Generalforsamling

Tekst: Gunnar Evers

Rammerne kunne ikke være bedre, da Coloplast A/S var vært for

 

RYKs generalforsamling i juni. På trods af nedsættelse af taksterne

 

for kørsel var ca. 40 medlemmer og lige så mange hjælpere og

 

ledsagere mødt op, for at tage del i debatten om RYKs arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

Efter frokost, hvor der var rig lejlig-

 

hed til at sludre med gamle og nye

 

venner, bød Mette Bjørn-Møldrup

 

fra Coloplast velkommen og fortalte lidt

 

om virksomhedens historie og de nyeste

 

produkter.

 

Da de formelle punkter med valg af dirigent

 

og stemmeudvalg var overstået, fremlagde

 

formanden den mundtlige beretning.

 

Denne gang havde bestyrelsen valgt en lidt

 

anden fremgangsmåde ved fremlæggelsen,

 

så efter Mikkel Bundgaards overordnede

 

orientering, fik medlemmer af udvalgte

 

arbejdsgrupper ordet, hvor de fortalte om

 

arbejdet og gik lidt mere i dybden med

 

nogle af resultaterne fra det forløbne år.

 

 

 

Politisk arbejde for spinalcentre

 

 

 

Anders J. Andersen kunne berette om

 

Sundhedspolitisk gruppes tunge arbejde

 

med at påvirke beslutningstagerne, for at

 

bevare den specialiserede behandling – og

 

gøre den bedre. Der har været møder med

 

alle relevante politikere og regionsråde-

 

nes administration, og gruppen har haft

 

foretræde for både Sundhedsministeren

 

og Folketingets Sundhedsudvalg. I Øst-

 

danmark ser det ud til, at beslutningen

 

om at flytte genoptræningen til Glostrup

 

indtil videre ligger fast. RYK vil dog fortsat

 

arbejde på, at der oprettes et spinalcen-

 

ter på Rigshospitalet, hvor man er tæt

 

på de specialer, der er aktuelle for os. I

 

Vestdanmark er muligheden for at påvirke

 

måske lidt bedre. Planerne om byggeri af

 

et stort nyt sygehus ved Skejby betyder, at

 

RYK har mulighed for at påvirke helt fra

 

starten. Paraplegifunktionen i Viborg er for

 

lille, og der ikke er mulighed for tilstræk-

 

kelig udvidelse, så der skal i alle tilfælde ske

 

en udflytning.

 

 

 

Gå-Johnny

 

Fra Gå-Johnny berettede Viggo Rasmussen

 

om det forgangne års arbejde. Vi har

 

samlet penge ind til phd. projekter om

 

blærepacemaker og forskning i stamcel-

 

ler. Der har også været temaaftner på

 

behandlingsstederne, hvor Nanna Finderup

 

har fortalt om det nyeste indenfor smer-

 

teforskning. Lotte Andreasen Struijk fra

 

Aalborg Universitet er langt fremme med

 

et tungestyringsprojekt. Prototypen på et

 

trådløst ganetastatur er klar til afprøvning,

 

og Lægemiddelstyrelsen er ansøgt om til-

 

ladelse til afprøvningen. Lige nu overvejes

 

det, om der er konkrete forskningsopgaver,

 

som RYK aktivt vil støtte. Derudover tilfø-

 

jede Viggo Rasmussen, at vi i vores kreds

 

har fået ikke mindre en to professorer i det

 

forløbne år, hvor både Jens Sønksen og Fin

 

Biering-Sørensen er blevet udnævnt.

 

 

 

Johnny Walker

 

Lotte Tobiasen fortalte om den nystartede

 

gruppe for gående rygmarvsskadede. I øje-

 

blikket har omkring 50 personer tilmeldt

 

sig gruppens mailingliste, og der har været

 

stor tilslutning til gruppens møder. Nogle af

 

gruppens mål er at få fat i gående, der ikke

 

er i kontakt med de to behandlingssteder,

 

og derfor ikke får de tilbud, andre med en

 

rygmarvsskade får. Derudover vil gruppen

 

arbejde for en bedre integration af gående i

 

RYK, så foreningen bliver en forening med

 

tilbud til alle rygmarvsskadede. Gruppen

 

har søgt midler til et to-årigt pilotprojekt,

 

der skal afdække behovet for en indsats for

 

gående rygmarvsskadede. Derudover er

 

man langt i forberedelserne af temadage i

 

det kommende efterår.

 

 

 

Forsamlingen syntes, den nye måde at

 

 

 

aflægge beretning på er en god ide, der

 

gør aflæggelsen mere levende og vedkom-

 

mende, men kunne godt tænke sig, at den

 

øvrige del af den mundtlige beretning blev

 

uddybet lidt mere, så der på den måde

 

bliver inviteret til dialog med tilhørerne.

