Generalforsamling

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYKs generalforsamling indledte med et spændende oplæg om frivillige foreninger, og undervejs fik de fremmødte medlemmer en flot forplejning hos Auto-mobil.nu i Ribe, der lagde hus til dagen.

Fremmødet til RYKs generalfor­samling var historisk lavt, men fordem, der mødte frem, ventede endag med et interessant oplæg om frivil­lighed i foreninger, forplejning af vær­ten Auto­mobil.nu og god snak omkringbordene.

Rekruttering af frivillige

Anders Jacobsen, der er frivilligheds­konsulent i Center for Frivilligt SocialtArbejde indledte dagen. Under over­skriften

“Vi RYKker - men hvorhen?”

stil­lede Anders Jacobsen fokus på, hvordanman sikrer gode rammer for frivillighedi sin organisation.­ Det er en veldokumenteret tendens,at der er en voksende individualiseringi foreningsarbejde. Når frivilligt arbejdeer baseret på

“hvad får jeg selv ud af det?”

er det vigtigt at vide, hvad dermotiverer, så man kan tiltrække nye,aktive medlemmer.Anders Jacobsen mener, at foreningensformål har forrang, men at det samtidiger en god ide ikke at slå for hårdt påsagen.­ Det er ikke sagen, men den person­lige gevinst, der motiverer, og der eren klokkeklar tendens til, at folk vilhave noget at brænde for gennemtidsbegrænsede opgaver. Jeres opgavesom forening er at opbygge en orga­nisationsstruktur, der tilgodeser dissefaktorer.Anders Jacobsen præsenterede afslut­ningsvis resultatet af en undersøgelseom, hvordan man bedst rekruttereraktive. Af de adspurgte viste undersø­gelsen, at 58% var blevet aktive gennemen direkte opfordring og 54% gennemegen interesse eller på grund af enpårørendes situation.

Beretning

Generalforsamlingen blev åbnet af formand Mikkel Bundgaard, der tak­kede Auto­mobil.nu for at lægge hustil dagen. Første punkt var valg af diri­gent. Bestyrelsenpegede på AndersJ. Andersen, derblev valgt medapplaus. Anderskonstaterede, atgeneralforsamlingenvar indvarslet lov­mæssigt korrekt, ogstyrede herefter forsamlingen gennemdagsordenens punkter. Beretningenkunne man læse og downloade fraryk.dk, og bestyrelsen valgte ikke atfremlægge beretningen men blot givede fremmødte mulighed for at stillespørgsmål. Da pårørendeseminaret iapril ikke kunne nå at komme med iberetningen, tilføjede Lotte Tobiasenkort om afviklingen af seminaret.­ Vi var ikke mange, men for de frem­mødte var seminaret en succes. Og såer Feriecenter Slettestrand et supersted!Det blev stillet spørgsmål til mentorord­ningen på Klinik for Rygmarvsskader.Mikkel fortalte kort om formålet ogarbejdet frem til nu, hvor man er klartil at invitere kommende mentorer tilinformationsmøder på Hornbæk i juni.

Vi har fået mange positive tilsagn, ogvi satser på, at mentorordningen starterefter sommer. Til den tid har vi ogsåen folder klar om ordningen. Mikkeludtrykte håb om, at man på sigt kanansætte en koordinator, ligesom hanhåber, at en tilsvarende ordning på sigtogså kan etableres i Vest.På spørgsmål om arbejdet i den euro­pæiske fællesorganisation ESCIF, hvorJane er præsident, berettede Jane:­ Vi er nu 26 lande, der er repræsente­ret, og i maj afholdes vores 5. kongresmed fokus på kvalitet i rehabiliteringen.Kravene til god rehabilitering vil blivesamlet i et politikpapir. Jane fortaltevidere om ESCIFs nye hjemmeside escif.org, der har samlet oplysninger om bl.a.“eksperimentelle terapier”, herunderstamcellebehandling. Hjemmesiden vilogså promovere dokumenteret viden ogforskning.Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskab

Jens Bo Sørensen fremlagde sit sidstereviderede regnskab og konstaterede,at rammebevillingen fra DHF er faldet.Dertil kommenterede Jens Bo i tilknyt­ning til regnskabet, at DHF har fåetny direktør, at forårsseminaret i 2010blev aflyst, tryk af pårørendebøgerinkluderede en række tilknyttede pårø­rendeprojekter, og at bestyrelsen harbesluttet at spare på transportudgif­terne blandt de aktive tillidsfolk.­ Vi skal fx være mere bevidste om,hvordan vi geografisk sammensætterarbejdsgrupper, sagde Jens og fortsatte:­ RYK står over for en række udfordrin­ger, men samtidig er det glædeligt, atvi har fået en tredje hovedsponsor iHandicapHjælp Danmark. Jeg ser der­for lyst på fremtiden. Regnskabet blevherefter godkendt.

