Generalforsamling

Tekst: Birgitte Bjørkman 

40 medlemmer mødte frem til RYKs generalforsamling
den 12. maj. Handi Mobil var
vært for generalforsamlingen, der også bød
på underholdning af Peter Lund Madsen, udnævnelse
af æresmedlem og efterfølgende
middag og dans.

RYK holdt sin generalforsamling
mellem
biler hos Handi Mobil i
Glostrup.En dag, der også
bød på underholdning, udnævnelse
af nyt æresmedlem
af RYK og efterfølgende
middag og dans.

Efter Peter Lund Madsens
underholdende foredrag om
menneskehjernen, bød Mikkel
Bundgaard velkommen til
forsamlingen og ikke mindst
en særlig gæst; Jørgen Lenger,
der er udviklingskonsulent
i Muskelsvindfonden. For
sin store indsats i sikring af
rettigheder og forbedring af
vilkårene for mennesker med
handicap blev Jørgen Lenger
æret med livslangt medlemskab
af RYK. (Læs også indlæg
på modsatte side, red).
Jørgen Lenger takkede forsamlingen
for de smukke ord
og æresmedlemsskabet og
roste samtidig RYK for sin
hjemmeside, sociale rådgivning
og T-base.
- Jeg er storforbruger af
jeres hjemmeside, og jeres
sociale rådgivning er dygtige
folk ... roserne er gensidige,
fortalte en glad Jørgen Lenger,
der huskede forsamlingen
på, at der altid er en
kamp, der skal vindes.
- Eliten har fået en lang række
goder, men vi må aldrig
glemme de svage. Det er
vigtigt at bevare viljen til at
markere sig.

Bruno Rey blev valgt til dirigent,
og han ledte forsamlingen
gennem dagsordenen.
Mikkel Bundgaard aflagde
beretning for året og nævnte
bl.a. arbejdet i sundhedspolitisk
gruppe, succes med
social rådgivning og en række
vellykkede seminarer og
cafe-aftener.
Spørgsmål til beretningen
omhandlede i særdeleshed
Region Hovedstadens hospitalsplan,
der indebærer flytning
af Hornbæks funktion til
Glostrup Sygehus.
Anders J. Andersen, formand
for Sundhedspolitisk
Gruppe redegjorde for gruppens
arbejde siden hospitalsplanen
blev fremlagt til
høring. Sammen med andre
RYK-tillidsfolk udarbejdede
gruppen et 14 siders høringssvar
med ønske om spinalcenter
på Rigshospitalet.
Indsatsen talte også et notat,
deltagelse på borgerhøringsmøder,
kontakt til regionspolitikerne,
pressemed
delse og aktion på Rigshospitalet.
Et forslag til presseudtalelse
fra forsamlingen fandt man
ikke aktuel, da forliget var
indgået, og fordi RYK havde
gjort, hvad der overhovedet
kunne gøres.
På spørgsmålet om hvad
konsekvensen bliver af flytning
til Glostrup, svarede
Anders J. Andersen, at det
fysisk indebarer, at patienter
fortsat skal køres til specialerne
på RH.- Nu skal vi blot ligge i kø på
Roskildevej i stedet for på
Helsingørmotorvejen.
Rygmarvsskadebehandlingen
bliver ifølge planen samlet i
et neurocenter sammen
med behandling af hjerneskadede.
Tidshorisonten for en
flytning bliver sansynligvis i
2012 eller senere.
Anders J. Andersen vendte
også blikket mod vest, hvor
han opremsede tre scenarier
for den fremtidige behandling
af rygmarvsskadede:
Bibeholde Paraplegifunk
tionen i Viborg, flytning til
Skejby eller flytning til Hammel. 
- RYK ønsker flytning til Skejby,
men skrækscenariet er,
at vi ryger til Hammel, som
vil sætte behandlingen tilbage.
Der ligger et stort sundhedspolitisk
udredningsarbejde
forude, og her er det
vigtigt, at RYK får indflydelse,
fortalte Anders J. Andersen,
der efterlyste flere RYK
medlemmer i Vestdanmark,
der ville deltage i det kommende
arbejde.
Herefter blev beretningen
vedtaget.
Til det fremsendte reviderede
regnskab var der bl.a.
spørgsmål til de færre annonceindtægter
i RYK!
Redaktør Birgitte Bjørkman
svarede, at annoncemarkedet
er blevet langt sværere
end tidligere. Bestyrelsen
blev bedt om at overveje annoncer
på hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt af
forsamlingen.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
er afstedkommet
af ny struktur i Dansk
Handicap Forbund afledt af
amternes nedlæggelse blev
godkendt.
Under valg af næstformand
genopstillede Thomas Gertz,
som blev genvalgt.Til valg af
bestyrelsesmedlemmer genopstillede
Jakob Glahn og
Bente Rey. Desuden opstillede
Helle V. Christensen, tidligere
suppleant. Der var ikke
andre forslag fra forsamlingen,
og alle tre blev valgt. Til
valg af suppleanter pegede
bestyrelsen på Anders Bigum
og Michael Frandsen
Hansen, som begge blev
valgt. Mikkel Bundgaard takkede
de afgåede, bestyrelsesmedlem
Leif Scherrebeck
og suppleant Mahmoud Firouzi
for deres arbejde i RYK.

