Love og regler: Kend spillereglerne

I april afholdt RYK det første lokale arrangement om sociale rettigheder under overskriften ”Kend spillereglerne”. Med oplæg og brætspil førte Jeppe S. Kerckhoffs de mere end 50 fremmødte på Scandic i Aalborg rundt mellem rettigheder, paragraffer og spilleregler. Og det blev gjort både fagligt spændende og sjovt. Coloplast Danmark var vært, og dagen blev en succes. Det bekræftede de nordjyske deltagere, der også påpegede glæden ved et arrangement i deres lokalområde.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Scandic i Aalborg dannede ramme om RYKs første lokale arrangement i samarbejde med Coloplast Danmark, som var vært ved dagen. I invitationen var der lagt op til en dag med fokus på mødet med systemet, som kan være en svær og uoverskuelig størrelse, og efter en flot brunchanretning og kaffe ad libitum tog afdelingschef i DHF Jeppe S. Kerckhoffs over. Det blev en hyggelig og lærerig dag med foredrag og brætspil for de mere end 50 fremmødte, hvoraf mange valgte at runde dagen af med en særomvisning på KUNSTEN.

Nyttig pjece

Godt hjulpet er man allerede, hvis man erhverver sig pjecen ”Kend spillereglerne”. Den giver svar på 13 praktiske spørgsmål, som man kan komme ud for, når man har en sag under behandling hos de sociale myndigheder, bl.a. spørgsmål, der vedrører aktindsigt, tidsfrister, klageregler og ret til bisidder. Det var således også pjecen, som Jeppe indledte med i sit oplæg:
- Pjecen, som ligger på bordet foran jer, giver et enkelt overblik over spillereglerne, når I skal søge ydelser og støtte hos kommunen. I bør have den liggende på natbordet, anbefalede Jeppe og viftede med en orange pjece, som Danske Handicaporganisationer har udgivet.

Individuelt og konkret

Der er mange regler og paragraffer, og man kan hurtigt blive i tvivl om sine rettigheder. Men der gælder en række spilleregler, som myndighederne skal følge. Og kan man dem, så er man godt hjulpet.
- Jo bedre man kender spillereglerne, jo bedre muligheder har man for at opnå den rette kompensation, fortalte Jeppe og gav derefter en indføring i de vigtigste rettigheder og retskilder – en baggrundsviden, der er god at have, når man skal møde det offentlige system.
- Der er en række overordnede principper og spilleregler for forvaltningens arbejde, men konkrete indsatser og kompensationsordninger efter serviceloven skal altid vurderes ud fra en konkret og individuel vurdering og skøn, forklarede Jeppe og uddybede:
- Et regelsæt er, at mennesker er forskellige og derfor skal vurderes individuelt. Der kan være særlige forhold, der gør, at du er berettiget til et specifikt hjælpemiddel. Bl.a. ud fra væsentlighedskriteriet: Hvor meget vil det pågældende hjælpemiddel hjælpe dig?

Standarder

I nogle kommuner sætter man standarder for bevillinger. Det er lovligt, men en standard må ikke stå alene.
- Hvis en standard sættes over den konkrete og individuelle vurdering, så er der noget galt, påpegede Jeppe og fortsatte:
- Det er ikke lovligt at give afslag alene med henvisning til kommunens kvalitetsstandard.
Jeppe var bekendt med kateterproblematikken og påpegede, at det ikke er lovligt, hvis kommunen siger: ”Her i kommunen bruger vi kateter X, så derfor kan du ikke ansøge om kateter Y”.
- Kommunerne laver leverandøraftaler, og de ser ofte katetre som en stangvare, ligesom sprøjter. Men det skal man ikke acceptere.
Kommunen er desuden forpligtet til at indhente relevante oplysninger, herunder lægeerklæring og udtalelser fra borgeren, såkaldt partshøring.
- Borgeren har ret til at bidrage med oplysninger, der kan belyse egen sag. Det er en grundlæggende ret i Retssikkerhedsloven, at borgerens egne erfaringer høres, inden der træffes en afgørelse, forklarede Jeppe.
Og når afgørelsen skal gives, så har borgeren har ret til skriftlig afgørelse.

DHF’s rådgivning

Jeppe berørte endvidere sagsbehandlingstid, aktindsigt, retten til bisidder, afgørelser fra Ankestyrelsen, såkaldte principsager, ombudsmandens rolle og FN’s Handicapkonvention. Afslutningsvis gav Jeppe også en kort status på den aktuelle proces med revision af serviceloven.
- Vores velfærdssystem er under pres. Det mærker vi på de mange henvendelser, vi får i DHF. Et tilbud, som medlemmer af RYK også kan benytte sig af: DHF har både rådgivning og frivillige bisiddere.

Brætspil og ros

Og så skulle der prøves kræfter med DHF’s nye brætspil ”Retssikkerhedsspillet”. Hvert bord fik et brætspil, blev delt op i to hold, og så blev der battlet om viden om sociale rettigheder. Det var både sjovt og lærerigt, og til dem, der nåede først i mål, var der chokoladepræmier, som solidarisk blev delt ud ved bordene.
Dagen sluttede af med ros til arrangementet. Deltagerne var enige om, at dagen havde været informativ og inspirerende – og ikke mindst blev der sat stor pris på, at RYK kom til Nordjylland.

Og for dem, der havde lyst, ventede en guidet tur på Aalborgs nyrenoverede kunstmuseum Kunsten.

RYK vil i samarbejde med Coloplast Danmark afholde en række lokale arrangementer med overskriften Kend spillereglerne. Når dette nummer af RYK! udkommer, har vi afholdt et arrangement på Scandic Hotel i Ringsted for medlemmer i Syd-, Midt- og Østsjælland. I efteråret vil henholdsvis Kolding og Silkeborg danne ramme om rettighedsdage. Medlemmer modtager invitation, så hold øje med posten.

Alle deltagere fik pjecen ”Kend spillereglerne – om sagsbehandling på det sociale område”. Pjecen, der er udgivet af Danske Handicaporganisationer, forsøger at give svar på 13 praktiske spørgsmål, som har relevans i et sagsforløb hos de sociale myndigheder. Hvert afsnit slutter med en oplysning om, hvad DH anbefaler. Pjecen kan downloades på handicap.dk 

Undervejs blev der trukket lod blandt deltagerne om et cafégavekort til en værdi af 300 kr.

Boks:

Find info om Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam og bisiddertjenestedhf.danskhandicapforbund.dk. Teamet kontaktes på tlf. 39 29 35 55 eller social@dhf-net.dk