Fritid: Friheden på havet

Tekst: Birgitte Bjørkman

Da Anders Lehmann blev udskrevet i 2000 med en meget høj

rygmarvsskade og respirator havde han svært ved at erkende,

at hans tidligere, aktive liv skulle erstattes af computerskak og

backgammon.

Efter ni år og et omfattende projektarbejde er drømmen om at opnå

friheden på havet gået i opfyldelse. Denne sommer satte Anders ud

fra Fiskerihavnen i sin 38 fod sejlbåd Wavester med automatisk sejl

og styring via sit hage-joystick.

Når Anders Lehmann ikke er

på havet, nyder han miljøet på

Fiskerihavnen i København, hvor

hans sejlbåd Wavester har plads. At han

skulle opnå at nyde sejlerlivet i egen båd og

med styring af båden via sit hage-joystick lå

ikke i kortene, da han blev udskrevet efter

endt rehabilitering. Men kombinationerne

af en uddannelse som produktionsinge-

niør, erfaringer som aktiv sejler og en fast

vilje skulle vise sig at blive de rette kort for

Anders Lehmann.

Tilbage var computerskak

I august 1999 pådrog Anders sig en høj

rygmarvsskade efter en badeulykke. I

det første halve år efter ulykken lå han på

Respirationscenter Øst på Rigshospitalet,

men efter at have fået etableret en 24-timers

hjælpeordning, fik han som den første

respiratorbruger i Danmark lov til at få et

halvt års genoptræningsophold på Klinik

for Rygmarvsskader i Hornbæk.

- Mine forventninger var store, men når

man kun kan bevæge hovedet og har en

respirator på kørestolens ryglæn, stod det

hurtigt klart, at klinikkens idrætsaktiviteter

ikke var mulige for mig at deltage i, fortæller

Anders og fortsætter med et smil:

- Tilbage var computerskak og backgam-

mon!

Frustrationer

Anders er uddannet produktionsingeniør,

og under indlæggelsen på Hornbæk fik han

arrangeret en computerløsning for at kunne

vende tilbage til sin arbejdsplads i virk-

somheden Elwis Royal A/S. Det lykkedes,

men et alvorligt siddesår betød, at Anders i

samråd med sin chef måtte stoppe i firmaet.

- Mit humør var bestemt ikke i top, fortæl-

ler Anders og mindes sine frustrationer

omkring sin arbejdssituation og manglende

aktive idræts- og fritidsoplevelser.

Sommeren på havnen

Efter adskillige operationer for siddesåret

og en vellykket frenicus pacer operation,

der har gjort Anders uafhængig af respirator

i dagtimerne, vendte overskuddet tilbage

i sommeren 2002. Han var flyttet ind i en

egnet bolig på Amager, og med kun 12

minutter i kørestol til Amager Strandpark

og Sundby Sejlforening tilbragte han det

meste af den sommer med at kigge på

bådene, der sejlede ud og ind af havnen.

- Mit store ønske om at komme ud at sejle

for sejl blev næret denne sommer, fortæller

Anders.

Søgningen på egnede sejlbåde blev dog

ingen succes.

- Der findes joller med et lille formstøbt

sæde, som man kan blive liftet ned i og styre

båden med brug af hagen eller pust/sug,

men det var væsentligt for mig, at jeg kunne

blive siddende i min el-kørestol.

Anders fik kendskab til den engelske orga-

nisation Disabled Sailors Association.

- Problemet med deres både er, at køresto-

len bliver spændt fast i cockpittet, og køre-

stolsbrugerne må følge bådens krængning.

Ved længere tids sejlads bliver den skæve

kropsstilling en ubehagelig oplevelse.

Beslutning om egen båd

Dengang i 2002 og indtil i dag fandtes ikke

en sejlbåd, der tog højde for de behov,

Anders har. Han tog derfor en beslutning.

- Skulle jeg ud og sejle igen, måtte jeg selv

konstruere en båd med de nødvendige hjæl-

pemidler, der gav mig en sejloplevelse fuldt

på højde med den, jeg havde nydt som aktiv

sejler inden min ulykke.

Med udgangspunkt i sine erfaringer som

sejler og kørestolsbruger opstillede Anders

en række kriterier for den rigtige sejlople-

velse med frihed og optimal egenkontrol.

