Sagsbehandling og klagemulighed

Behandling af ansøgning om støtte til bil er forholdsvis kompliceret. Der skal som regel indhentes en række oplysninger, faglige vurderinger og foretages afprøvninger. Ved førstegangsansøgning indebærer det en sagsbehandlingstid på gennemsnitlig seks – syv måneder med stor variation fra kommune til kommune.

Undervejs i sagsbehandling eller når kommunen har truffet afgørelse, kan du søge om aktindsigt i din sag. Aktindsigten gælder alle de dokumenter, der bliver lagt til grund for afgørelsen – herunder lægelige oplysninger og journalnotater. Normalt indebærer aktindsigt en kopi af samtlige dokumenter. Undtaget fra aktindsigt er dog interne arbejdsdokumenter.

Hvis du ønsker at komme med en udtalelse til sagen, kan du når som helst få kommunen til at udsætte afgørelsen, indtil du har udtalt dig.

Du har mulighed for at give fuldmagt til en part – fx en privat bisidder, socialrådgiver eller advokat – som får partbeføjelser til at søge aktindsigt, udtale sig på dine vegne, få kopi af afgørelsen og evt. klage over afgørelsen.
En mundtlig/skriftlig anmodning om aktindsigt skal besvares hurtigst muligt. Hvis der går mere end 10 dage, har myndigheden pligt til at underrette dig om, hvad forsinkelsen skyldes.

Normalt meddeles kommuners afgørelser i bilsager skriftligt. Afgørelsen skal indeholde en begrundelse med henvisning til retsregler og en kort redegørelse for de omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning. Kommunen skal også oplyse om klageadgang.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage inden for fire uger regnet fra den dag, du modtager afgørelsen. En klage kan være mundtlig eller skriftlig. På baggrund af klagen skal kommunen genvurdere deres afgørelse. Hvis de fastholder afgørelsen, sendes hele sagen med din klage videre til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen. Nævnet kan enten stadfæste kommunens afgørelse, hjemvise sagen, hvis der er fejl eller mangler i sagsbehandlingen, eller træffe en ny afgørelse.

Det Sociale Nævns afgørelser er som udgangspunkt endelige. Men hvis din sag er principiel – dvs. at der ikke tidligere er truffet ankeafgørelse om en lignende problemstilling – kan du indgive klage til Ankestyrelsen. Det er op til Ankestyrelsen at afgøre, om din sag er af principiel karakter. Ankestyrelsen offentliggør principafgørelser, hvilket er styrende for praksis i landets kommuner.