en ydelsesreform,men en jobreform, der sikrer plads tilalle på arbejdsmarkedet. Der er behovfor at investere i målrettede, konkreteog ikke mindst jobskabende indsatser:- Det er på tide, der tænkes i nye oganderledes baner for at skabe detarbejdsmarked, som reelt kan rummede mennesker, som skubbes ud af de ordninger, der skal reformeres.De mennesker, som overenskomst-forhandlingerne og trepartsfor-handlingerne normalt ikke omfatter.Fremtidsscenariet er en katastrofe,hvor politikerne igen om fire til fem århar fejlvurderet effekten af førtidspen-sionsreformen, fordi der fortsat er enalt for høj ledighed blandt personermed nedsat arbejdsevne. Så vil med-lemmerne af handicaporganisationerneendnu engang blive udset som synde-bukke og fejlagtigt ses som værendeårsag til den finansielle krise i denoffentlige sektor, slutter Stig Langvad.