Valg

Der var ingen indkomne forslag.Dirigenten gik herefter videre til punk­tet valg af næstformand, kasserer ogbestyrelsesmedlemmer.Lotte Tobiasen blev genvalgt til næst­formand uden modkandidater. Jens BoSørensen ønskede ikke genopstillingtil kasserer, og bestyrelsen pegede påChristian Sørensen fra Aalborg, der blevvalgt med applaus uden modkandidater.Til valg af to bestyrelsesmedlemmer(Jens Bo Sørensen fortsætter i besty­relsen) var Helle Christensen, HelleSkarregaard og Kenneth Ørbæk på valg.De to sidstnævnte ønskede genvalg.Bestyrelsen pegede på Gunnar Evers,der bl.a. sidder i RYK!s redaktion og ertidligere bestyrelsesmedlem. Desudenstillede Michael Bæk op. Efter skrift­lig afstemning blev Gunnar Evers ogKenneth Ørbæk valgt. Ved valg af sup­pleanter ønskede Sif Holst og StefanJorlev ikke genvalg. Inden afstemningfortalte bestyrelsen, at de har besluttet,at suppleanter ikke deltager i bestyrel­sesmøderne af hensyn til økonomien.Helle Skarregaard, Helle Christensen,Alma H. Staal og Michael Bæk stilledeop. Efter skriftlig afstemning blev AlmaHøjfeldt Staal og Michael Bæk valgt tilsuppleanter.Næste punkt var valg af to revisorer ogen suppleant for disse. Gunnar Eversog Helle Nielsen ønskede ikke genvalg.Bestyrelsen havde tilsagn fra TorbenBach Holm og Birgit Broberg. De blevvalgt sammen med Jørgen Arentoft somsuppleant.

Fremtidigt arbejde

Ligesom beretningen kunne medlem­merne hente fremtidigt arbejde på ryk.dk. Bestyrelsen valgte at fremhævenogle af de kommende opgaver.­ Vi modtager også gerne ideer og input,sagde Mikkel Bundggard og fortsatte:­ I bestyrelsen vil vi lægge særlig vægtpå rekrutteringen af aktive og vil fort­sætte det arbejde, vi har igangsatmed en aktivpolitik og beskrivelser af arbejdsgrupper, og så ser vi frem tilat præsentere en ny hjemmeside. Vihåber, økonomien kommer på pladsinden sommer.Mikkel takkede dirigenten og de afgå­ede bestyrelsesmedlemmer og supple­anter. Herefter holdt Mikkel en særligtakketale til Jens Bo for hans tid somkasserer.

Tak til kassereren

Efter tretten år som kasserer valgteJens Bo Sørensen ved generalforsam­lingen at trække sig fra den tidskræ­vende post i RYKs bestyrelse. Hansmangeårige indsats som kasserer blevmarkeret med både tale og gave vedgeneralforsamlingen.­ Det er der god grund til, sagde RYKsformand Mikkel Bundgaard i sin takke­tale og noterede, at Jens Bo har overle­vet tre formænd.­ Du er gået til opgaverne med en seri­øsitet og grundighed, som er en RYKkasserer værdig, og du er blevet envæsentlig del af RYKs historie og harværet med til at tegne RYK overfor sam­arbejdspartnere og sponsorer som entroværdig og stabil partner. Ikke mindsthar du været en stabil ryk­støtte for migi de fem år, jeg har været formand.Jens Bo bliver i bestyrelsen og vil fortsatvære engageret i RYK projekter.­ Derfor er vores gave ikke en afskeds­gave, men tænkt som en rekreation,der kan give dig fornyede kræfter til deopgaver, vi håber du vil fortsætte med at lave for RYK