Cannabis undersøgelse

Ny stor fælles medlemsundersøgelse afslører store mangler i forsøgsordningen for cannabis

Undersøgelsen der udkom tirsdag den 25.2.2020 om medicinsk cannabis er lavet i et samarbejde mellem 7 forskellige patientforeninger, hvoraf RYK tæller en af dem. Gennem besvarelser af spørgeskemaer i 2019 endte undersøgelsen med brugbare data fra cirka 4500 respondenter fra de syv forskellige foreninger. Den er således Danmarks hidtil største undersøgelse om patienters erfaringer med cannabis.

Af Andreas Vedel Jensen, RYK

Positive erfaringer blandt patienter

Undersøgelsen viser bl.a., at næsten 80 % af de patienter, der bruger cannabis som medicin, oplever positive virkninger som smertelindring, bedre søvn og afslapning, mens 65 procent ikke har haft nogen negative erfaringer.
Forsøgsordningen, der har kørt siden januar 2018, skulle give visse patientgrupper en lovlig adgang til at afprøve cannabis som smerte- eller spasmelindrende medicin. Formålet har været at ikke smertedækkede patienter kunne afprøve et mildere medicinsk alternativ – og samtidig at fjerne nuværende cannabisbrugende patienter fra det sorte illegale marked for cannabis. Trods dette er det stadig kun ca. 20 % af de patienter, der bruger cannabis som medicin, får det på recept fra en læge.
Det er på trods af, at 70 procent af patienterne helst ser, at cannabis kun udleveres med recept og i dialog med en læge. Hvordan det så kan være, at patienterne ender med at anskaffe cannabis ad andre veje, giver den nye undersøgelse os bl.a. en række svar på. 

Pris og faglig etik står i vejen

Undersøgelsen har både set på problemerne i den nye forsøgsordning samt årsagerne bag dem. Når patienterne tenderer til at finde deres cannabis uden om lægerne, skyldes det særligt to ting:
Det ene er, at mange læger ikke ønsker at udskrive cannabis som medicin. Dette afslag beror oftest på baggrund af generel lægetik overfor patienten, samt forsøgsordningens tilladelse til at medicinsk cannabis kunne suspenderes fra normale procedurer for godkendelse af nye lægemidler. Ifølge undersøgelsen har næsten 50 % af de patienter, der har talt med deres læge om cannabis, nemlig oplevet, at lægen ikke vil udskrive det til dem af principielle årsager.
Det andet undersøgelsen peger på er, at prisen for cannabis på recept er ret høj i forhold til det de finder på det illegale marked via personer eller firmaer. Forsøgsordningen har pt. f.eks. tre godkendte produkter, hvor prisen for 5 gram tørret cannabisblomst til f.eks. the eller dampning, er næsten 800 kr. Her skal så fratrækkes 50% (ved op til 20.000 kroner brugt pr. år gennem en separat cannabistilskudsordning), hvilket giver en patientpris på ca. 400 kroner for 5 gram (ca. 80 kroner pr. gram). Hvad prisen er på det illegale marked varierer sandsynligvis, men i og med at cannabisplanten relativt nemt kan dyrkes i egen have, kan det formodes, at prisen kan holdes meget lav.
Men uanset princip eller pris, så står vi med en problematik, idet patienterne efterspørger en lovlig måde at medicinere sig på, under en ordning lægerne ikke ønsker at deltage i:
Hele ideen er jo, at dem, der ikke kan hjælpes med konventionelle metoder, kan få adgang til et sikkert og reguleret alternativ. Hvis det skal lykkes, er vi ganske enkelt nødt til at få lægerne med i det”, siger Annette Wandel, vicedirektør for Danske Patienter.
Når man køber cannabis, ulovligt, er produktet ikke reguleret og er derfor uden garanti for indhold og virkning. En lægelig vurdering vil ligeledes kunne informere patienten om mulige kontraindikationer med anden medicin, eller vurdere hvorvidt evt. positive effekter står i forhold til eventuelle bivirkninger.

Bilkørsel og cannabis

Blandt RYK´s medlemmer er der tillige en tredje faktor som afgør valget om hvorvidt man går til lægen for at efterspørge cannabis i smerte/spasmebehandlingen: Udsigten til ikke at må føre egen bil. Cannabis kan indeholde THC og man må ikke føre bil med THC i blodet. Mange rygmarvsskadede kører selv bil og bilen fungerer nærmest som en livsnerve – om man kører selv eller har hjælper der gør det – bilen får dagligdagen med job, aktiviteter, sport, hobby, børn, familie osv. til at hænge sammen. Kørestol eller gangbesvær er ofte bare en svær kombination med offentlig transport. Dette afholder sandsynligvis en del bilkørende rygmarvsskadede fra overhovedet at overveje en eventuel mulighed for behandling med cannabis. Dette forhold nævnes desuden også ift. de cannabisundersøgelser, der er igangsat under forsøgsordningen. 