- Jeg ville sejle for sejl i en enkeltskroget

båd, der krænger. Jeg ville kunne køre om

bord og sidde ordentlig i min egen køre-

stol under sejladserne. Jeg ville have god

balance og kunne se hele horisonten rundt

fra min kørestol. Jeg ville selv kunne styre

båd/ror fra kørestolen med et minimum af

hjælp, og jeg ville have, at alle andre køre-

stolsbrugere skal kunne komme ombord og

styre båden.

Krav til tekniske løsninger

I 2003 påbegyndte Anders et projekt, der

skulle tage seks år at realisere. Hans erfarin-

ger som produktionsingeniør var et stort

aktiv i denne proces, der bød på mange

tekniske udfordringer.

- Tankerne begyndte at tage form. Med en

hydraulisk platform til at holde kørestolen i

vatter, et automatisk sejlhåndteringssystem

og en trådløs løsning til styring af bådens

ror blev det muligt at håndtere båden på

egen hånd og give den frihedsfølelse, jeg

ønskede.

På daværende tidspunkt var et automatisk

sejlhåndteringssystem ikke i handlen til

både under 45 fod, og både den hydrauliske

platform og den trådløse, allround styreløs-

ning af bådens ror skulle først udvikles.

- Jeg blev klar over, at min drømmebåd

krævede en stor sum penge og en enorm

arbejdsindsats, fortæller Anders og min-

des de mange spekulationer undervejs i

processen.

Fra model til slutresultat

I de to kommende år tegnede Anders en

komplet model i størrelsesforholdet 1:7 af

båden, og i december 2004 fik han overtalt

en god ven og sin far til at bygge modellen.

- De specielle installationer, jeg havde

konstrueret, blev overført til modellen og i

lighed med den store båd kunne alle instal-

lationer styres fra min kørestol.

For at projektet skulle lykkes krævede det et

samspil med en lang række sejlbådskyndige,

sponsorer, frivillige, teknikere m.m.

- På daværende tidspunkt var jeg bange for

at min egen energi og grundlaget for at præ-

sentere et så omfattende projekt for andre

var for tyndt, til at det kunne realiseres.

Men i oktober 2005 var Anders rustet til at

præsentere sit bud på en ultimativ sejlbåd

for en række sponsorer og samarbejds-

partnere med henblik på finansiering og

realisering af sit millionprojekt. Og i februar

2006 fandt Anders en 10 år gammel Farr38

til salg på nettet.

- Denne racersejlbåd har et meget langt

og bredt cockpit og åben hæk. Perfekt til

formålet!

Anders købte båden, og i det følgende

efterår arbejdede Anders med forberedel-

serne til ombygningen af båden, hvilket

indebar opmålinger og dimensionering af

de tekniske installationer.

- Den hydrauliske platform blev bygget i

mine forældres værksted, og på værftet gen-

nemgik Wavester de store ombygninger.

I starten af 2008 var ombygningen så

fremskreden, at en stor del af elektronikken

og hydraulikken til installationerne kunne

installeres i båden. Samme sommer blev

Wavester søsat for test af EasySail, der er

det automatiske sejlhåndteringssystem, og måneden efter var det muligt for Anders at

komme ombord på Wavester ved hjælp af

en nyinstalleret kørestolsrampe.

Kørestolplatformen blev sendt til en vip-

petest hos hydraulikfirmaet AVN, der skulle

sikre, at den hydrauliske løsning holder

kørestolen på plads, når båden vipper. Efter

en række justeringer kunne platformen,

der er den første af sin art i verden, endelig

færdigmonteres i Wavester i juli i år og blive

sluttestet på vandet.

- Heldigvis med et godt resultat, fortæller

Anders glad.

Eget firma

Undervejs gjorde Anders sig tanker om,

at de udviklede løsninger i modificerede

udgaver med fordel kunne bruges på min-

dre både.

- På dette tidspunkt gjorde jeg mine første

overvejelser om at gøre udvikling og salg af

løsningerne til en levevej – starte mit eget

firma, fortæller Anders, der i august 2007

oprettede ”Lehmann Engineering”.

