Kateter - love og regler

Konvertering af kateter

Flere medlemmer oplever udfordringer med deres bevilling af kateter. Blandt dem er nogle, der er blevet  konverteret til et andet kateterprodukt, uden at kommunen har foretaget en konkret, individuel vurdering.
- Det er kedeligt at høre, og det er i strid med Servicelovens §112, fortæller Mikkel Bundgaard og påpeger, at det kan have store konsekvenser for den enkelte.
RYK vil derfor hen over foråret tage kontakt til en række kommuner med en appel om at følge reglerne i Serviceloven.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Gennem henvendelser fra fortvivlede medlemmer erfarer RYK, at der er sket en støt stigning i ulovlige konverteringer af kateterbevillinger.
- Siden sommer sidste år har vi set en stigende tendens til, at nogle kommuner uden forudgående kontakt til borgeren konverterer det vante kateter til et andet og billigere kateter, fortæller næstformand i RYK, Mikkel Bundgaard.
At det er lovstridigt, er der ingen tvivl om.
- Kommunen er forpligtet til, i henhold til vejledningen i Serviceloven § 112, at foretage en konkret og individuel vurdering, fortæller Mikkel Bundgaard og håber, at RYKs fokus på problematikken vil gøre medlemmerne opmærksomme på deres rettigheder.
- Det er vigtigt for os, at der ikke sidder medlemmer ude i landet, som ikke ved, at de kan gøre indsigelse og anke sagen. 

Mange parametre

For de fleste brugere er et kateter ikke bare et kateter. Der er mange parametre, der skal tages hensyn til, når man skal vurdere egnet kateter.
- Der er jo en lang række behov, vurderingen skal baseres på, påpeger Mikkel Bundgaard og nævner bl.a. håndtering af emballagen.
- Hvis man er tetraplegiker og har nedsat håndkraft, så er det vigtigt, at man kan åbne emballagen, holde om katetret og føre det forsvarligt ind i blæren. Ellers opstår der risiko for infektion.
Foruden emballage og håndtering under indføring kan det være afgørende, hvordan katetret er udformet.  Også sociale aspekter skal tages med i det samlede billede i den konkrete, individuelle vurdering.
- Kommunen kan ikke tvinge én til at bruge et andet kateter end det, man hidtil har anvendt. Men de kan bede én om at prøve et andet, hvis de mener, at det kan erstattes med et andet og billigere kateter uden gener, forklarer Mikkel og fortsætter:
- Hvis man ikke kan bruge det, skal man kunne argumentere for, hvorfor det ikke fungere for én. Kommunen vil så i de fleste tilfælde føre bevillingen tilbage til det vante kateter, da man er berettiget til et kateter, som man kan bruge.
I RYK bekymrer man sig for de, der ikke er bekendt med reglerne eller ikke tør gøre indsigelse overfor kommunen og derfor vil acceptere kommunens skift og sidde tilbage med et nyt og ukendt produkt, som de ikke har fået mulighed for at afprøve.
- Og det er jo helt urimeligt, fortæller Mikkel Bundgaard og påpeger, at det kan have uheldige konsekvenser for den enkelte i dagligdagen. Både socialt, fysisk og psykisk.
Det er ikke et spørgsmål om, at et andet type kateter altid vil være uegnet, fastslår Mikkel og siger:
- Det kan jo godt være, at et billigere produkt kan tilgodese borgerens personlige behov lige så godt. Vi vil blot i RYK sikre os, at det sker efter loven. Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen blot meddeler de berørte borgere, at de på grund af ny leverandøraftale fremover vil få en anden type hjælpemiddel. Det skal man ikke acceptere. 

Politisk udspil fra RYK

- Hvis tendensen fortsætter, er der grund til en reel bekymring, fortæller Mikkel Bundgaard, der frygter, at tilgangen kan sprede sig rundt i landet.
- Det duer ikke, at nogle kommuner vælger at forvalte Servicelovens §112 efter egne retningslinjer og dermed tilsidesætte den enkelte borgers retssikkerhed og pålægge den enkelte unødige udfordringer og bekymringer i dagligdagen. Det handler jo også om tryghed.
- I bedste fald tror kommunens ansatte, at et andet kateter kan erstatte det, man er vant til, men det ændrer ikke ved, at det kan være et problem for nogle at bruge et andet produkt.
RYK vil derfor kontakte de kommuner, som RYK ved ikke foretager en individuel vurdering, med det formål at påpege den ulovlige praksis.
- Hvis ikke det er nok til at stoppe deres praksis, vil vi gå videre i det politiske hierarki og stille de folkevalgte til ansvar for at overholde loven, fortæller Mikkel og slutter:
- Vi må sikre, at vores medlemmer og andre borgere serviceres korrekt i henhold til Serviceloven §112 og dermed sikres den rette kompensation i forhold til den enkeltes individuelle behov, slutter Mikkel Bundgaard.

RYK hører gerne fra medlemmer, der oplever udfordringer med bevilling af kateter. Kontakt Mikkel Bundgaard på mail: mb@ryk.dk

……………………………….

