Generalforsamling2 2017

RYK afholdt generalforsamling i Nordsjælland på en flot sommerdag i juni i Coloplasts produktionslokaler i Mørdrup. Der var lagt op til en interessant dag med politikerdebat om den kommende antidiskriminationslov og afholdelse af generalforsamling.

Tekst: Birgitte Bjørkman

På Aa. Louis-Hansens Alle i Mørdrup finder man Coloplasts store produktionslokaler, og det var her, RYK holdt generalforsamling i år. Et passende gadenavn for matriklen, for det var Aage og Johanne Louis-Hansen, der grundlagde Coloplast tilbage i 1957.
Coloplasts produktionslokaler var en flot overraskelse, og rammerne kunne ikke være bedre. Selv håndstøtter til toiletterne var indkøbt og hængt op for at sikre de bedst mulige forhold for RYKs medlemmer.

Debat om antidiskriminationslov

Dagen indledtes med debat om den forestående lov om antidiskrimination af mennesker med handicap. Til lejligheden havde RYK inviteret en række politikere, og tre havde taget imod indbydelsen: Folketingspolitikerne Christine Antorini (S), Pernille Schnoor (ALT) og Marianne Jelved (RV). Desuden sad RYKs formand og næstformand med i panelet, og tidligere formand for RYK, Anders J. Andersen var hyret til at styre debatten.
De to timer, der var afsat, gik hurtigt, for spørgsmål til de tre fremmødte politikere var der mange af – om uddannelse og alderdom, fysisk tilgængelighed og kulturarv. Og det var da også en enestående mulighed for de fremmødte medlemmer af RYK til at påvirke panelets politikere og give dem gode argumenter med i forbindelse med drøftelse af udformningen af den kommende lov om antidiskrimination af mennesker med handicap.
Anders J. Andersen styrede behændigt slagets gang. Afslutningsvis blev det besluttet på Marianne Jelveds foranledning, at handicaporganisationerne udarbejder et notat med en liste til brug for Folketingets åbningsdebat, som ønskes fremhævet i arbejdet med den kommende antidiskriminationslov. (Læs RYKs notat andetsteds i bladet).

Coloplast præsentation

Efter en kort pause gav marketing manager Lotte Carl en præsentation af Coloplasts nye mandekateter,
SpeediCath Flex. Hun takkede også for det mangeårige samarbejde med RYK, herunder Uge 30, politiske aktiviteter, afholdelse af arrangementer, brugerundersøgelser og intro til nye medarbejdere i Coloplast.

Ét minuts stilhed

Herefter var det tid til RYKs generalforsamling. Da det nye panel af bestyrelsesmedlemmer var på plads, indledte RYKs formand Helle Schmidt med at meddele, at det er med stor sorg, at RYK har mistet et bestyrelsesmedlem. Helle Schmidt bad forsamlingen om ét minuts stilhed for Rune Støvring.

Beretning

Derefter pegede bestyrelsen på Sif Holst til at være dirigent, som forsamlingen, der talte i alt 43 stemmeberettigede medlemmer, enstemmigt godkendte, og følgende punkt var formandens beretning, hvor Helle Schmidt gennemgik beretningen med fokus på en række af årets indsatsområder.
Helle indledte med at fortælle, at det er en stor glæde, at RYK har modtaget en arv fra et medlem, der har testamenteret i alt 1.317.489 kr. Helle redegjorde for forløbet, som RYK ikke har været tilfreds med, idet arven først kom til RYKs kendskab halvandet år efter, at advokaten havde fremsendt brev til RYK som specialkreds i DHF. I den aktuelle sag er der indgået forlig med afdødes pårørende efter RYKs ønske. Direktør i DHF, Jens Bouet fik mulighed for at kommentere på den pågældende arvesag under beretningen. Han redegjorde for den gængse behandling og forretningsgang af arvesager i forbundet, herunder at det er DHF, der tegner afdelinger og specialkredse i arvesager. Han beklagede samtidig, at den manglende information og dialog i den aktuelle sag med RYK havde givet anledning til et uheldigt forløb, der også havde sået tvivl hos RYK om DHFs juridiske håndtering af testamentet.
På denne baggrund har DHF i samarbejde med RYK udarbejdet retningslinjer for sagsgang for fremtidig testamenteret arv, der tilfalder RYK som specialkreds. Bl.a. vil DHF fremover sikre, at RYK orienteres løbende i arvesager (læs artikel andetsteds i bladet).
Den aktuelle arv skal specifikt benyttes til forskning i forbindelse med rygmarvsskader.
- Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at finde de muligheder, arven giver inden for rammerne.

