Præmisserne talte for det

Tekst Birgitte Bjørkman

 - Når man begynder at lukke funktioner i et speciale, så forstærkes problemerne med bl.a. at rekruttere yngre uddannelsessøgende læger og speciallæger, og det kan blive begyndelsen til enden for afdelingen.

Med det Neurologiske Specialeråds anbefaling til regionsrådet om at samle behandlingen af patienter med akut blodprop i hjernen i Århus og Holstebro og dermed udsigt til at miste den akutte neurologi i Viborg, blev klinikchef og overlæge på Paraplegifunktionen, Inger Lauge bekymret for Paraplefunktionens fremtid i Viborg.

- Vi er afhængige af, at der kan rekrutteres yngre læger til den afdeling, vi er en del af, og uden den akutte funktion kunne det blive et problem.  

Nyt tidsperspektiv gav ny præmisser

Også en ændring af tidsperspektivet, kort før beslutningen skulle tages, gav anledning til Inger Lauges brev til Regionsrådet.

- Oprindeligt var tidsperspektivet for en flytning til Skejby som en del af Neurocentret 15 20 år. Der var ingen økonomi til et spinalcenter på nuværende tidspunkt, og det blev ikke vurderet som realistisk, at RYK kunne skaffe penge til finansiering. Med de præmisser var det min overbevisning, at det ville være den bedste løsning, at vores afdeling blev udbygget og renoveret. At skulle fungere i de nuværende bygninger i mange år endnu, ville være helt uacceptabelt for alle parter. Det mener jeg stadig.

- Nu er tidsperspektivet så blevet et andet, end det man oprindeligt har antaget, og det påpeger jeg også i mit brev til regionsrådet. Sammen med udsigten til en sværere rekruttering af yngre, forskningsinteresserede læger fandt jeg det nødvendigt at pege på
Skejby som bedste løsning med de præmisser, der blev stillet i udsigt for afdelingen.

Påstand grebet ud i luften

RYK påpeger i sit høringssvar, at den nødvendige kapacitet ikke vil være til stede på Paraplegifunktionen, f.eks. i forhold til indlæggelse af børn og inkomplette rygmarvsskader?

- Jeg mener, at det med børnene er en påstand grebet ud i luften. De børn, vi ser, tager vi imod. Om der er flere børn i Øst, ved jeg ikke, men vi afviser ikke børn. - Og med hensyn til kapacitetsspørgsmålet har det også betydning, at vi mener at indlæggelsestiden bør være så kort som muligt. Vi lægger meget vægt på en god genoptræningsplan efter
udskrivelse, og opfølgning af alle efter et halvt år.

 Med indbygget fleksibilitet

RYK finder de bygningsmæssige rammer for utidssvarende. F.eks. mener RYK, at de kommende nyrenoverede værelser ikke opfylder nutidens krav til sengestuer for kørestolspatienter.

- Det mener jeg ikke. Jeg synes, det er fine værelser, der er baseret på enestuer. Samtidig er der indbygget en fleksibilitet, da jeg mener, at stuerne er store nok til at kunne fungere
som tosengsstuer. Det kan også løse kapacitetsproblemer i spidsperioder. Tegningerne skal i øvrigt revurderes.

 Hvis vi skulle starte forfra

Hvordan ser du på RYKs kamp for flytning til Skejby?

- Det er jo legalt at kæmpe sin sag. Jeg kan sagtens forstå RYK, og skulle vi i dag
starte forfra, ville jeg ikke lægge rehabilitering af rygmarvsskadede i Viborg. Men vi har en meget velfungerende afdeling med en unik beliggenhed og et fagligt dygtigt personale. Min bekymring har alene drejet sig om konsekvenserne af en mulig nedlæggelse af akutberedskabet i den neurologiske afdeling samt ændringen af tidsperspektivet. Begge talte for flytning til Skejby.

- Jeg synes i øvrigt, at RYK har udført et i det store hele sobert og grundigt høringsarbejde. Men det har ikke været let for personalet her, da vi jo samtidig
skal samarbejde om patienternes vel. Mit håb er nu, at det ikke får betydning
for vores kommende samarbejde. RYK vil bl.a. blive inviteret til møde om den
kommende renovering af Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som vi nu hedder.

Vi har meget at byde på

 Hvordan ser du på den fremtidige rehabilitering i Vest?

- Jeg håber, at den akutte neurologi bevares på Viborg, og at regionsrådets beslutning om, at forskningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade udvikles og styrkes med henblik på at opnå status som universitetsklinik, oprettelse af et nyt professorat og en række fremtidige ph.d.-forløb kan skabe et spændende forskningsmiljø, som
kan tiltrække dygtige læger. Der ansættes også en adjunkt i en forskerstilling indenfor sygepleje.

- Jeg mener, at vi har og får meget at byde på; både med hensyn til rekruttering af yngre læger og ikke mindst i forhold til kommende patientforløb. Hvad fremtiden bringer om 15 -20 år ved jeg
ikke, men nu skal vi blive her, og det er mit ønske, at vi nu kan samarbejde med RYK om at skabe de bedst mulige rammer for den fremtidige rehabilitering af rygmarvsskadede.