Hyrdebrev og tørresnor

Torsdag d. 17. august var børne- og socialminister Mai Mercado indkaldt til samråd i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg for at svare på spørgsmål om bevillinger af hjælpemidler. Baggrunden for spørgsmålene er, at Københavns Kommune har lavet en massekonvertering af kateterbevillinger, således at næsten 300 personer har fået tildelt en ny type katetre uden at lave en konkret og individuel vurdering.

Ministeren blev bedt om at svare på, om hun mener at kommunen lever op til sociallovens krav om konkret og individuel vurdering i den aktuelle sag. Dernæst blev hun bedt om at svare på om hun vil tage initiativ til en lovændring eller præcisering af loven for at sikre, at kommunerne ikke administrerer princippet om at skulle foretage ”en individuel og konkret vurdering” efter eget forgodtbefindende.

Der var generelt positiv og konstruktiv stemning blandt minister og udvalgsmedlemmer – og bred enighed om at Serviceloven skal følges og at lovgivningen er tilstrækkelig, men selvfølgelig skal følges af kommunerne. Ministeren lagde ud med at sige at i et velfærdssamfund som Danmark, bør borgerne kunne have tillid til, at det offentlige varetager sine forpligtelser og tager udgangspunkt i borgernes interesser. Hun kunne ikke vurdere om Københavns Kommune har levet op til loven i den konkrete sag. Men hun lovede at genudsende et hyrdebrev, som blev sendt til alle landets kommuner i 2012, hvor det understreges, at lovens ord og intention om individuel konkret vurdering ved genbevillinger skal følges.

Københavns Kommune har begrundet deres konvertering af bevillinger med, at de nye katetre, ud fra en lægefaglig vurdering, har den samme funktion som de gamle. Det er for så vidt rigtigt, at alle katetre har den funktion, at man skal kunne tømme sin blære. Problemet er, at de har vidt forskellige praktiske funktionaliteter, da indpakning og udformning af katetret kan have stor betydning for håndteringen af det.

I den efterfølgende spørgerunde foreslog Orla Hav (S) at ministeren skulle ringe til København og sige at de er på gale veje, da det vil kunne spare en hel masse arbejde for Ankestyrelsen og ikke mindst lette dagligdagen for de knapt 300 borgere. I debatten blev kommunernes fokus på økonomi frem for borgernes behov også diskuteret. Ministeren lagde ikke skjul på, at det kunne gøre hende rasende, når det finder sted. Derfor har hun taget initiativ til en ”tørresnor”, hvor de kommuner, der har flest fejlagtige afgørelser i sociale sager, bliver udstillet.

De var også inde på, at der i løbet af efteråret vil komme en bekendtgørelse til de nye ændringer af socialloven, og at der er en handleplan på vej for nedbringelse af de høje omgørelsesprocenter, der er i Ankestyrelsen.

Ministeren konkluderede, at lovteksten med den individuelle konkrete vurdering er som den bør være. Hun nævnte også, at funktionaliteten af et hjælpemiddel skal med i vurderingen. Hun sluttede af med at sige, at det allervigtigste for en kommune er at sikre sin kernevelfærd.

RYK har været involveret i katetersagen i København gennem længere tid. Vi har været til møde med flere byrådspolitikere og til samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget. Vi ser frem til at hyrdebrevet bliver sendt til kommunerne og vi vil følge sagen til dørs.

Samrådet kan ses i sin helhed her:
http://ft.dk/aktuelt/webtv/video/20161/sou/td.1415749