Helle fortsatte beretningen med omtale af et ulandsprojekt i Uganda, som Ulandsafdelingen i DHF er ansvarlig for, og som RYK er involveret i, idet SIA i Uganda er en rygmarvsskadeorganisation. Helle fortalte om SIA delegationens besøg i Danmark, hvor de bl.a. hørte om RYKs organisation, hvor erfaringsudveksling spiller en stor rolle, og besøgte Klinik for Rygmarvsskader.
Derefter overlod Helle Jens Bo Sørensen ordet som sundhedspolitisk konsulent. Han berettede om sidste års krise på Klinik for Rygmarvsskader, i særdeleshed ambulatoriet i Glostrup, der måtte lukke ned for kontrol på grund af manglende lægebemanding.

- Vi stod til at miste den lægefaglige ekspertise på grund af sygemeldinger og ansatte, der opsagde deres stilling, fortalte Jens Bo.
RYK bidrog med klager til sygehusledelsen, og krisen blev afværget og fik ikke det omfang, som RYK frygtede. Sundhedsplatformen har også spillet ind og timingen var i den sammenhæng dårlig. I dag er ambulatoriet på ret køl, og der er foretaget en reorganisering for at kunne imødekomme det store pres, der har været med lange ventetider og for at sikre en mere effektiv kontrol.
Jens Bo berettede også om RYKs bidrag til bl.a. indretningen af det nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup.

- Vi har været aktive på mange fronter og sikret, at RYK har og har haft god indflydelse gennem processen. Flytningen til Glostrup er fremrykket til 2021.
Mikrofonen blev herefter overrakt Mikkel Bundgaard, der under beretningen endnu var næstformand. Han berettede om RYKs indsats i Københavns Kommune, hvor man massekonverterede katetre blandt kommunens brugere uden forudgående konkret, individuel vurdering.

- Det er en problematik, som har RYKs bevågenhed, og som vi tidligere er gået ind i.
Sammen har Helle og Mikkel været til foretræde hos Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg samt været i dialog med en række byrådspolitikere i København, hvor de har redegjort for problematikken: At et kateter ikke bare er et kateter, og at der bør politisk sikres, at kommunen altid foretager en konkret, individuel vurdering hos den enkelte bruger.
Her indskød Helle:

- Vi havde en sjov oplevelse, da jeg fremdrog et par katetre ved foretrædet på Borgen for at anskueliggøre overfor de forundrede politikere, hvorfor ét kateter kan være brugbart og et andet ikke. Der fik de en aha-oplevelse!

Det frembragte latter blandt generalforsamlingens deltagere. Helle kunne tilføje, at Københavns Kommune har om-konverteret efter klager fra borgere og RYKs henvendelser og indsats.
RYKs bidrag i det afsluttede mentorforsøg på Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvskade fortalte Mikkel også om.

- Der tegner sig allerede et positivt billede af forsøget, der afsluttede ved årsskiftet. Blandt de 54 indlagte patienter, der deltog i forsøget, anbefaler de 52 ordningen.
Nu ventes der på offentliggørelsen af rapporten, og det er RYKs håb, at der på sigt kan etableres en mentorordning begge steder med fastansættelse af en mentorkoordinator ligesom RYK ønsker, at mentorordningen skal udvides, så ordningen følger patienterne efter udskrivelse.

- Lige nu kører mentorordningen videre begge steder, dog på et lavere blus, fortalte Mikkel.

