Fremtidens rehabilitering i Vestdanmark

Region Midtjylland har truffet en beslutning om fremtiden for rehabiliteringens placering i Vestdanmark. Derfor er der egentlig ingen grund til en større diskussion nu, men jeg vil gerne her præcisere, at RYK står ved alt, hvad vi har skrevet og sagt i denne sag: Vi ønsker et spinalcenter ved Skejby.
 
Desværre har regionens beslutning ikke løst vores problemer i Vestdanmark:1. RYK varetager interesserne for alle rygmarvsskadede (rms) i Danmark, herunder også børn, folk med syrinx, dem med nontraumatiske skader, dem med behov for genindlæggelser, de, som desværre udskrives til hjemsygehus eller kommunal rehabilitering og nordjyder (jvf. høringssvaret fra Region Nordjylland). Nogle af disse får ikke eller får ikke tilstrækkelig rehabilitering på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) (tidligere Paraplegifunktionen) i dag pga. manglende kapacitet. Flere kan sikkert opregnes, herunder det stigende antal, som overlever kræft men får en rms. Og alle disse vil heller ikke med en udvidelse fra nuværende 26 til 35 senge + fire hotelplad-ser få tilstrækkelig behandling. Og der kan ikke presses flere senge ind på matriklen pga. byggefelter, byggelinjer mod søen og beskyttelse af området. Der burde være ca. 52 senge. Vi har beregnet, at VCR i perioden 2000 - 2009 burde have behandlet otte - OTTE - gange flere børn end tilfældet, sammenlignet med Østdanmark. Sejler de børn i egen sø? Regionens beslutning 22. juni vil gå ud over ovennævnte mennesker, som i sagens natur ikke er synlige for vores medlemmer, da de jo netop ikke er kommet ind i et livslangt forløb på VCR. De ligger RYK stærkt på sinde.
2. En kommende renovering vil give rumstørrelser og faciliteter på et niveau, som ikke engang lever op til Region Midts egne standarder for sygehusbyggeri.  Det bliver aldrig et moderne center med rum eller faciliteter, som kan honorere nutidens eller fremtidens krav. Der er faktuelt ikke plads.
3. Organiseringen af vores og de 10-12 øvrige højtspecialiserede funktioner, som man trækker på i dag og endnu mere de næste 20 - 30 år frem, kommer ikke til at hænge sammen fysisk, når vi skal være i Viborg og de i Skejby. Og den fysiske nærhed mellem højtspecialiserede funktioner er netop jvf. side 49 i Sundhedsstyrelsens 1994-redegørelse et vigtigt element i beskrivelsen af et spinalcenter. Derfor kan der definitorisk ikke etableres et spinalcenter i Viborg, når de øvrige funktioner lig-ger på Skejby.
Det er kritisabelt, at placeringen af rehabiliteringen af os i Viborg vejede tungere end løsningen af disse tre altafgørende problemstillinger. RYK kæmper hårdt for vores gruppe, hvis behandlingsproblemer nu er cementeret af regionens beslutning. Det stiller os alle meget vanskeligt nu.
 
Helt spildt har vores anstrengelser dog ikke været. Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen har vores høringssvar været medvirkende til, at forskningen styrkes for at få status som universitetsklinik og at der oprettes et professorat på klinikken.Inklusiv mig selv har mange af os vestdanskere heldigvis gode erfaringer og minder fra VCR. Derfor kan jeg godt forstå følelserne i denne sag. Selvfølgelig vægter RYK rekreative omgivelser højt. Det ville også kunne skabes i Skejby. Der skal ikke herske tvivl om, at personalet er dygtige, kompetente og har hjertet på rette sted. Men vi bliver alle nødt til at få løst de tre ovennævnte problemstillinger – i solidaritet med alle de rygmarvsskadede, som fremover vil lide under regionens beslutning d. 22. juni.
 
Nu hvor beslutningen om placeringen er taget, håber jeg vi kan videreføre det gode samarbejde, vi har haft med personalet i Viborg om at give alle rygmarvsskadede de bedst mulige forudsætninger for en god tilværelse. Det er vigtigt med en åben dialog herom, så derfor har vi taget initiativ til et møde med ledelsen for at diskutere, hvordan vi bedst gør det. Vi håber desuden, vi kan få lejlighed til at møde resten af personalet og præsentere det materiale og de tilbud, vi har, som de indlagte og deres pårørende kan have glæde af.
 
Mikkel Bundgaard
formand