Han er blevet eneforhandler af EasySail

i hele Skandinavien og med den unikke,

hydrauliske platform har firmaet sat sig

godt i front, når det gælder fremtidig ind-

retning af både til sejlere med omfattende

handicap.

- Det er mit ønske, at en mindre udgave af

min kørestolplatform kan blive standard i

mindre trænings- og kapsejladsbåde.

Anders afslører også, at han allerede har et

nyt projekt i støbeskeen, der kan bidrage

til større livskvalitet for mennesker med

handicap.

Drømmen om at sætte sejl

Drømmen om at kunne sætte sejl og stå ud

fra havnen, frem for blot at sidde på molen

og se andre sejle, er blevet opfyldt. Med

sin 38 fod sejlbåd har Anders opnået den

ultimative frihed på havet.

- Det er en fantastisk oplevelse, når båden

krænger og skærer med høj fart gennem

bølgerne. Det var været et slidsomt projekt,

men det hele værd, slutter ejeren af verdens

første sejlbåd, der styres med hagejoystick

og holder kørestolen i vatter.

Wavester er beviset på at drømme er

mulige. Nu vil Anders sætte alle sejl til for at

andre i kørestol - ikke mindst i el-stol - kan

komme ud på havet og opleve den samme

frihed.

Den 38 fod lange Wavester lig-

ger flot til skue i Fiskerihavnen

i København, når ikke Anders

Lehmann står til søs. Med sin brede og

åbne hæk giver båden ham uhindret

adgang til at køre til og fra borde via en

rampe.

Platform

På cockpittet er der installeret en kørestol-

platform, der holder kørestolen i vatter

(tværskibs) under sejlads.

- Platformen sørger for, at jeg sidder

behageligt og kan holde balancen, selvom

båden krænger.

Ingen andre både i verden er udstyret

med denne unikke specialindretning, som

Anders selv har udviklet. Og platformen

har flere funktioner under sejlads:

- Platformen kan dreje 360 grader om en

lodret akse, så jeg kan orientere mig hele

horisonten rundt. Det bidrager til den

gode sejleroplevelse, at jeg kan se kyst-

linjen, naturen og hilse på andre sejlere,

når jeg er til søs. Desuden er det vigtigt

af sikkerhedsmæssige årsager, at jeg kan

orientere mig i forhold til andre sejlere.

Trådløs styring

Bådens styreløsning er også den eneste af

sin slags i verden. Med konstruktionen af

en ”allround handicapstyring” har Anders

gjort det muligt at styre bådens ror fra

kørestolen.

- Ved hjælp af ruller placeret under

kørestolens drivende hjul, kan man dreje

bådens ror til styrbord eller bagbord, når

kørestolen køres frem eller tilbage. Det

trådløse styresystem kan også kobles

til Anders’ el-stol, så han kan styre

Wavester via sit hage-joystick.

Automatisk sejlhåndtering

Sammen med EasySail har Anders desig-

net et automatisk sejlhåndteringssy-

stem, der kan benyttes på mindre både.

Sejlene styres og kontrolleres automatisk via en computer i forhold til skif-

tende vindretninger og vindstyrker.

- Systemet kræver tryk på en knap

af én af mine hjælpere. Derefter

har jeg fuld kontrol over båden

via min trådløse styring af

roret.

På cockpittet har Anders

også infoskærme foran sig.

Et kig på skærmene er

med til at sikre styring af

båden.

Sikkerhed

At færdes på havet

med meget lidt

eller ingen mo-

bili tet er en

farlig kombi-

nation Sik-

kerheden

til søs var

derfor

væsentlig i

Anders’ over-

vejelser un

der projekt-

udvik-

lingen.

- Kørestolen og kørestolsbru-

geren er spændt fast til platfor-

men, så ingen ryger i vandet,

selvom båden skulle nå langt

ud over maksimal krængning.

Anders har begrænset styrke

i nakken til at kontrollere sin

hagestyring konstant, og derfor

har det også været nødvendigt,

at en hjælper til hver en tid kan

overtage styringen af båden

med et almindelig ror.

Den sidste ting, Anders mang-

ler, er udvikling af en mobil

letvægtsrampe, som han kan

have med om bord, så han også

kan komme fra borde i andre

havne. Men lige nu glæder

Anders sig over at kunne stikke

til søs fra havnen i København

– med sig selv bag roret!