Helle overtog herefter igen ordet med beretning om årets medlemsarrangementer. RYK tog sammen med Coloplast på en tour rundt i landet med hele fem arrangementer af Kend spillereglerne med Jeppe fra DHF, der forvandlede tørt, socialt stof til noget, som alle forstod.

- Det var en stor succes at komme rundt i landet, og vi har fået stor opbakning fra vores medlemmer. Det er en kæmpe motivation.

Sammen med Coloplast inviterede RYK også til to Mandedage i øst og vest, og sammen med Wellspect Healthcare afholdt RYK to arrangementer med fokus på kost og tarm. Helle takkede begge firmaer for deres støtte til at RYK kan holde relevante og interessante arrangementer for medlemmerne.
Afslutningsvis takkede Helle de mange frivillige tillidsfolk og samarbejdspartnere, der bidrager til RYKs arbejde for landets rygmarvsskadede.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab

Kasserer Christian Sørensen fremlagde det forgangne års regnskab, der fremviste et underskud på 50.000 kr.

- Det skyldes bl.a. nedgang i gavegivere, sponsorater og salg af bøger samt en stor stigning i kørselsudgifter.
Stigningen i udgifter til kørsel er bl.a. tillidsfolk, der repræsenterer RYK ved de mange RYK arrangementer rundt om i landet. Fremadrettet har RYK aftalt med de firmaer, herunder Coloplast, der er vært og sponsorerer RYK arrangementer, at de også dækker udgifter til kørsel for de repræsenterende tillidsfolk.
Regnskabet blev godkendt.

Forslag

RYKs bestyrelse havde fremsendt forslag til en vedtægtsændring, der indebærer, at RYK fremadrettet ikke er forpligtet til at udsende den endelige dagsorden i brev, jvf. §6 stk. 5. 
Helle begrundede forslaget med stigningen i porto samt at det var svært at få udgiften dækket via sponsorater. I stedet foreslog bestyrelsen, at endelig dagsorden i stedet offentliggøres på RYKs hjemmeside sammen med beretning, regnskab og eventuelle forslag til generalforsamlingen. Der var stor tilslutning til forslaget, som blev vedtaget med 41 stemmer for. Det blev dog tilføjet til vedtægterne, at medlemmer, der ønsker det, kan bede om at få den endelige dagsorden fremsendt pr. post eller e-mail.

Dagens andet forslag om indsættelse af en §8a i RYKs vedtægter var indsendt af Kenneth Ørbæk, hvilket var stillet på baggrund af den verserende sag om arvemidler til RYK og med ønske om at RYK kunne modtage arv uafhængigt af DHF. Kenneth traf dog sit forslag efter en kort og konstruktiv debat, hvor forsamlingen blev enige om, at de nye retningslinjer fra DHF imødekommer RYKs behov ved kommende arvesager, og at det ikke er i RYKs interesse at skabe konflikt med hovedforbundet.

Valg

Forsamlingen skulle vælge ny næstformand, idet Mikkel ikke stillede op igen. Helle pegede på bestyrelsesmedlem Kjeld Jensen, som blev enstemmigt valgt. Valg af kasserer blev Christian Sørensen, der stillede til genvalg. Derefter var der valg af i alt tre bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis to og et år, idet der skulle indsættes et medlem i bestyrelsen for et år på den plads, Kjeld Jensen havde haft, Lars Sørensen genopstillede ikke og Camilla Bach-Didriksen var tidligere trådt ud.

Følgende stillede op: Jan Fries, Sus Danielsen, Dorthe Lumbye, Kenneth Ørbæk, Johnny Jahn og Lisbeth Andersen. Valgt for to år blev: Jan Fries og Johnny Jahn. For et år blev valgt: Kenneth Ørbæk og Sus Danielsen. Som suppleant blev valgt: Cathrine Guldberg og Dorthe Lumbye.

