Lotte Tobiasen: Aktiv i RYK

Hvor stødte du på RYK førstegang?

Det kan jeg faktisk ikke huske,men jeg husker, at jeg varmedlem af DHF nogle år,inden jeg meldte mig ind iRYK. Det er en kendsgerning,der ikke rigtig huer mig, dadet jo siger noget om, at RYKikke var – og måske stadigikke er? – god nok til at sælgesig selv over for målgruppen.

Hvilke tanker gjorde du digom RYK dengang?

Med fare for at lyde som ensigtet i en retssag, er mit svarigen, at det husker jeg ikke.

Var der en særlig oplevelse,der inspirerede dig til at væreaktiv i RYK?

Marianne Steiner-Nobel haren stor del af æren for, at jegblev aktiv i RYK. Jeg havdegodt nok tidligere læst i RYK!,at man efterlyste gåenderygmarvsskadede, men jegreagerede ikke, idet jeg pådaværende tidspunkt ikkefølte, jeg havde noget særligtbehov. Marianne skrev imid-lertid en artikel i december2007 om det at være gåenderygmarvsskadet. Hun beskrevmeget rammende de pro-blemstillinger, jeg selv havdeværet ude for, og jeg reage-rede derfor på hendes efter-lysning af medlemmer til enarbejdsgruppe for gående.

Hvad har gjort dig særlig stolt af din tid i RYK?

Min første indsats i RYK vari Johnny Walker, hvis første initiativ var to temadage forgående rygmarvsskadede i2009. Vi var meget i tvivl om,hvor mange vi kunne samle,og havde på forhånd aftalt,at kom der fem-syv delta-gere, var det fint. Vi skulle jostarte et sted. Der kom 20-25gående medlemmer i bådeøst og vest, og den megetstore spørge- og talelystbekræftede mig i, at behovetfor disse arrangementer var – og er – stort. Deltagerneviste både tilfredshed ogtaknemmelighed over initia-tivet, og det gjorde mig stolt.

Er der noget, du savner hosRYK?

Jeg kan godt savne nogetinitiativ og medansvar hosvores medlemmer. Alt arbej-det i RYK udføres af frivil-lige, men der er for få, dertrækker det store læs. Detvil være dejligt, hvis flere viltilbyde deres arbejdskrafttil løsning af store og småarbejdsopgaver. Og det vilvære skønt, hvis de med-lemmer, der af den eneeller anden grund ikke kanpåtage sig nogen opgaver,vil være med til at holdedampen oppe hos de aktive.For lønnen for det frivilligearbejde i RYK går ikke ind påNEM-kontoen, men bestårudelukkende af skulderklapog øvrige respons fra demennesker, vores indsats errettet imod.

Hvilke visioner har du for RYK?

Mit håb er, at RYK er ellerbliver det sted, hvor allemennesker, der lever med enrygmarvsskade inde på livet,opsøger viden, støtte og net-værk. Og det skal gælde alle,uanset hvor store eller småfølgerne af skaden er. Harman lyst til og behov for atgøre brug af RYKs tilbud, skalalle føle sig velkomne og fånoget ud af medlemskabet.

Hvilke udfordringer ser du for RYK i fremtiden?

For mig er der tre udfordrin-ger, der fylder rigtig meget:At komme i kontakt med allemennesker med en ryg-marvsskade, også dem, deraf den ene eller anden grundikke kommer på VestdanskCenter for Rygmarvsskadei Viborg eller Afdeling forRygmarvsskader i Hornbæk.At skaffe aktive nok til løs-ning af de mange opgaver iRYK og at skaffe økonomiskeressourcer til projekter ogdaglig drift.

Hvad har din indsats for RYK betydet for dig personligt?

Jeg har fået venner og kol-leger på en arbejdsplads, dergiver mening og indhold imin dagligdag. Det betyder,at jeg trods min manglendetilknytning til det lønnedearbejdsmarked ikke føler migarbejdsløs.

Hvad betyder RYK for dig i dag?

Ud over at være min arbejds-plads er RYK også stedet,hvor jeg er sammen meddejlige mennesker, der støt-ter og inspirerer, men ogsåmedvirker til hyggelige ogfestlige stunder.

Nævn tre gode grunde til at være aktiv i RYK?

Det er sjovt, meningsfuldt og vigtigt

Aktiv i RYK

Tak for hjælpen

Vores nye hjemmeside erlangt om længe færdig. Vihar arbejdet på projektet imere end halvandet år ogflere end 15 aktive med-lemmer har været invol-veret i arbejdet. Nogle harbrugt mange timer fordeltover det meste af forlø-bet, andre har brugt noglefå timer en gang imellemeller i en kort periode.Uanset hvad, har alles ind-sats været uundværlig, ogdet har været guld værd, atså mange har stillet derestid og arbejdskraft til rådig-hed. Uden jeres hjælp varvi aldrig blevet færdige.Tusind tak for indsatsen!

Afstemning og nyhedbrev

Hjælp os med at gøre ryk.dk endnu bedre og deltagi afstemningen, du finderpå sites forside. Send ogsågerne dine kommentarer tilwebredaktion@ryk.dk.Tilmeld dig også RYKsnyhedsbrev og få nyhederfra RYK direkte i din ind-bakke. Er du blandt de 100første abonnenter, er dumed i lodtrækningen om togavekort à 200 kr. til gave-kortet.dk.

Vil du give en hånd?

Har du også lyst til athjælpe RYK, når der erbehov, hører vi megetgerne fra dig. Måske har viikke lige pt. en opgave tildig, men det letter voresarbejde rigtig meget, hvisvi har en liste med med-lemmer, vi kan kontakte,når der skal læses korrek-tur, tages billeder, løses it-problemer osv. osv.Vil du gøre en indsats fordin forening, kan du læseom ressourcebanken påryk.dk eller kontakte LotteTobiasen på tlf. 8629 4070. LT