Forskning: Forskningsenhed i Viborg

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade etableres der nu en forskningsenhed, og centeret sigter på indenfor fem år at opnå status som Universitetsklinik.

Tekst: Kim Bruun

Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg (VCR) er i fuld gang med at etablere en forskningsenhed. Det er hensigten, at VCR kan opnå status som Universitetsklinik. Det forudsætter en veletableret forskningsenhed, og at der i VCR regi gennemføres forskning på internationalt niveau. Det er et arbejde, vi glæder os meget til.

Hvem er vi?

I det sidste års tid har vi arbejdet på at grundlægge forskningsenheden. Fra januar 2013 er vi et hold, som består af forskningsoverlæge, en forsker med sygeplejefaglig baggrund, en reservelæge, der er i gang med forskningsuddannelse (ph.d.), samt en sygeplejerske med masteruddannelse på vej ind i et forskeruddannelsesprogram. Der er flere initiativer i gang for at styrke kompetenceudviklingen blandt personalet med ansættelse af en udviklingsterapeut og en klinisk sygeplejespecialist, og dertil har vi ansat en akademisk forskningsmedarbejder. I fremtiden er det tillige planen, at der ansættes ph.d.-studerende, så der konstant er flere ph.d.-studerende undervejs på VCR.

Hvad vil vi?

Forskningsenheden skal forske i rehabilitering af personer med rygmarvsskade.

- Vi vil samarbejde nationalt og internationalt og gennemføre forskning på højt niveau, så vi kan præsentere vores resultater både ved internationale kongresser og i internationale, videnskabelige tidsskrifter, fortæller klinikchef, overlæge Inger Lauge.

Det har altid været VCRs overordnende formål at tilbyde en specialiseret og tværfaglig rehabiliteringsindsats på højt niveau, et godt samarbejde med den rygmarvsskadede samt dennes familie og netværk, kommune og egen læge, så den enkelte kan opnå et godt, selvstændigt og meningsfuldt liv efter en rygmarvsskade.

- Forskning vil bidrage til, at vores rehabiliteringsresultater kan sammenlignes internationalt. Det vil medvirke til et inspirerende arbejdsmiljø, tiltrække og fastholde personale med kompetencer på højt niveau og medvirke til at gøre centeret til en god samarbejdspartner, fortæller Inger Lauge.

Der forskes allerede

VCR har lang tradition for at medvirke i forskningsprojekter på internationalt niveau, fx nyrefunktionsundersøgelser, smerte- samt blære- og tarmproblematikker. Centeret vil fremover fortsat indgå i samarbejde om forskningsprojekter og nu også selv igangsætte større og mindre projekter. 

- Neuropatiske smerter og spasticitet efter rygmarvsskade repræsenterer væsentlige men fortsat uafklarede problemer, der giver anledning til betydelig lidelse og nedsat livskvalitet for patienter med rygmarvsskade. Behandlingen, vi har i dag er ikke altid tilstrækkelig, fortæller reservelæge og ph.d.-studerende Sven Andresen og fortsætter:
- Vi vil i to studier undersøge henholdsvis Sativex og Normast og deres virkning på smerter og spasticitet. I det sidste studie vil vi undersøge mekanismen i de ”brynje-lignende” smerter efter rygmarvsskade.

Forsøgene vil primært foregå på VCR, men også Neurologisk afdeling i Aalborg. Rekruttering vil også foregå ved Dansk Smerteforskningscenter Århus, Hammel Neurocenter og Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk. Der vil blive slået en annonce op om igangsætning af Sativex-studiet, hvortil VCR søger forsøgspersoner.

Forskning i hjemkomst

Bodil Bjørnshave Noe, cand. scient. i sundhedsfag, sygeplejerske og ph.d., er i gang med en interview- og spørgeskemaundersøgelse under titlen: ”Hvordan det er at komme hjem” efter indlæggelse på VCR. Formålet er at indhente mere viden om, hvordan VCR kan forbedre overgangen til hjem og hjemkommune.