Skærpet blik på brug, virkninger og bivirkninger

Når lægerne af princip ikke ønsker, eller ikke føler sig trygge ved at ordinere medicinsk cannabis, skyldes det dog sandsynligvis også, at der mangler viden om cannabis som medicinsk præparat. Om end at et af kravene bag forsøgsordningen fra starten har været, at tilvejebringe mere viden om virkning og bivirkninger af cannabis, virker det som om at ordningens forskellige målsætninger ikke har været umiddelbart forenelige. Derfor står vi nu med en rodet situation, der skyldes flere forskellige forhold:
F.eks. blev der til forsøgsordningens videnskabelige dataindsamling kun afsat 2 x 5 mio. kroner. Dette beløb udgør kun en brøkdel af hvad en studiet af et nyt lægemiddel til godkendelse normalt koster. Selv om lægemiddelstudier normalt finansieres af private aktører og der i den henseende tit er tale om milliardbeløb, kan 10 millioner kroner afsat under forsøgsordningens 4-årige ramme, synes at ligge i den absolut lave ende af, hvad der er muligt at bedrive af forskning for de afsatte midler.
Derudover har debatten været præget af en konflikt mellem den politiske jargon og det lægeetiske faglige område – med input fra befolkningens egne erfaringer og holdninger bl.a. via sociale medier som f.eks. Facebook eller artikler, kronikker, TV-programmer o.l. Dette forhold har gjort at det er svært for den enkelte patient, at finde rundt i forsøgsordningens muligheder og udvikling.
Siden forsøgsordningens start er der i kølvandet blevet opbygget et øget politisk og forretningsmæssigt fokus på fortjeneste ved dansk cannabisproduktion og kommercielt salg og handel med cannabisprodukter. Det kan have positive effekter på dansk økonomi, men fjerner også fokus på hvad formålet med ordningen egentlig er.
De videnskabelige undersøgelser, der er blevet iværksat under ordningens puljer, bruger forarbejdede cannabisprodukter med fokus på THC eller CBD. Det vil sige at de videnskabelige undersøgelser ikke undersøger på de samme produkter som forsøgsordningen giver adgang til for patienterne. Og det er netop den tørrede, hele cannabisblomst, ordningen gav mulighed for patienter at tilgå, på baggrund af et rapporteret brug og politisk ønske om afkriminalisering af disse brugere.
I forlængelse af ovenstående er patientforeningerne, ligesom lægerne, bekymret over den manglende strukturerede vidensopamling. Alle patienter under behandling skal følges systematisk, hvis ordningen skal virke. Vi skal vide, hvad patienterne får cannabis for, hvilket type cannabis, hvilke doseringer, måder at indtage på samt hvilke virkninger og bivirkninger, de oplever. Der er simpelthen brug for en langt mere systematisk vidensopsamling.
Dette taget i betragtningen, sammensat med at den tilsigtede patientgruppe, der ifølge denne nye patientundersøgelse, ikke oplever at ordningen fungerer efter hensigten, gør at forsøgsordningen ikke fungerer, som den ser ud lige nu.  

Samlede anbefalinger

Patientforeningerne bag undersøgelsen kommer derfor samlet med en række anbefalinger, der skal sikre, at forsøgsordningen kan fungere i fremtiden. Især peges der på vigtigheden af, at:

  • lægerne inddrages i - og er åbne over for at arbejde med - hvordan ordningen kan forbedres, så patienterne rent faktisk får adgang til behandlingen i de tilfælde, hvor det er relevant.
  • der fremover kommer til at foregå en systematisk indsamling af viden om cannabis som medicin, når det kommer til effekt såvel som mulige bivirkninger.
  • man forholder sig til den udfordring, som prisen på cannabisprodukter udgør for mange patienter.
  • Særligt RYK´s medlemmer påpeger problematikken omkring mulighed for behandling med et cannabispræparat (indeholdende THC) samtidig med at egen kørsel og dermed hverdagen fratages. 

Undersøgelsen peger på, at andre grupper, som epilepsi-, gigt- og fibromyalgipatienter, oplever, at de har gavn af cannabis som medicin. Patientforeningerne foreslår således at det overvejes, om andre patientgrupper end de, der på nuværende tidspunkt er omfattet af ordningen, på sigt kan omfattes.

Læs hele rapporten her: 

https://www.danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Eksterne/A_Danske%20Patienter%20%28eksterne%29/rapport_cannabis_som_medicin.pdf

Læs rapportens opsummering her: https://www.danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Eksterne/A_Danske%20Patienter%20%28eksterne%29/one-pager_cannabis_som_medicin.pdf

Læs om tilskudsordningen for cannabis her:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/tilskud-til-forsoegsordningens-produkter/

Se priser på medicinsk cannabis her:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/priser-paa-forsoegsordningens-cannabisprodukter/