Flexicurity skal til eftersyn

Tekst Kristian Sjøgren, Videnskab.dk
 
Flexicurity-modellen, der giver ar bejds givere større muligheder for at tilrettelægge arbejdet og afskedige medarbejdere, holder mennesker med han dicap fra at få et job. Det er konklusionen i en ny ph.d.-afhand ling, der viser, at kun hver fjerde person med handicap i Danmark har et job. I Sverige har dobbelt så mange et job.
- Forskellen hænger sammen med den almindelige lovgivning på det danske arbejdsmarked. De danske love stiller meget få krav til arbejdsgiveren om at sikre fastholdelsen af ansatte med handicap, fortæller jurist Maria Ventegodt Liisberg, der har skrevet sin ph.d.-afhandling ved Institut for Menneskerettigheder og universitetet i Maastricht.
 
Flexicurity skal til eftersyn
I Sverige klarer medarbejdere med handicap sig bedre, fordi lovgivningen er klar. På den anden side af Sundet kan en medarbejder ikke afskediges på grund af nedsat arbejdsevne, herunder handicap. Arbejdsgiveren skal derimod finde en stilling til den pågældende, der gør, at han/hun stadig kan udføre nytterigt arbejde for virksomheden.
På baggrund af tallene fra Sverige mener Maria Ventegodt Liisbeg, at den danske flexicurity-model skal til eftersyn. Selvom vi i Danmark har haft lovgivning, der forbyder diskrimina-tion mod mennesker med handicap på arbejdsmarkedet, er der ikke kommet flere personer med handicap i arbejde af den grund.
- Problemet er, at arbejdsgiverens forpligtelser over for medarbejdere med handicap stadig ikke er nævnt specifikt i den almindelige lovgivning på arbejdsmarkedet, som det eksempelvis er tilfældet i Sverige. I Danmark står det kun i loven om forskelsbehandling. Derfor er det formentligt uklart for mange danske arbejdsgivere, hvor langt deres forplig-telser rækker, forklarer Maria Ventegodt Liisberg.
Hun peger på 120-dages-reglen som et problem i relation til ansatte med handicap. 120-dages-reglen gør det muligt at afskedige en medarbejder, der har haft 120 dages sygefravær inden for det sidste år.
- Reglen kan jo i praksis resultere i diskrimination på grund af handicap, hvis man eksempelvis fyrer en medarbejder, der har været sygemeldt i mere end 120 dage på grund af sit handicap eller sin nedsatte arbejdsevne, siger Maria Ventegodt Liisberg.
 
Skal følge ny tilgang til handicappolitik
Et eftersyn af flexicurity-modellen, så den indbefatter personer med handicap, vil være et skridt i den rigtige retning. Tidligere fokuserede handicaphjælp på kompensation over for mennsker med handicap, men i dag er vi mere optagede af at gøre samfundet tilgængeligt for dem, og det bør afspejles i en ny model.
- Danmarks ratifikation af FNs Handicap konvention i 2009 har sat skub i denne proces. Men som min forskning viser, står vi stadig med en lovgivning på arbejdsmarkedet, der faktisk kan skabe problemer for en befolkningsgruppe.«»Lovgivningen bør reguleres på enkelte områder, hvis man for alvor ønsker at fremme beskæftigelsen for personer med handicap, opfordrer Maria Ventegodt Liisberg.
 
Læs mere om ny forskning på Videnskab.dk.
 
FAKTA
Flexicurity består af en sammenskrivning af de to engelske ord; flexibility og security. Begrebet dækker over en arbejdsmarkedsmodel, der kombinerer fleksibilitet for arbejdsgiverne medflere former for sikkerhed for medarbejdere. Det vil sige, at arbejdsgiverne har større mulighed for at fyre eller flytte rundt på medarbejdere i deres virksomhed, samtidig med at samfundet holder hånden under dem, der mister jobbet - for eksempel ved kontanthjælp eller dagpenge.