Netværk for forældre

Tekst Lotte Tobiasen
 
I Dansk Handicap Forbund har man etableret et netværk for forældre med handicap, og i oktober blev der afholdt en familieweekend.
 
Lad os slå fast med det samme:
Alle forældre har udfordringer i forbindelse med deres forældrerolle. Disse udfordringer har forældre med handicap også, men tillige kommer nogle andre udfordringer som følge af en fysisk funktionsnedsættelse. Dette er baggrunden for, at der i Dansk Handicap Forbund er dannet et netværk ”Forældre med handicap i DHF”.
 
Familieweekend
Udover erfaringsudveksling på netværkets Facebookprofil har initiativet ført til en familieweekend, der til stor glæde for både børn og voksne blev afholdt i oktober sidste år på Feriecenter Slettestrand.
På programmet var bl.a. psykoterapeut Anette Krogh, som slog fast, at ”alle har brug for nogen at spejle sig i”. Det vidste vi egentligt godt. Det var jo til dels det forhold, der havde fået os til at bruge en weekend sammen med andre familier med en forældre med handicap. Men det er altid rart at få slået fast, at man har et ganske normalt og almen-menneskeligt behov.
 
Det er også bare fordi ...
Derudover spændte snakken sig fra det ene yderpunkt til det anden. Fra oplægsholderens udsagn om, at ”vi kan ikke komme uden om smerte, så længe vi er i live” til deltagernes bud på alle de fordele, der er ved at være forældre med handicap. Det kan fx være mere tid til at være sammen med børnene, fordi man ikke længere er på arbejdsmarke-det, eller fordi de huslige opgaver løses af en hjælper.
Begge dele ting, det er værd at huske på i de situationer, hvor sortsynet tager over, og udsagn som ”det er også bare fordi, jeg er handicappet”, kommer til at fylde urimeligt meget. For det er jo ikke rigtigt.
 
Arbejdsgrupper
Rigtigt er det derimod, at forældre med handicap har nogle praktiske og psykologiske udfordringer, som andre måske ikke har. Opfattelsen i netværket er, at vi langt hen ad vejen kan hjælpe hinanden med at løse disse udfordringer. Det kan gøres ved at udveksle erfaringer, være rollemodeller og etablere støttende relationer og supplere med professionel bistand på kommende arrangementer.Weekenden blev derfor afsluttet med, at der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, der vil arbejde videre med forskel-lige ideer vedrørende arrangementer, erfaringsudveksling m.m.
 
FAKTA
RYK er en specialkreds i DHF. Alle medlemmer af RYK er dermed også fuldgyldige medlemmer af DHF og kan deltage i DHFs arrangementer og i øvrigt gøre brug af DHFs tilbud om rådgivning m.m. I forhold til flere ting, fx det at være forældre, er det underordnet, hvad funktionsnedsættelsen skyldes. Mennesker med rygmarvs-skade kan derfor i mange tilfælde få meget ud af at mødes og snakke med mennesker med andre handicaps.