Leder

RYK har et gammelt ønske om spinalcentre. Et spinalcenter
er et sted, der tager vare på hele behandlingsforløbet af
den rygmarvsskadede lige fra skaden opstår til rehabilitering
og efterfølgende livslang kontrol. Centeret skal være direkte
tilknyttet andre relevante specialer på lands- og landsdelniveau,
såsom neurokirurgi, urologi, plastikkirurgi, ortopædkirurgi
og en del flere. Stedet har også tilknyttet forskere, der forsker
i behandling af rygmarvsskader og følgevirkninger af rygmarvsskader.

Sundhedsstyrelsen har i 1994 anbefalet etablering af to spinalcentre.
Spinalcentre findes allerede i andre lande, hvor de
fungerer godt. Ideen er, at man kan trække på de føromtalte
relevante specialer for at sikre en sammenhængende behandling
af den enkelte rygmarvsskadede, med alle de specielle
komplikationer, der er kendetegnende for vores situation.
Vi er en forholdsvis lille gruppe, og derfor er det vigtigt at samle
behandlingen så få steder som muligt for at sikre bedst mulig
ekspertise. Derfor arbejder RYK for at få et spinalcenter i
Vestdanmark og et i Østdanmark.

Der er mange hensyn, der skal tages i overvejelserne omkring
et spinalcenter. For det første er det vigtigt, at personalet har
den nødvendige specialviden om rygmarvsskader - ligesom
Paraplegifunktionen i Viborg og Klinik for Rygmarvsskader i
Hornbæk har det i dag. Det er altafgørende for, at vi rygmarvsskadede
får den rette behandling.
En anden ting man ikke skal undervurdere, er betydningen af
rekreative omgivelser. Når man er indlagt til genoptræning i mange
måneder, duer det ikke, at det foregår på en klinisk udseende
hospitalsgang. Gode omgivelser er med til at forbedre rehabiliteringen.
Også det aspekt må man sige findes både i
Viborg og Hornbæk.
Der er store fordele ved at have tilknyttet relevante specialeafdelinger
til spinalcenteret. For 25 år siden bestod genoptræningen
groft sagt af ”bøj og stræk”. I dag er mange faggrupper
tilknyttet rehabilitering af rygmarvsskadede. Jo tættere
samarbejde, grupperne har, des mere sammenhængende indsats
kan man give os, og det vil mindske risikoen for fejlbehandling.
Fysisk nærhed af specialegrupperne vil gøre et samarbejde
lettere.

I Skejby ved Århus er man ved at skabe et megasygehus, der
uden sammenligning bliver Danmarks
største, hvor en række specialer
samles i en hospitalsby. Her
øjner RYK chancen for at få vores
ønske opfyldt. Når først specialerne
er etableret i Skejby, vil der
være mulighed for at skabe et spinalcenter,
som vi ønsker det. RYKs
Sundhedspolitiske Udvalg har udarbejdet et notat, der beskriver
hele baggrunden for vores ønske. Vi har haft kontakt til politikere
og sygehusledelser for at påvirke udviklingen bedst muligt.
Men under alle omstændigheder bliver et spinalcenter
tidligst en realitet om 10-15 år. Det vigtigste er, at vi er opmærksomme
på at påvirke politisk, mens tid er.

For nylig kom et forslag til en hospitalsplan for Region
Hovedstaden. Forslaget indebærer bl.a. at Klinik for Rygmarvsskader
flyttes til Glostrup Hospital. Den akutte neurokirurgi
er foreslået at vedblive på Rigshospitalet. Forslaget blev sendt
til høring i februar og vores høringssvar, der skal sendes d. 4.
april, vil naturligvis gengive ovennævnte
synspunkter. Og en ting er
sikkert: Der skal tungtvejende grunde
til at overbevise os om, at en
flytning til Glostrup vil være en fordel.
Glostrup er hverken fugl eller
fisk: Her er ingen specialer, og hvor
er de rekreative omgivelser?

Vi vil fortsat arbejde for en samlet
og koordineret indsats af akutbehandling,
rehabilitering, livslang kontrol
og forskning, med fysisk nærhed
til andre specialer på lands- og
landsdelsniveau. Den optimale løsning
er et nybygget, selvstændigt
spinalcenter ved Blegdamsvej på
Riget - eller i Fælledparken.
Og det kan man læse meget mere
om på vores hjemmeside under
sundhed. Læs også side 30-31
(red.).
Mikkel Bundgaard, formand