Fremtidigt arbejde

Under dette punkt pegede Helle særligt på RYKs fortsatte arbejde med fokus på forskning, nationalt som internationalt, herunder afsløring af det kommende efterårsseminar, der afholdes på Musholm i oktober. Også fokus på tilrettelæggelse af den fremtidige behandling, rehabilitering og kontrol har en væsentlig plads i det fremtidige arbejde, hvilket der allerede er taget hul med et brev til Sundhedsstyrelsen, hvor RYK opfordrer til en opdatering af den forældede 1994-redegørelse ”Para- og tetraplegi – Organisering af behandling og kontrol”. Fra forsamlingen blev der stillet forslag til afholdelse af en national konference om den fremtidige rehabilitering.
Blandt fremtidigt arbejde nævnte Helle også det altid succesfulde Uge 30 seminar, ulandsarbejdet og mentorordning.

Tak til afgået næstformand

Formanden afsluttede den mere formelle del af generalforsamlingen med at takke de mange, der bidrager til RYK.
Helle gav en rørende og morsom takketale til den afgåede næstformand Mikkel Bundgaard, der efter 13 år har valgt at træde ud af bestyrelsen.

- Du har trodset formanden og fastholdt, at du ønskede at træde ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Jeg er ikke vred, en kende skuffet, men har dyb respekt for din beslutning.
Helle lagde bl.a. vægt på det gode samarbejde:

- Vi har suppleret hinanden rigtig godt, og du har, som mit modstykke, trukket den anden vej, når jeg ind imellem har sagt ”en, to, tre småkage”.
Mikkel har gennem årene bl.a. ydet en stor indsats på det sundhedspolitiske område, fx i kampen mod ftalater i vores kateter og for etablering af en mentorordning på de to landsdelscentre. Derfor er det også det område, som Mikkel har tilkendegivet, at han fortsat vil arbejde for i RYK.

- Jeg blev rigtig glad, da du tilkendegav, at du fortsat vil arbejde for RYK, som den ildsjæl du er. Du får derfor fra i dag en ny stillingsbetegnelse, nemlig sundhedspolitisk konsulent for RYK.

Det var en rørt Mikkel, der tog imod tale, klapsalver og bestyrelsens gave, der var et flot bistade.

To nye æresmedlemmer

En helt særlig tak ventede to tillidsfolk, der gennem årene har ydet en særlig indsats for RYK og mennesker med rygmarvsskade.

- Det er en stor ære for mig i dag at udnævne afgåede næstformand Mikkel Bundgaard og vores sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo Sørensen til æresmedlemmer i RYK, indledte formanden og roste begge for deres store arbejde, som de igennem tiden har ydet for RYK, både i bestyrelsen, i planlægnings- og arbejdsgrupper og som repræsentanter for RYK i det offentlige rum.
- Begge har gjort en fantastisk indsats for mennesker med rygmarvsskader.

Foruden æren følger der med titlen et livslangt medlemskab af RYK.
Og med begges titler som sundhedspolitisk konsulent i RYK var der i dagens anledning også trykt flotte, nye visitkort til konsulenterne, som de fik overrakt sammen med æresbeviset under klapsalven fra salen.

Og tak til alle andre

Også de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at stoppe i bestyrelsen, fik en tak. Helle takkede forsamlingen for fremmøde og ikke mindst takkede hun Coloplast for deres værtskab.

- Der skal lyde en stor tak til Coloplast for at lægge lokaler og kræfter i, så RYK kan afholde denne dag. Tak for en flot forplejning og underholdning.

Coloplast sørgede for gennem dagen at traktere de mange fremmødte med lækker anretning ved ankomst, kaffe og kage og ikke mindst en flot to-retters middag. Tak for det.

Boks

I sin tale gav Helle et humoristisk bud på, hvilken bil Mikkel ville være, hvis han var en bil. Ikke en gammel Mercedes, ikke en Suzuki Wagon og ej heller en Tesla.

- MEN som ven og menneske Mikkel er det altså en lille totakter. En 2CV, der siger hyggelige lyde, når den får hældt lidt brandstof på. Beskeden, hyggelig, livlig, ind imellem lidt langsom, men altid villig til at give et lift og et smil. God at grine med og god at være alvorlig med.