Kommunen er ALTID forpligtet til at foretage individuel vurdering inden en eventuel konvertering af kateter.

………………………….

Rådgivning hos DHF

Også hos Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam har man set et en række afgørelser, hvor en kommune pludselig skifter et kateter ud med et andet kateter med henvisning til, at man fagligt mener, at det er ligeså godt som det andet produkt.
- Her er det vigtigt at holde tungen lige i munden, for ja – det kan godt være kvaliteten objektivt set er lige så god, men set ud fra et juridisk perspektiv, så er det grundlæggende i socialretten og hjælpemiddelbestemmelsen, at man har ret til en konkret og individuel vurdering, påpeger afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs og fortsætter:
- I de breve, som vi har set, postuleres det, at man har foretaget en individuel vurdering, men sådan en vurdering kan efter min vurdering ikke foretages uden at inddrage borgeren og sikre en afprøvning af produktet.
Et kateter kan medføre store gener og i nogle tilfælde skader, hvis ikke det fungerer for den enkelte og derfor er afprøvningen helt central, mener Jeppe S. Kerckhoffs, der har følgende råd:
- Jeg vil opfordre til, at borgere, som oplever at deres produkt udskiftes uden borgerinddragelse og afprøvning, påklager deres sag – netop med henvisning til den manglende individuelle vurdering. I den  forbindelse kan man søge rådgivning hos Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam.

DHFs rådgivningsteam kontaktes på tlf 39 29 35 55 eller mail: social@danskhandicapforbund.dk. Læs mere på danskhandicapforbund.dk/da/radgivning

………….

Rådgivning

Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader: Kan kontaktes for rådgivning og eventuel aftale om ambulant besøg.

Kommune: Din kommune har pligt til at rådgive dig om dine muligheder, rettigheder og pligter. Desuden kan man finde rådgivning og information en lang række steder.

DUKH: Yder gratis rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. DUKH er uvildig og tager ikke parti for borger eller myndighed og fungerer ikke som bisidder eller partsrepræsentant. Find mere info på dukh.dk

Viso rådgivning: VISO, den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation yder gratis rådgivning til borgere inden for det sociale område. Find info på socialstyrelsen.dk/viso

…………….

En klage kan bygges op på følgende måde:

• Skriv præcist, hvad du klager over, og det du søger om

• Skriv, hvorfor du mener afgørelsen er forkert

• Skriv, hvad du vil have ændret

• Skriv din kritik af den begrundelse, som afgørelsen indeholder

• Oplys dine øvrige ønsker: f.eks. indsigt i sagens akter, partsh.ring eller en personlig samtale om sagen

• Bland ikke flere sager sammen. Skriv en særskilt klage i hver enkelt sag

• Vedlæg evt. en kopi af den afgørelse, du klager over

Hentet fra pjecen "Kend spillereglerne", som beskriver kort og klart nogle fundamentale principper omkring serviceloven og rettigheder. Udgivet af Danske Handicaporganisationer. Pjecen kan læses og downloades på ryk.dk.

……………………

Følgende bliver muligvis kun bragt på ryk.dk afhængig af plads:

Rettigheder ifølge Serviceloven § 112

- Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

- Alle har ret til en konkret og individuel vurdering. Kravet gælder også, når kommunen skifter leverandør. Ifølge Serviceloven er det ikke tilstrækkeligt at sende borgeren et standardbrev, henvise til kommunens kvalitetsstandarder eller Fritvalgsordningen. Kommunen er forpligtet til at indhente relevante oplysninger, herunder lægeerklæring og udtalelser fra borgeren, såkaldt partshøring

- Hjælpen ydes ud fra det samlede hjælpebehov

- Man kan gøre skriftlig indsigelse, hvis kommunen ikke har overholdt kravet om konkret individuel vurdering

- Kommunens afgørelse skal skriftligt begrundes og være ledsaget af en ankevejledning

- Klage over kommunens afgørelse skal ske inden fire uger

- Hvis kommunen ikke giver medhold i klagen, skal den inden fire uger videresende borgerens klage til behandling i Ankestyrelsen

- En klagesag kan føre til, at Ankestyrelsen hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen

- Hvis en kommune har fastsat et generelt serviceniveau/kvalitets­standarder, der medfører, at lovens krav om pligt til at foretage en konkret og individuel vurdering ikke efterleves, kan sagen indbringes for Tilsynet i Statsfor­valtningen

- Hvis argumenter ikke holder til bevarelse af det vante kateter, kan man benytte Fritvalgsordning mod egenbetaling af merpris. Dette er en dyr og for de fleste en uoverkommelig løsning.

Retsinformation.dk

  • Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (herunder om betingelser for bevilling)
  • Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (herunder krav om konkret, individuel vurdering)
  • Bekendtgørelsen af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (herunder krav om partshøring)

Ombudsmand: Hvis man er utilfreds med kommunens sagsbehandling, kan man kontakte kommunens ombudsmand.