Leder: Kommunalvalg

Den 17. november er der valg til byrådene i landets kom-

muner, og valgkampen er allerede i fuld gang. Her har vi en

oplagt mulighed for at gøre opmærksom på de problemstil-

linger, vi mener, er vigtige. Jo mere opmærksomhed, vi skaber, des

mere hjælper vi politikerne til at have problemstillingerne i deres

egen bevidsthed.

Ikke alle emner er lige relevante i alle kommuner, men visse emner

går igen i næsten alle dele af landet. Der er nok at tage fat på. Den

sociale sektor er nedprioriteret i forhold til tidligere. Kommunernes

budgetter er blevet strammere, og det kan mærkes ved, at det generelt

er blevet sværere at få bevilliget de nødvendige kompenserende hjæl-

pemidler. Derudover er sagsbehandlingstiderne mange steder blevet

længere, fordi sparerunder har betydet færre sagsbehandlere. Det er

en politisk beslutning, at man sparer på dette område og pålægger

sagsbehandlerne at tolke sociallovgivningen strammere. Politikerne

lader hånt om borgernes livskvalitet, når de på denne måde sætter spa-

rehensyn over rettigheder. På valgdagen er kommunernes budgetter

vedtaget, men det gør det ikke mindre relevant at tale om fordelingen

af goderne.

Fysisk tilgængelighed har altid været en mærkesag for RYK. Desværre

ser vi stadig jævnligt, at nyt byggeri – også i det offentlige rum – ikke

lever op til minimumskravene i bygningsreglementet. Hvis man tæn-

ker tilgængelighed ind fra starten, bliver det langt billigere, end hvis

det skal udbedres efterfølgende. Selvom alle kommuner nu har et

handicapråd, der burde få forelagt alle tiltag, der kan have betydning

for mennesker med handicap, går det alligevel nogle gange galt. Vi

skal så vidt muligt have lige adgang til kulturelle tilbud, læger, offentlig

transport m.v.

Flere steder i landet er der mangel på boliger, der er egnede til men-

nesker med et handicap, hvilket betyder, at nytilskadekomne kan

komme til at vente længe på en bolig. RYK har været involveret i flere

konkrete sager. Situationen er absolut ikke tilfredsstillende, specielt

ikke når man tænker på, at man som nytilskadekommen oveni skal til

at vænne sig til en hel ny tilværelse med et handicap. Vi ønsker ikke

handicap-ghettoer, men tilgængelige boliger i alle beboelsesområder,

så vi kan få samme valgfrihed som alle andre mennesker har det.

 

Vi vil opfordre RYKs medlemmer til

at gå til vælgermøder og konfrontere

politikerne med ovennævnte problem-

stillinger. Næsten alle kommuner har i

dag en handicappolitik, som er offent-

liggjort på deres hjemmeside. Handicappolitikken er et godt skridt

på vejen til at bevidstgøre byrådspolitikerne om en minoritets behov.

Men politikerne kan stadig blive meget bedre til at huske vores behov,

når beslutningerne tages. Inden man går til valgdebatterne, kan det

være en god idé at læse kommunens handicappolitik, da byrådet er

ansvarligt i forhold til denne.

 

Det handler om at få den enkelte politiker til at give garantier for,

hvad vedkommende vil arbejde for i den kommende valgperiode.

Men lige så vigtigt er det at gemme svarene, så det bliver nemmere at

holde politikeren fast på sine løfter. Danske Handicaporganisationer

har offentliggjort et valgkatalog med

debatoplæg, der er relevante for men-

nesker med handicap. Det giver også en

række gode overskuelige råd til valgde-

batterne. Kataloget kan varmt anbefales

– find det på handicap.dk. RYKs besty-

relse offentliggør på ryk.dk lignende

debatoplæg, som er mere specifikt

relevante for vores egen målgruppe. Vi

opfordrer til at tage nogle konstruktive

debatter op og stille spørgsmålene til

politikerne, så de ikke kan nøjes med

at svare ja eller nej, men tvinges til at

tage en debat.

Politikere kan være glatte og gode til at

sno sig udenom. Vi må aftvinge dem

garantier og fastholde dem på disse

efter valget. Held og lykke med valg-

kampen. Vi hører gerne om jeres erfa-

ringer på debatforum på ryk.dk.

Mikkel Bundgaard
Formand