Referat af bestyrelsesmøde den 28-29. august 2016

 Referat, RYK bestyrelsesmøde

Tid: 28.- og 29. august 2016 Kl. 1300

Sted: Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Tilstede: Helle, Mikkel, Keld, Lars, Camilla, Rune, og Christian

Afbud: Leck møder ind kl. 1500 afbud fra Helle Dorthea

 1. 1. Valg af mødeleder og referent.
  Mødeleder: Mikkel Bundgaard

Referent: Camilla Bach Didriksen

Møde startet kl. 1300

          2. Velkomst ved Helle

          3. Godkendelse af dagsorden.
              Alle kunne godkende dagsorden.

          4. Sundhedspolitisk

Mikkel, Helle orienterede om de udfordringer, der er i forhold til nedskæringer. Det er et område, vi har meget fokus på, hvor især besparelserne i Hornbæk vækker bekymring. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se, hvad der kan/skal gøres i den forbindelse. Der vil være møde i arbejdsgruppen torsdagen 1. Sep 2016.

Der bliver lavet en opfølgning på med regionsråds politikkerne

            5. Kommende arrangementer

            a. Temadage med Coloplast (HCS)

               KEND SPILLEREGLERNE – i dit møde med det offentlige – Kunstbesøg og oplæg fra DHF v/Jeppe (se nærmere i referatet fra 24. juli 2016)

              Der er nu planlagt 3 dage i efteråret:

 • 15. september 2016 i Silkeborg
 • 27. oktober 2016 i Kolding
 • Handicaporganisationernes Hus, Taastrup – dato ikke fastlagt pt.

Temadag med Wellspect Health Care Healthcare (HCS)

Fokus på kost og tarm

Ernæringsekspert Lene Hansson kommer og fortæller om fordøjelsen, som nøglen til et sundt liv, og giver en række værktøjer til, hvordan vi får fordøjelsen til at fungere bedre, så der kommer bedre balance i både krop og psyke.

Temadagen er fast lagt til 29. september 2016 kl. 1715 på Antons Hørkær 20, Herlev.

Der blev sendt invitationer ud den 15. september 2016. Stor tak til pakkeholdet Henrik Aundal og Carsten Hansen. Der er mulighed for at tilmelde sig via hjemmesiden efter først til mølle princippet.

Arrangementet er begrænset til medlemmer i Region Hovedstaden. Der har været flere henvendelser fra medlemmer andre steder fra, som vi desværre har været nødt til at sige nej til, indtil tilmeldelses fristen er udløbet. Der vil derefter ved plads være mulighed for at tilmelde sig efter samme princip ”først til mølle”.

PT er der tilmeldt: 24 deltagere 15 hjælper (HCS)

               b. Seminar (HCS)

Opfølgning på senskade seminar (weekendseminar)

Musholm er forespurgt i forhold til datoer, og der er nu booket følgende weekend:

 • 13. – 15. oktober 2017. Afbestillingsbetingelser: 2 måneder før kan der afbestilles uden omkostninger.

Musholm melder om næsten fuldt booket flere år frem i tiden med kun et par enkelte weekender ledige, hvorfor vi også har booket weekenden:

 • 12.-14. oktober 2018.

Planlægningsgruppe nedsættes: Helle, Keld og Lars, ligesom Birgitte og Bente vil blive spurgt. Der skal vælges en tovholder, Birgitte vil blive spurgt om dette.

             c. “Spinal Cord Injury Day” 5. september (HCS)

RYK vil i samarbejde med henholdsvis Vest dansk Center for Rygmarvsskader i Viborg/Kimen, og Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk/Hornbækgruppe markere "SCI Day" den 5. september.

På Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk markeres dagen i år med et arrangement for indlagte patienter, mens man på Vestdansk Center for Rygmarvsskader i Viborg holder åbent hus og byder såvel indlagte og tidligere patienter som andre interesserede indenfor til en spændende dag.

I Viborg vil arrangementet bl.a. blive dækket af Radio Viborg og den skrevne presse.

            6. Status fra arbejdsgrupper og øvrige projekter

               a. Møde med DHF (HCS)

DHF v/Jens Bouet og Susanne Olsen deltog i bestyrelsesmødet mandag fra kl. 1100 – 1400.

 • En arbejdsgang i forhold til arvesager, så det vil være nemmere i fremtiden. Der skal laves noget på skrift.

Punktet udsat til i morgen mandag den 29. august 2016.

              b. UGE 30

Det var helt igennem en fantastisk uge. Specielt velkomst møde og RYKmontgames var et velkomment indspark, som blev vel modtaget af deltagerne. Stor ros til planlægningsgruppen.

