Hjælpeordning: Overenskomst for hjælpere

Tekst: Birgitte Bjørkman

Handicaphjælpere får nu for første gang klare regler

for deres løn- og ansættelsesforhold. 3F har indgået

overenskomst med DI, der bl.a. repræsenterer LOBPA.

 

 

3F og DI underskrev den 16. januar aftale

om overenskomst for handicaphjælpere.

Det er en længe ønsket overenskomst, der

nu giver hjælperne arbejdsmarkedspension

og opsigelsesvarsler samt en lang række

andre overenskomstgoder, såsom løn under

sygdom og barsel, feriefridage og ancienni-

tetsregler. En tryghedsaftale sikrer ligeledes,

 

at hjælpere kan beholde deres hidtidige

anciennitet med tillæg og pension, selvom

deres arbejdsgiver måske vælger at over-

drage arbejdsgiveransvaret til den nystiftede

forening LOBPA (Landsorganisationen

Borgerstyret Personlig Assistance),

eller en anden privat virksomhed under

overenskomsten.

 

En udfordring

Overenskomsten kommer efter at Folke-

tinget i foråret 2008 vedtog en ændring af

Serviceloven, som fra årsskiftet har gjort

det muligt for en borger med handicap at

delegere arbejdsgiveransvaret til en nært-

stående, en borgerstyret forening eller en

privat virksomhed. Det har været en udfor dring for parterne at strikke en overens-

komst sammen, der både giver hjælperne

ordnede forhold og fungerer i brugerens

hverdag.

Både løn og tillæg er højere end i Service-

overenskomsten. Dette hænger sammen

med, at handicaphjælperne arbejder meget

fleksibelt og ofte på skæve tidspunkter.

 

Sikrer værdighed for alle parter

Overenskomsten gælder for medlemmer

af DI, herunder LOBPA, der i december

meldte sig ind i DI. I LOBPA er man også

meget tilfreds med, at der nu er kommet en

afklaring på området.

- Det er dejligt, at det nu er muligt for vores

medlemmer med værdighed at kunne

ansætte deres handicaphjælpere, siger

LOBPAs formand Janne Sander, der mener,

at DI og 3F ikke kunne have lavet overens-

komsten uden LOBPAs medvirken.

LOBPA har da også fået væsentlig indfly-

delse på resultatet.

- Jeg håber, det fortsat bliver muligt at

bevare hjælpeordningernes fleksibilitet,

selvom der på enkelte områder finder en

øget regulering af arbejdsvilkårene sted.

Dette er afgørende for, at begge parter vil

tage overenskomsten til sig.

 

Ministeriets vejledning

Overenskomsten regulerer ikke kun for-

holdet mellem LOBPA og handicaphjæl-

perne, men vil også få betydning for de

aftaler, der senere indgås mellem LOBPA

og den enkelte borger. Overenskomsten

skal således følges op af enkle og oversku-

elige aftaler, der sikrer et godt og smidigt

samarbejde mellem LOBPA, borgerne og

handicaphjælperne, og som letter borgernes

hverdag som arbejdsledere.

Det er dog stadig uvist, hvilken indflydelse

overenskomsten får for den enkelte bruger.

Det afhænger af Velfærdsministeriets vej-

ledning til loven, der ventes inden længe.

 

Et stort skridt

LOBPA har været med til at skrive historie

ved at sidde med ved forhandlingsbordet

 

om overenskomsten for handicaphjælpere.

Overenskomsten er et stort skridt på vejen

til at sikre borgerne mulighed for også

i fremtiden at rekruttere hjælpere og er sam-

tidig medvirkende til at gøre Borgerstyret

Personlig Assistance til et selvstændigt

fagområde.

- Vi har grund til at være stolte over resul-

tatet, som giver os et godt grundlag for at

realisere LOBPAs vision om at udvikle en

samlet service til borgere med BPA og deres

hjælpere, siger LOBPAs formand, Janne

Sander.

 

Ros til LOBPA

Også RYK ser overenskomsten som et

positivt fremskridt.

- Set i forhold til de forudsætninger, der er

givet økonomisk, er det et rigtigt godt resul-

tat, både for vores hjælpere og for os som

arbejdsgivere. Overenskomsten indebærer

nogle begrænsninger i arbejdstider, men i

praksis tror jeg ikke, at det vil få afgørende

betydning for os. Derimod åbner den en

mulighed for mere ensartede forhold i kom-

munerne, og den vil gøre det nemmere at

rekruttere og fastholde gode hjælpere, for-

tæller formand for RYK, Mikkel Bundgaard

og fortsætter:

- Nu venter vi på ministeriets vejledning til

§ 96. Det er derfor endnu uklart, hvordan

lovgivningen vil få indflydelse på dagligda-

gen ude i kommunerne og hos den enkelte

borger.

Mikkel Bundgaard har også stor ros til

LOBPA:

- Det er godt, at vi har fået en landsdæk-

kende repræsentant for os arbejdsgivere.

LOBPA står over for flere store udfordrin-

ger, men jeg er fortrøstningsfuld, når jeg ser,

hvor langt de allerede er nået.

 

Læs artikel om BPA i RYK! nr. 4.08

 

 

RYK repræsentation

ved forhandling

 

RYK sad med ved bordet, da overens-

komsten for landets handicaphjælpere

blev forhandlet på plads. Som en del af

den midlertidige bestyrelse i LOBPA

har RYKs kasserer, Jens Bo Sørensen

bl.a. deltaget i forhandlingsmøder med

både FOA og 3F.

- Det har været en meget spændende

proces. Hjælpeordningen/BPA var og er

hjerteblod for mig og de øvrige i besty-

relsen, og vi har været meget bevidste

om den store opgave og det ansvar der

fulgte, da vi stillede op.

Jens Bo fortæller, at den gruppe, der

blev sammensat omkring stiftelsen

af LOBPA, er en gruppe mennesker

med stor erfaring som brugere af

hjælpeordning, og som har et meget

bredt netværk og en forankring i

handicaporganisationerne.

- Jeg er glad for, at RYK også har været

repræsenteret. Jeg ser overenskomsten

som et af de sidste og vigtigste skridt

mod en anerkendelse af handicaphjæl-

per-jobbet, og det kommer mange af

vores medlemmer til gode, fortæller en

glad Jens Bo.

LOBPA afholder sin første generalfor-

samling i foråret. Her skal vælges den

første ordinære bestyrelse.

- I det kommende år står vi over for

mange udfordringer. LOBPA skal fortsat

udvikles, og der skal indhentes en masse

erfaringer, fortæller Jens Bo og slutter:

- Men vigtigst er, at området nu er defi-

neret, og vi er sikret tilbagevendende

overenskomstforhandlinger.

BB

 

Generalforsamling i

 

LOBPA

 

LOBPAs første ordinære general-

forsamling afholdes lørdag den 16.

maj 2009 kl. 13.00 – 16.30 i Odense

Congress Center, Ørbækvej 350, 5220

Odense SØ. Alle medlemmer, der

forinden har indbetalt kontingentet

på 100 kr., kan deltage. Læs mere om

dagsorden, tilmelding, mv. på lobpa.dk.

BB