Fremtidigt arbejde
Mikkel Bundgaard fremlagde
fremtidigt arbejde. Sundhedspolitik
bliver fortsat et
højt prioriteret område ligesom
den Den Sociale Rådgivning.
Fra rådgivningen nævnte
Vibeke Sørensen bl.a., at
de vil indgå i et konstruktivt
samarbejde med Dansk Handicap
Forbund, som netop
nu er ved at etablere et rådgivningskorps
med startskud
i juli 2007. Hun opfordrede
frivillige til at melde sig til
arbejdet i rådgivningen.
Gå-Johnny-Gruppen er netop
nu i den indledende fase omkring
et nyt, større forsk-ningsprojekt. I lyset af den
megen fokus på reparation
af rygmarvsskader i udlandet,
vil arbejdsgruppen
prioritere informationsarbejdet
om denne type forskning,
ligesom en nærmere
kontakt til nogle af de udenlandske
forskningsinstitutioner
vil blive prioriteret. Disse
emner vil også i høj grad
afspejle den fremtidige
formidlingsstrategi i RYK! og
på hjemmesiden.Historisk set har RYK været
en forening for kørestolsbrugere.
Men i de senere år er
der kommet flere gående
rygmarvskadede til. Bestyrelsen
er klar til at bakke op,
hvis nogle har interesse i
start af en gående-gruppe.
Et netværk af pårørende til
tidligere indlagte i Hornbæk
og Viborg er under etablering.
Antallet af registrerede steder
i tilgængelighedsbasen
(TB) er jævnt stigende, men
mange af registreringerne
trænger til en opdatering.
Hermed kom Mikkel Bundgaard
med en opfordring til
at opdatere registreringer.
RYK skal også overveje,
hvordan der kommer flere
inspektører til at registrere
steder i udlandet.
En ny hjemmeside har længe
været undervejs, og inden
for et par måneder vil den se
dagens lys.

Debat om hospitalsplan
Spørgsmål til fremtidigt arbejde
blev hurtigt en debat
om Region Hovedstadens
hospitalsplan, lukning af
Hornbæk, flytning til Glostrup
og den fremtidige behandling
af rygmarvsskadede både i
Øst og Vest. Hvor står vi? Er
et politisk forlig definitivt?
Burde det ikke være en
landsdels-politisk afgørelse?
Hvad kan RYK gøre mere?
Hvilke strategier skal RYK
lægge?
Jytte Hansen, der er fysioterapeut
i Hornbæk, fortalte,
at personalet har store ønske
om samarbejde. Hun
frygter, at det fremtidige
rehabiliteringstilbud vil blive
udhulet.
Forsamlingen bad om et udspil
fra bestyrelsen og sparkede
ind med ideer om etdags-
seminar med fokus på
debat og strategi. Der blev
også rejst spørgsmål om
RYKs egen mulighed for etablering
af center og ideer
manglede ikke: Lad os skele
til Operaen og finde penge
gennem sponsorship og
fondsmidler!

Opret en fond!
Under punktet eventuelt blev
handicaprådene nævnt som
et vigtigt kommunalt talerør
med mulighed for indflydelse
og politisk markering.
Hermed også en opfordring
til forsamlingen.
Kenneth Ørbæk bad bestyrelsen
om at udarbejde et forslag
til oprettelse af en fond
og til formålet nedsætte en
arbejdsgruppe.
Afslutningsvis takkede Mikkel
Bundgaard dirigenten Bruno
Rey og referenten, Lea
Dernov for deres indsats.