Der skal laves et regelsæt for hvordan planlægnings gruppen skal sammen sættes i fremtiden. Arbejdspapirerne omkring netop dette skal gennemgås og evt. rettes til.

Stor tak til vores sponsor Langhøj, der lavede en lille film om uge 30, som er lagt på vores hjemmeside og facebookgrupper.

               c. ÅRLIGT MØDE MED VORES HOVEDSPONSOR COLOPLAST (HCS)

Den 12. august 2016 blev der afholdt møde med Coloplast i Humlebæk. I mødet deltog den nye kundechef Pia Spurre, der afløser Anne Føns og direktør Simon Ravn, der afløser Allan Tanghøj. Formålet var at tale om fremtidigt samarbejde herunder sponsorat. RYK var repræsenteret af Birgitte Bjørkman og HCS.

Følgende blev drøftet:

Generalforsamling 2017

Coloplast vil med glæde være værter ved vores generalforsamling i 2017. HCS har sendt et aktivitets- og deltager overslag samt udkast til program. Følgende datoer er stadigvæk prioriteret 1. prioritet 20. maj 2. prioritet 10. juni 2017

SCI day 5. september 2016

Coloplast arbejder på at lave en Facebook opdatering den 5. september for at promovere dagen på Coloplast sociale platforme. SCI logo tilsendt (HCS).

Coloplast er tilbudt at deltage i helholdsvis Viborg og Hornbæk. De har svært ved at dække dagen i Viborg, men deltager gerne i Hornbæk.

 

Temadage med fokus på mænd i foråret 2017

Da temadagene henvender sig mænd vil det være oplagt, at få en mandlig RYKér i arbejdsgruppen under denne opgave. Der skal findes mænd til arbejdsgruppen. Der arbejdes på dette.

Årsaftale mellem RYK og Coloplast

Emnet blev kort drøftet.

Coloplast havde pga. andre opgaver ikke nået at udfærdige en kontrakt, men ville vende tilbage. Forespurgt blev det oplyst, at de vil se på sponsoratet for 2016, som vi endnu ikke har modtaget.

Under mødet blev vi opfordret til at overveje en eksklusiv aftale.

Der afholdes opfølgende skypemøde fredag den 2. september 2016

Christian har fundet dokumentation frem i forhold til tidligere sponsorater.

Diverse ideer/forslag til ny aftale blev diskuteret og Helle tager vores ideer/forslag med til skypemødet.

               d. Coloplast oplægsholdere (MB)

Vi blev enige om at etablere en liste med navne på medlemmer, der er villige til at stille op. Listen skal indeholde relevante fakta oplysninger over den enkelte.

Listen skal naturligvis ikke være forbeholdt Coloplast, men kan bruges foruden til Coloplast også til brug for andre firmaer (mod betaling).

Bestyrelsen udpeger koordinator.

Der er fundet flere medlemmer, der er interesseret. Denne liste af dygtige Rykkere, vil danne et godt grundlag for at bruge vores ekspertise ude i samfundet. Der er fra Coloplasts side ønske om, at der kan tale både på dansk og engelsk.

               e. Gå-Johnny (MB) Mikkel oplyste kort om Ditte Elmann, der har afsluttet sit ph.d. forskning projekt om forsinket nervecelledød.

                f. Nedsættelse af arbejdsgrupper i forhold til bl.a. Arv ved Helle.

Foreslået arbejdsgruppe vedr. arv: Stig Langvad, Helle Schmidt, Birgitte Bjørkmann og Viggo Rasmussen.

                 g. Mentorordning:

Status: 13 patienter er igennem mentorordningen i Viborg. 24 patienter er igennem i Hornbæk. Målet var 25 hvert sted.

Mentorordningen forsætter til 15. december 2016.

Man vil undersøge muligheden for nye midler, således at mentorordningen kan forsætte i fremtiden.

Mikkel kontakter Dorte Hoffmann for at klarlægge projektbeskrivelsen. Mikkel kontakter endvidere Jens Bo for, at høre om en ny mulig projektbeskrivelse, med inddragelse af ny udskrevne patienter.

                  h. Invitation fa SDU til nyt projekt. Vi er blevet inviteret. Mødet er udsat og vi afventer ny dato. Der blev fortalt om projektet og Rune vil gerne deltage, beskrivelsen bliver sendt til Rune.

                  7. Økonomi: Christian informere om RYK regnskab/budget.

                     a. status – det ser ud til, at vi kommer ud med et underskud.

                  8. Korrekturlæser til RYK Magasin (HCS)

Vores redaktør har meddelt, at vi aktuelt står og mangler en korrekturlæser pr RYK! nr. 4.2016. Vi har tidligere ydet et honorar på et beskedent beløb på 5-600 kr. årligt, da Solveig var korrekturlæser. Det er et stort og krævende stykke arbejde.

