Hjælpemidler: Rigtige ramper

Tekst: Viggo Rasmussen

Det fremsendte projekt opfylder krave- ne til størrelse og tilgængelighed og kan fungere, men løsningen er ikke så elegant, som man kunne ønske sig. Den vil virke lidt klodset op ad den flotte bygning. Vi afviser ikke frivillige projekt- forslag, men har rådet Postdanmarks arkitekt til at komme med en mere arki- tektonisk integreret lift. Uanset hvad det ender med, er det bedre med en funktionel lift end ingen lift.

- Er vi ikke bedre tjent med klare lovbe- stemmelser med sanktioner, hvis private rammer ved siden af? - Nej - det bliver værre og værre med regler for alt muligt, som ikke nødven- digvis sikrer gode løsninger, fortæller Torkild Kjær og påpeger: - At gøre ældre bygninger tilgængelige er ofte det muliges kunst, når målet er både funktionelle og smukke løsning. Det kræver kvalificeret, faglig indsats og dialog.

Udfordring for arkitekter Retter vi søgelyset mod krydsfeltet mel-

lem investorer, bygherrer, byggemyndigheder og brugere fortæller arkitekt Kurt Kamp bag arkitektfir- maet Kamp i Skanderborg: - Jeg tager det som en ud- fordring, når vi får til opga- ve at få tilgængelighed til at fungere på flere niveau- er på æstetisk vis. Er ter- rænet kuperet og er nivea- uforskellene store, hæver vi ofte parkeringsarealet for at begrænse rampers stigning og længde. Vi la- ver gerne flere, større pla- teauer, hvor det er rele- vant med adgang til bygningen. - Som regel er der flere muligheder for at løse ni- veauforskelle ved forretnin- ger. Nogle gange kombine- rer vi en rampe i gademiljø med en rampe ind i butik- ken, hvis ellers indehave- ren vil afse plads.