Nyt klagesystem

Folketinget vedtog inden sommerferien en lovændring om et nyt klagesystem i sociale sager. De gamle nævn er nedlagt. Fremover skal klager behandles i Ankestyrelsen, der bliver den eneste ankeinstans. Kun i de principielle sager vil der blive lægmandsinddragelse.

Tekst: Ellen Dall

Et nyt klagesystem, der skal behandle sociale sager, trådte i kraft den 1. juli 2013. De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene i Statsforvaltningerne, hvor Danske Handicaporganisationer (DH) var repræsenteret, er nedlagt og erstattet af en ny ankestyrelse. Fremover vil lægfolk fra DH kun deltage ved afgørelser af principielle sager, altså kun i meget få sager. Øvrige klagesager vil blive behandlet administrativt.

Mister indsigt og viden

Jeg har været medlem af Det sociale Nævn i Region Syddanmark siden 1. januar 2007. Statsforvaltningen har selv truffet afgørelse i sager, hvor der ikke var tvivl om afgørelsen. Andre sager blev behandlet i nævnet, som bestod af en jurist fra Statsforvaltningen, en kommunalpolitiker og en fra DH. Jeg har oplevet, at Statsforvaltningen har behandlet sagerne med stor saglighed. Vores mødedeltagelse har haft stor betydning, idet vi har bragt vores viden og indsigt om livet med et handicap ind i sagsbehandlingen og statsforvaltningen. Det er derfor et stort problem, at kommunernes og DHs repræsentanter nu kun skal deltage i behandlingen af de principielle sager.

Bekymring

En statistik for hele landet viser, at antallet af klagesager er steget med 57% fra 2007 til 2011, og at kommunerne kun fik medhold i mellem 63% og 67% af sagerne. Resten af sagerne er blevet ændret, sendt tilbage til kommunerne til ny afgørelse eller faldet væk. Fremover vil hovedparten af disse sager blive behandlet administrativt. Det forventes således, at kun i et fåtal af sager vil lægfolk blive inddraget. Det er bekymrende.

Organiseringen af det nye klagesystem er i skrivende stund endnu ikke på plads. Den lukkede, administrative proces er dog problematisk, og det er foruroligende, hvis vores retssikkerhed begrænses. Det bliver derfor spændende at følge, hvordan vores klager vil blive behandlet fremover.

FAKTA

Som borger skal du fortsat klage til din kommune, hvis du er uenig i en afgørelse. Klagefrist er fire uger. Kommunen er forpligtet til at genvurdere sagen. Fastholder kommunen afgørelsen, skal den videresendes til Ankestyrelsen sammen med et ankeskema. Det er jurister i Ankestyrelsen, der vurderer, om sagen er generel eller principiel, hvilket afgør, om den behandles administrativt eller som en principsag med lægmandsinddragelse.

Find info om Ankestyrelsen som ny klageinstans over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet på ast.dk

BB

Ankestyrelsens kritiske venner

DHF har været involveret i Ankestyrelsens "visionsproces" og fortsætter dialogen i forummet "Ankestyrelsens kritiske venner". Med den placering må det forventes, at DHF i den kommende tid vil følge praksis tæt i det nye ankesystem.