Punktet drøftet. Der var stor ros til vores redaktør og korrekturlæserne for et stort og godt stykke arbejde. Der skal findes en ny korrekturlæser hurtigst muligt, og det blev besluttet at der skal være en form for godtgørelse for dette arbejde. Mikkel og Helle Schmidt arbejder videre på dette og kontakter Birgitte.

                  9. DHF-nyt, herunder de andre specialkredse

DHF-kongres 21-22. oktober på Egmont Højskolen. MB

Der er udkast til nye vedtægter for DHF der kan få betydning for RYKs indflydelse i DHF. Hvordan griber vi det an?

Strukturændring:

 • Kongressen afkortes med 1 dag således, at man ankommer fredag og slutter søndag
 • Udgifter til kørepenge reduceres fra 3 kr. til 1 kr. for kongresdeltagerne
 • Regler for stemmeret er uændrede.

Hvem fra bestyrelsen deltager i kongressen?

Helle Schmidt, Lars, Mikkel, Christian og Keld. Vi vil søge fonde og håber derfor, at det vil være muligt at alle kan deltager. Helle Schmidt og Leck vil søge fonde/legater.

                10.Bestyrelsens forretningsorden (MB)

                Vores forretningsorden skal gennemses og evt. Revideres.

Forretningsorden blev gennemgået, og der var enighed om, at den bibeholdelse som den er i dag og fungere optimalt.

                11. Invitation til deltagelse i nyt projekt om smertebehandling

Nils Andersen, der er uddannet psykomotorisk terapeut, har henvendt sig, da han vil lave et projekt om smertebehandling. Behandlingen er en kombination af psykomotorisk terapi og en pumpe fra Apodan Nordic. Han har pt. haft en kørestolsbruger i behandling, som har været meget spastisk og haft mange smerter, men som efter behandlingen har fået både har fået færre smerter og mindre spasticitet. Han spørger, om vi i RYK vil deltage i et sådant projekt. Han efterspørger 5-10 personer, der vil deltage i 5 behandlinger. Det koster normalt 3500 kr. og deltagere kan få det for 2000 kr. svarende til 400 kr. for 1 time.

Emnet drøftet. Der var bred enighed om, at det skal være uden omkostninger for deltagerne, når der er tale om et forskningsprojekt, hvorfor vi med den konstellation ikke kan gå ind i det. Niels Andersen vil naturligvis være velkommen til at deltage i vores arrangementer på lige fod med andre virksomheder. Helle melder tilbage til Nils Andersen.

               12. Vederlagsfysioterapi – fokus

Der vil i det kommende RYK magasin blive sat fokus på dette, som følge af den spørgeundersøgelse, der blev lavet i forbindelse med vores senskade seminar.

               13. Tilbud om gratis koncert.

Thomas Munk, Non-profit Music, har tilbudt en gratis intimkoncert på ca. 1 times tid til VCR. De er 3-4 musikere, som spiller non-profit musik for mennesker, som har svært ved at deltage ved koncerter og derfor en oplagt mulighed på VCR og Hornbæk. VCR har allerede lavet en aftale den 13. september 2016 og vores hurtige redaktør Birgitte greb teten, så de kommer også gerne til Sjælland med samme koncept. De skal blot have kørslen dækket. Skønt der findes sådanne mennesker.

               14. Udvidelse på Vestdansk Center for Rygmarvsskader – VCR

Vi har med glæde modtaget en henvendelse fra ledelsen på VCR, der ønsker vores input. VCR overtager bygning 21, hvor man var genhuset under byggeriet. I den anledning er man ved at finde ud af, hvad man kunne ønske af funktioner for bygningen, og da det er tanken, at RYK også skal have mulighed for at benytte lokalerne, ønsker de vores input. Dejligt at blive budt ind. Mikkel og Helle tovholder.

 Punktet blev diskuteret og der kom flere gode ideer, som vil blive vendt med VCR.

             15. Kommende bestyrelsesmøder:

 • 27. november 2016 ved Mikkel.
 • 15. januar 2017 Scandic Kolding
 • 11-12. marts 2017 Scandic Kolding.

            16. Evt.

Helle: info om diverse konferencer som RYK skal deltage i

Helle: fleksjob er ændret meget i forhold til pensionsordninger. En problematik vi burde gå mere ind i. Mange medlemmer er i dag i fleksjob og efter de nye regler, for man kun pension for den løn, man får fra arbejdsgiver. Vigtigt med fokus på dette.

Christian: info om en elev, der er på Egmont, fra Uganda, hun er næstformand i SIA. Hun vil gerne snakke med rygmarvsskadet i Danmark. Søren Kahns er kontaktperson.

