Leder: Spil for galleriet

I forbindelse med beslutningen om, at klinik for rygmarvsskader i Hornbæk skal flyttes til Glostrup Hospital, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal redegøre for behovene og give et forslag til den fysiske udformning af stedet. Der har været repræsentanter fra RYK, Hornbæk, Glostrup m.fl. Gruppen har haft et godt konstruktivt samarbejde og der er blevet lyttet til vores erfaringer og ønsker.

Hospitalet i Glostrup har god gavn af at trække på vores og Hornbæks erfaringer, da de med klinikken får en helt ny udfordring end hidtil, i og med at de går fra at være et traditionelt hospital til også at være et rehabiliteringscenter. Resultatet af gruppens arbejde var et godt forslag til bygningernes indretning, som vi kan stå inde for.

Arbejdsgruppens oplæg til Region Hovedstaden var et center med 45 senge og en hal med plads til sportsaktiviteter. Efterfølgende er regionens økonomichef, Morten Rand Jensen kommet med et alternativt besparende forslag med 40 sengepladser. sætning om hal slettet Flere sengekrævende områder er generelt blevet skåret i forslaget med 5-10 % over én kam. Det afspejler en fuldstændig ignorant holdning i forhold til de sundhedsfaglige argumenter, der ligger til grund for det oprindelige forslag. Der er udelukkende skelet til økonomien.

Meddelelsen om færre senge blev præsenteret for os på det sidste af arbejdsgruppens møder og vakte stor forundring. Region Hovedstaden har i dette forløb indtil videre været en tung organisation at arbejde med, og set fra et demokratisk synspunkt halter den alvorligt bagud i dialogen med brugerorganisationerne. Lige fra de indledende høringsrunder om hospitalsplanen har man ønsket saglige argumenter, men når det kommer til stykket, er det tilsyneladende spil for galleriet. Det er ikke hvad man kan forvente i et moderne demokratisk samfund. Kommunalreformen har i dette eksempel betydet endnu større afstand mellem borgere og de besluttende politikere. Det må siges at være i skarp kontrast med intentionen bag reformen.

At spare på sengekapaciteten er dumt. Hornbæk har 45 senge i dag og behovet for større kapacitet bliver mere presserende i fremtiden. Den udvikling kan Hornbæk dokumentere. Så hvis man allerede nu skærer i antallet af sengepladser, bliver der et alvorligt problem i fremtiden, der så må klares med halvdårlige og dyre lappeløsninger.

Arkitekten der har udformet forslaget er i sidste øjeblik – uden om os – blevet bedt om at udarbejde et forslag, hvor klinikken i Hornbæk først flytter ind senere, for at apopleksiramte og hjerneskadede kan flytte ind i de lokaler, der senere skal bruges til rygmarvsskadede. Jo længere en flytning udskydes, des større mangel på personale bliver der på klinikken, fordi det personale der ikke flytter med til Glostrup, vil søge andre steder hen, når de får muligheden. Tidsplanerne har svinget voldsomt siden den første udmelding om flytningen, og nu skabes yderligere usikkerhed for personalet. Desuden risikerer vi bare, at træningsfaciliteterne m.v. ikke bliver optimale i forhold til vores gruppe. Hvorfor ikke bygge det hele færdigt, så alle de planlagte afdelinger kan flytte ind samtidigt?

Jeg opfordrer hermed regionens relevante embedsmænd og politikere til at gå i dialog om, hvordan der skabes en løsning der tilgodeser de enkelte patientgruppers behov bedst muligt, i stedet for denne enerådende attitude der bliver lagt for dagen. I skrivende stund afventer vi svar på et brev til Regionsrådet, hvor vi spørger til beslutningsgrundlaget, åbenhed i beslutningsprocesser og deres visioner for det kommende rehabiliteringscenter. Vi har god kontakt til enkelte regionspolitikere og vi slipper dem ikke!

Mikkel Bundgaard

Formand