Hjemmesidegruppe

Introduktion:

Ryk.dk er RYKs ansigt udadtil. En velfungerende hjemmeside har stor betydning for stort set alle aktiviteter i RYK, og udviklingen og opdateringen af siden prioriteres derfor meget højt.

Gruppen:

Hjemmesidegruppen er en permanent arbejdsgruppe.

Arbejdsopgaver:

  • udvikling af ny hjemmeside i samarbejde med et professionelt firma

  • gennemgang og ajourføring af eksisterende indhold i forbindelse med overførsel til ny side

  • løbende opdatering og videreudvikling af hjemmesiden

  • fremskaffelse af midler til etablering og vedligeholdelse af hjemmeside

Forventet tidsforbrug:

Tidsforbruget afhænger naturligvis af antallet af medlemmer i arbejdsgruppen, og det kan derfor være vanskeligt at sige noget om på forhånd. Det forventes, at alle arbejdsgruppemedlemmer kan afse en vis mængde tid til opgaven, og at alle naturligvis har tid til de konkrete opgaver, som de har påtaget sig inden for en nærmere aftalt deadline.

Krav til medlemmer af arbejdsgruppen:

  • gode skriftlige evner

  • ideer til og evner for arbejdet med kommunikation via hjemmeside

  • vilje og evne til at arbejde på et højt fagligt niveau og inden for fastsatte deadlines

  • ansvarsbevidsthed

Arbejdsmetoder:

Arbejdsgruppen skal formentlig mødes en gang imellem, men den største del af kommunikationen foregår via e-mail. En del af arbejdet er selvstændigt.

Rollefordeling:

Bestyrelsen har valgt en tovholder for gruppen, som er ansvarlig for, at arbejdet skrider frem, som det skal. Tovholderen er desuden ansvarlig for kommunikationen mellem bestyrelsen og arbejdsgruppen og træffer de løbende beslutninger, der ikke kan afvente arbejdsgruppens samlede stillingtagen. Arbejdsgruppen beslutter selv evt. yderligere rollefordeling internt i gruppen.

Optagelse i gruppen:

Gruppen vil gerne udvides med 1-2 medlemmer. Du er velkommen til at kontakte tovholder for yderligere oplysninger om arbejdsgruppen. Er du interesseret i at deltage i arbejdsgruppen, kan du sende en mail til tovholder med oplysninger om dig selv, herunder om dine ideer, erfaringer og kvalifikationer, som kan være relevante i forhold til arbejdet i gruppen. Det er formelt RYKs bestyrelse, der nedsætter arbejdsgruppen, jf. bestyrelsens forretningsorden.

Nuværende medlemmer i arbejdsgruppen:

Jens Bo Sørensen, Birgitte Bjørkman og Lotte Tobiasen.

Tovholder:

Lotte Tobiasen
 tlf.: 86 29 40 70
e-mail: lt@ryk.dk

Yderligere oplysninger:

Se RYKs aktivpolitik for yderligere oplysninger om arbejdet som aktiv i RYK, herunder udbytte, forventninger, udvælgelsesprocedure m.m.

Tilbage til oversigten