Mikkel: Coloplast samarbejdspartner, kateter bevilliger. Gør opmærksom på, at der politisk er lavet en revurdering af socialloven.

 Mødet sluttet kl. 1900

 

Mødet genoptaget mandag den 29. august 2016 kl. 0900

 

Tilstede:                       Helle Schmidt, Mikkel, Christian, Lars, Keld, Leck, Camilla.

Afbud:                          Rune og Helle

Referent:                       Camilla

Plan for fonds ansøgninger til det kommende bestyrelses år udfærdiget.

Oplæg til møde med DHF gennemgået:

 • RYK ønsker, at der skal laves en drejebog om, hvordan vi forholder os i kommende arvsager. Som tidligere beskrevet har RYK arvet efter Niels Egon Kramer, hvor boet endnu ikke er gjort op. Der har i sagsforløbet været en del udfordringer, hvorfor vi må foreslå DHF, at der bliver lavet et dokument, der klargører sagsgangen, når vi som en specialkreds under DHF arver.
 • Rammebevillingen, der i RYKs øjne er meget ulig fordelt.
 • Deltagelse i kongressen

Møde med RYK’s bestyrelse og DHF/v Jens Bouet og Susanne Olsen.

Tid: mandag den 29. aug. 2016 kl. 11-13

Sted: Scandic Kolding.

Tilsted: Formand Helle. Næstformand Mikkel, Kasserer Christian, Bestyrelsesmedlem, Keld, Lars og Camilla. Suppleant Leck. Fra DHF Jens Bouet og Susanne Olsen.

Referent: Camilla

Velkomst ved formanden.

Følgende punkter blev bl.a. drøftet: 

 • Status på arvesagen. Jens Bouet redegjorde for status. Der er indgået forlig med de pårørende til Niels Kramer, og der afventes nu, at man gør boet op. I forbindelse med arvesagen har bestyrelsen overfor DHF givet udtryk for, at RYK ikke ønskede en retssag i forhold til et kodicil, men ønskede at indgå forlig. DHF bad os under mødet, at underskrive et dokument, hvoraf det fremgår.

RYKs bestyrelse vil lave et notat med begrundelsen for vores holdninger og handlinger i arvesagen, som dokumentation for evt. senere brug.

 • Drejebog til kommende arvesager. Jens Bouet havde lavet et udkast, som han kort redegjorde for. Vist på projektor. Vil sende udkastet på mail.
 • Den kommende kongres den 21. – 23. oktober 2016 på Egmont. RYK deltager med 6 m/k, hvilket blev meget positivt modtaget. Det blev drøftet, hvilke fonde der var mulighed for at søge. Bevica støtter allerede kongressen.
 • Rammebevilling: DHF har efter RYK’s henvendelse revurderet rammebevillingen. Jens Bouet medbragte et udkast, som han kort fremlagde. Som udgangspunkt foreslås det, at alle specialkreds tildeles 12 ½ % som en bundbevilling og resten forholdsmæssigt efter, hvor mange medlemmer man har i specialkredsen, og hvor aktiv kredsen er.
 • Seminar: Mikkel informerede om planlægningen og ideerne omkring vores seminar 2017/18. Rosendahls vil være behjælpelig i forhold til vores sponsorer, hvilket er et samarbejde, som vi i RYK er meget glade for. Jens Bouet vil gerne i den arbejdsgruppe og være behjælpelig. Jens Bouet er ok med vores samarbejde med Rosendahl. Jens oplyser, at firmaerne har budgetlægning i efteråret. Planlægningsgruppen vil blive orienteret.
 • DHF skal have adgang til at kunne poster på vores bankkonto. Der er intet i vejen med vores regnskab, men juridisk kræver det, at DHF har adgang. De skal kun kunne kigge med, da DHF juridisk har det overordnede ansvar. De skal ikke have adgang til at administrere vores konto.
 • RYK har et cvr nr., hvilket vi formentlig har fået tidligere, hvor der galt nogle andre regler. Jens Bouet oplyste, at vi fremadrettet skal bruge DHF cvr nr. ved fx fondsansøgninger. Der blev spurgt ind til, hvilket regnskab vi så skal medsende, men det er stadigvæk vores eget regnskab, vi skal bruge, da vi er en specialkreds under DHF.
 • Fonde: Jens bad os sende en kopi til DHF, når vi søger en fond. Ansøgningen vil blive printet ud og sat i en mappe, således, at DHF kan se, hvilke fonde der er søgt af RYK, når andre specialkredse/afdelinger skal søge. På den måde undgår vi at søge de samme fonde på samme tid. Dette vil formentlig give bedre mulighed for at få en bevilling.

Mødet afsluttet kl. 1500.