Kateter bevilling socialudvalget

Foretræde i Socialudvalget

I april var RYK til foretræde i folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg for at synliggøre problematikken om manglende konkret og individuel vurdering ved bevilling af katetre. Problemet er, at nogle kommuner mener, at den bestemmelse i loven kan omgås i visse tilfælde.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Den 20. april mødte RYKs formandskab op på Christiansborg til foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.

Lovbrud

RYK havde bedt om foretræde for udvalget på grund af de problemer, som RYK medlemmer oplever med fravær af konkret og individuel vurdering omkring bevilling af kateter. I særdeleshed i Københavns Kommune undlader man at overholde dette, som ellers er påbudt i Lov om social service.
- Vi foreholdt medlemmerne af Socialudvalget, at lov om konkret og individuel vurdering ikke overholdes i nogle af landets kommuner, fortæller RYKs formand Helle Schmidt og peger på Københavns Kommune, der ændrer borgeres bevilling uden at overholde loven.
- Helt konkret ved vi, at der er en del af vores medlemmer i Københavns Kommune, som har fået ændret deres kateterbevilling og i dag sidder med et kateter, som de har svært ved at håndtere. Vi brugte derfor Københavns Kommune og deres massekonverteringer som eksempel på kommunernes manglende efterlevelse af netop dette punkt i serviceloven.
- Samtidig er Serviceloven ved at blive revideret, og RYK så derfor en oplagt mulighed for at gøre Folketingspolitikerne opmærksomme på vores medlemmers problemer ude i kommunerne, indskyder Mikkel Bundgaard, der finder det grotesk, at det skal være nødvendigt.
- Det groteske er jo, at bestemmelsen om konkret og individuel vurdering allerede fremgår tydeligt af Servicelovens § 112.

Ønske om indskærpelse

Målet med RYKs foretræde var at få politisk indskærpet overfor landets kommuner, at der ALTID skal foretages en konkret, individuel vurdering.
- Helt konkret præsenterede vi udvalget for de problemer, der kan opstå hos en bruger med udpakning af emballage og håndtering af et produkt, fortæller Helle, der havde medbragt forskellige katetertyper og indpakninger for at illustrere problematikken overfor udvalget.
- For det er jo ikke nok, at det kan tømme blæren, hvis udformning og funktion gør det svært eller umuligt at håndtere.
- Vi foreslog udvalget at indskærpe lovteksten med en formulering om, at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering, så kommunerne ikke omgår loven, fortæller Mikkel og fortsætter:
- Det blev også drøftet, at der skal kunne tages tiltag til at komme efter de kommuner, der ikke overholder loven.
Udvalget lyttede interesseret og vil tage RYKs kommentarer med i den videre behandling og fremhævede RYKs forslag om en skarpere formulering i lovteksten.

Ministerkommentar

Forud for foretrædet havde udvalget bedt Børne- og Socialminister Mai Mercado (C) om at kommentere det oplæg, som RYK havde fremsendt til udvalgets medlemmer. I ministerens svar til udvalget henviser hun til, at der ifølge loven skal foretages konkret og individuel vurdering, hvis der bliver bevilget en anden type hjælpemiddel. Videre fremhæver ministeren: ”Det skal dog understreges, at det altid vil bero på en konkret bedømmelse baseret på nøje produktkendskab, hvorvidt et nyt hjælpemiddel i forbindelse med leverandørskift, i RYKs præsentation et kateter, har nye eller ændrede funktioner i forhold til det hjælpemiddel, som en kommune tidligere har stillet til rådighed”.
- Ministerens svar er klar tale. Og med RYKs kendskab til en rækker sager i Københavns Kommune er der ingen tvivl. Produkterne er forskellige i brug. Derfor er det ikke korrekt, at Københavns Kommune vurderer at det nye kateter har samme funktion som det tidligere bevilgede og derfor ikke nødvendiggør en konkret og individuel vurdering, fortæller Helle.
Flere udvalgspolitikere gav også udtryk for under mødet, at de havde modtaget henvendelse fra borgere med lignende historier, hvor kommuner bevilger et standardhjælpemiddel uden hensyntagen til den enkeltes behov.
- Så udvalgspolitikerne såvel som Socialministeren kan ikke ignorere, at der er et reelt problem, slutter Helle Schmidt.

BOKS:

Københavns Kommune

RYK har kendskab til, at ca. 300 kateterbrugere i Københavns Kommune har fået ændret deres bevilling. Heraf har 23 kateterbrugere klaget til kommunen. 22 af disse har fået deres gamle bevilling tilbage og én er gået videre i en ankesag.
RYK vil forsøge at få Københavns Kommune til at ændre deres ulovlige praksis.
- Vi har været i dialog med byrådspolitikere og vi er i dialog med medier for at offentligheden kan få kendskab til situationen, fortæller Mikkel Bundgaard.
RYK har over foråret været til møde med byrådspolitikerne Mia Nyegaard (RV) og Neil Bloom (SF).
- Mia Nyegaard lovede at arbejde for at stille et forslag om at ændre praksis i Socialforvaltningen. Men det kræver et flertal at få ændret praksis

RYK anbefaler sine medlemmer, at man ikke skal være tilbageholdende med at klage over bevillingsændring, hvis det nye kateter ikke fungerer tilfredsstillende.

Juridisk udtalelse

I en artikel, som dagbladet Politiken bragte den 5. maj, har cand.jur. Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet følgende juridiske kommentar til Københavns Kommunes påstand om at det nye kateter har den samme funktion, som det gamle: »At klagerne har fået medhold viser, at der ikke er tale om identiske katetre. Og så snart der er ændringer i udformningen eller funktionaliteten af et produkt, skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, før de ændrer produktet«.
Eva Naur Jensen udtaler videre til Politiken: »Det er i strid med forvaltningsloven og almindelig forvaltningsret. Og i det hele taget en overtrædelse af serviceloven«.

BB/ Kilde: Politiken