 

 

 

Den nye bestyrelse

 

Efter mange år som næstformand ønskede

 

Thomas Gertz ikke at genopstille, så der

 

skulle både vælges ny næstformand og tre

 

bestyrelsesmedlemmer.

 

Lotte Tobiasen stillede op til posten som

 

næstformand og blev valgt uden modkandi-

 

dater. Helle Skarregaard, Anders Bigum og

 

Helle Christensen vandt valget om besty-

 

relsesposterne, mens Kenneth Ørbæk og

 

Stefan Jorlev besætter suppleantposterne.

 

 

 

Fremtidigt arbejde

 

Bestyrelsen havde udarbejdet et papir med

 

ideer til det kommende års arbejde. Ud

 

over de allerede igangværende arbejds-

 

grupper, vil man arbejde for at etablere

 

en mentorordning på Hornbæk, gå aktivt

 

ind i debatten ved det kommende kom-

 

munalvalg og forsøge at udvide antallet af

 

medlemsarrangementer.

 

Generalforsamlingen roste bestyrelsen for

 

det høje aktivitetsniveau, men havde også

 

ønsker om flere aktiviteter.

 

Det blev foreslået, at der dannes en fundrai-

 

sing gruppe, som arbejdsgrupperne kan

 

trække på ved specifikke projekter.

 

Anders Andersen foreslog, at den social-

 

politiske gruppe sætter sig sammen med

 

Johnny Walker gruppen i arbejdet på at

 

afdække behovene.

 

Andre forslag var at give hjemmesiden

 

nok en makeover, og at en arbejdsgruppe

 

tager sig af, at det er samme budskaber, vi sender til hele landet ved kommunalvalget.

 

Bilguiden, der er 10 år gammel, kunne også

 

trænge til en revision, når de nye regler

 

foreligger.

 

 

 

Laks, sækkepibe og D.J

 

Efter generalforsamlingen var Coloplast

 

vært ved en middag, hvor kokken havde

 

tryllet med laks, unghaner og desserter.

 

Imellem retterne optrådte Claus Reiss, der

 

vist er den eneste stand-up komiker, der

 

også optræder med en sækkepibe. Han

 

havde fået sin sag for med aftenens pub-

 

likum, der ikke sparede ham for tilråb og

 

kommentarer.

 

Efter middagen var der igen tid til at cirku-

 

lere og tale med dem, man ikke møder så

 

ofte, mens en D.J. sørgede for den musikal-

 

ske underholdning indtil arrangementet

 

sluttede omkring midnat.

 

 

 

Ny næstformand

 

 

 

Ved generalforsamlingen i juni blev Lotte Tobiasen valgt

 

som næstformand i RYKs bestyrelse. RYK! magasinet

 

bringer her et lille portræt af den nye næstformand.

 

 

 

 

 

Lotte Tobiasen er 37 år, bor i

 

Århus og er mor til en 11-årig søn.

 

Lotte er uddannet socialrådgiver

 

og har tidligere været tilknyttet

 

arbejdsmarkedet.

 

Gennem flere år har hun været aktiv

 

i handicaparbejde – også i RYK, hvor

 

hun hidtil har været en af grundpil-

 

lerne i Johnny Walker gruppen og

 

nu har kastet sig over arbejdet med

 

planlægning af RYK seminarer.

 

 

 

Som 30-årig fik Lotte diagnosen

 

rygmarvsbrok. Handicappet er

 

medfødt, men symptomerne blev

 

først rigtig slemme, da Lotte voksede

 

op. Lotte er desuden født svagtsynet

 

med en synsrest på 5%.

 

 

 

Arbejdet med at få integreret gående

 

rygmarvsskadede i RYK synes Lotte

 

er vigtigt.

 

- Mange med gangfunktion eller

 

non-traumatiske skader har ikke haft

 

kontakt til landets to genoptrænings-

 

steder, og hvis de hører om RYK, er

 

det ofte en tilfældighed.

 

Lotte vil derfor gerne yde en indsats

 

for disse mennesker, der ofte er uden

 

kontakt til andre rygmarvsskadede

 

og heller ikke kan trække på eks-

 

pertviden fra behandlingsstederne i

 

Hornbæk og Viborg.

 

 

 

Lottes vision er, at RYK skal være et

 

sted for alle rygmarvsskadede.

 

- Samvær med ligestillede er en

 

uvurderlig støtte, der ikke kan erstat-

 

 

 

tes af andet, slutter den nyvalgte

 

næstformand, der vil arbejde på,

 

at flere møder op til RYKs arran-

 

gementer, og at aktiviteterne bli-

 

ver gjort mere alsidige med fx en

 

blanding af weekend-, en dags- og

 

aftenarrangementer.

 

 

 

RYK! magasinet byder Lotte

 

Tobiasen velkommen i bestyrelsen.