Handicapråd

Handicaprådet er et dialogforum.
Kommunerne er forpligtiget til at nedsætte
et Handicapråd og opgaverne i
Handicaprådet er lovfæstede (§ 37 i
lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område). Handicaprådet
er udpeget for en fireårig
periode, som følger kommunalvalgene.

Handicaprådets opgaver er defineret
som:
• Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen
i handicappolitiske
spørgsmål og formidler synspunkter
mellem borgerne og kommunalbestyrelsen
om lokalpolitiske spørgsmål,
der vedrører mennesker med handicap.
• Handicaprådet kan behandle alle
lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører
mennesker med handicap.
Handicaprådet kan tage spørgsmål af
mere generel karakter op til drøftelse
og komme med forslag til såvel politiske
som administrative initiativer.
• Handicaprådet har høringsret.
Kommunalbestyrelsen er forpligtiget
til at høre Handicaprådet i forhold til
alle initiativer, som har betydning for
mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvor
mange medlemmer Handicaprådet
skal have. Handicaprådet er sammensat
af et antal medlemmer udpeget af
DSI og et tilsvarende antal udpeget af
kommunen. Kommunens repræsentanter
kan være politikere eller embedsmænd.
Normalt er der mellem
tre og syv DSI-repræsentanter. Rygmarvsskadede,
som sidder i Handicaprådene
er indstillet via DHF eller
PTU og udpeget af DSI. Heri ligger en
forpligtigelse til at medtænke alle handicap
og ikke kun forholdene for rygmarvsskadede.
Handicaprådet vælger
selv sin formand og forretningsorden.

Kilde: Håndbog om kommunale Handicapråd
af DSI (De Samvirkende
Invalideorganisationer), 2006.


Vil du vide mere, fx finde DSI-repræsentanter
i Handicaprådet i din kommune
eller læse deres forretningsorden,
søg på komunaleHandicapråd.dk