- Vi ved fra oplysninger fra mange patienter, at det kan være svært at komme hjem. Nu vil vi gerne undersøge det systematisk i et forskningsprojekt ved at dokumentere de udfordringer, der er, når man efter et længere rehabiliteringsforløb på VCR skal hjem, fortæller Bodil Bjørnshave Noe.

Forudsætning for forskning

Forskning er i sagens natur fremskaffelse af ny viden, men det bygger på et fundament af eksisterende viden. Hertil kræves fx præcis beskrivelse af vores praksis for rehabilitering, og derfor er det vigtigt at samle vores viden i den SCI-database (”Spinal Cord Injury”), som er etableret på Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk. Indtil nu har data fra Viborg og Hornbæk ikke kunnet samles i det samme register, men nu genoptages et projekt med at opbygge en fælles database for hele Danmark. I databasen registreres en stor mængde grunddata, fx den rygmarvsskadedes alder og køn, samt skadens årsag, niveau osv. Men også fx blærevolumen og hvor tilfreds personen selv er med sit liv. Når SCI-databasen er udvidet til at dække alle danske patienter, kan den danne baggrund for statistiske undersøgelser, så vi kan få en forståelse af funktionsevne, helbred og livskvalitet hos patienter med rygmarvsskade.

Daglig vidensindsamling

Ud over denne registrering af basisdata foregår der en stor indsamling af viden i det daglige arbejde på de to klinikker for rygmarvsskadede, idet der løbende foretages undersøgelser og tests af hver enkelt patients funktionsevne, fx testes håndfunktion, gangfunktion, muskelstyrke, balance osv.

Master i rehabilitering, udviklingsterapeut Dorte Dahl Hoffmann deltager for VCRs forskningsenhed i et samarbejde mellem klinikkerne om at skabe ensartede undersøgelsesmetoder.

- Det handler især om at kvalitetssikre det arbejde, vi laver og at harmonisere vores arbejdsgange, så resultaterne i Øst- og Vestdanmark kan sammenlignes direkte, fastslår Dorte Hoffmann og fortsætter:

- Og så vidt muligt skal de også kunne sammenlignes med resten af verden. Det er vigtigt at vælge de samme tests, at udføre dem på samme måde, at bruge dem på den samme patientgruppe og på det samme tidspunkt i forløbet samt at registrere resultaterne i det samme program.

Master i Sundhedsvidenskab, klinisk sygeplejespecialist Randi Steensgaard Eilenberger er ved at forberede sit ph.d.-projekt, der søger at afklare, hvordan organisatoriske ændringer kan forbedre rehabiliteringen.

- Det er vigtigt at rehabiliteringen sker mest muligt på patientens præmisser. Det vil være en fordel at øge fleksibiliteten, så rehabiliteringen sker, når patienten har mest brug for den – både set som tidspunkt på dagen og tidspunkt i indlæggelsesforløbet. Men ved at styre rehabiliteringen mindre skematisk risikerer man samtidig at skabe flaskehalse, hvis mange har samme behov samtidigt. Og hvad er så bedst? Det mangler vi undersøgelser af, fortæller Randi Eilenberger og pointerer:

- Sund fornuft er godt, men med forskning skal vi kunne understøtte rehabiliteringen med belæg!

Sådan er der grøde i forskningen på VCR, men som altid med forskning vil der gå en rum tid, før der kan høstes. Vi har brug for både nuværende og tidligere patienters deltagelse, så vi håber på et fortsat godt og bredt samarbejde med både RYK og RYK!s læsere.

Om- og tilbygning

VCR har fået bevilget 100 mio. kroner til om- og tilbygning af centeret ved Søndersø i Viborg. Det vil både forbedre rehabiliteringen af patienterne og skabe plads til forskningsenheden. Vi begynder nedpakning og genhusning i november i år, og hele herligheden står planmæssigt færdigt til foråret 2014.