Pårørendeseminar

Samvær giver styrke og stof til eftertanke. Det var blandt udmeldingerne fradeltagerne på RYKs pårørendeseminar i april på Feriecenter Slettestrand

25 ægtefæller/kærester og medlemmermed rygmarvsskade, en psykolog og enpsykoterapeut. Dette var hovedingredi­enserne til forårets pårørendeseminar.Alle blev blandet godt sammen og tilsatet par oplæg, noget gruppearbejdesamt god tid til erfaringsudveksling oghyggeligt samvær. Det hele blev krydretmed en tur til stranden, stomp, usæd­vanlig god mad og dejlige omgivelser.Endelig blev ingredienserne bagt i knaptet par døgn under en strålende flotforårssol. Opskriften resulterede søndagmiddag i et veloverstået og udbytterigtseminar, som deltagerne drog hjem framed stof til eftertanke i bagagen og formanges vedkommende også et gensyntil såvel Feriecenter Slettestrand somsamværet med andre RYKere.

”Rart at vide, at der er andre derude”

Deltagerne var en broget flok, menfælles for de fleste var, at de oplevedestyrken og glæden ved samværet medandre i en lignende situation. Det eraltid rart at møde en umiddelbar forstå­else for de problematikker, man tumlermed i familien og måske endda få noglekonkrete løsningsforslag fra andre,som har fået tingene til at fungere.Deltagerne kunne således tage hjemmed ny inspiration til, hvordan tingenekan gøres bedre eller gøres på en andenmåde. Samtidig fik alle en vished om,at ingen er helt alene. Som en deltagerudtrykte det:

”Det er rart at vide, at der er nogen derude, som man kan kon-takte”.

Måske fører denne mulighed tilkonkret hjælp. Måske ”bare” lidt aflast­ning i form af forståelse og trøst. Uansethvad, er det alt sammen guld værd ogmedvirkende til, at seminaret blev mereend blot end dejlig forårsweekend i detnordjyske.

”Vi er aldrig alene”

Ofte er dette udsagn positivt, men ikke,når det falder i snakken om det at levei en familie med en BPA/hjælpeord­ning. Dette emne fyldte rigtig megetfor mange af deltagerne, og seminaretafslørede, at der er mange forskelligemåder at forholde sig til professio­nelle hjælpere på. Ens for alle er dog,at ingen løsning er problemfri. Der eringen tvivl om, at erkendelsen af etbehov for hjælp og det at bede om ogmodtage hjælp er vanskelig for mange,uanset omfanget af hjælpen og omhjælpen skal gives af selvvalgt hjælper,en kommunal hjemmehjælper eller etfamiliemedlem. Som arrangører er viderfor også vendt hjem med god inspi­ration til et kommende seminar i RYK

RYKs tilbud til pårørende

RYK udgav i 2009 bogen ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede”, der inde­holder vigtig viden og erfaringer omemnet. Købes på tlf. 3929 3555 ellerinfo@ryk.dk.RYK administrerer en pårørendedata­base på ryk.dk, der formidler kontaktmellem pårørende.Pårørende er velkomne som med­lemmer af RYK og som deltagere påalle vores arrangementer. Også, nåremnet er noget ganske andet endpårørende, vil der altid være tid ogmulighed for erfaringsudveksling oggivtigt samvær med ligestillede