Bil til børn

Kriterierne for bevilling af bil til børn er de samme som til voksne. Kort fortalt betyder det, at dit barn skal have en varig funktionsnedsættelse og et kørselsbehov, som ikke kan dækkes ved andre kørselsordninger.
Bilen bevilges til dit barn, og det er barnets indtægt, der bestemmer størrelsen af afdraget på billånet. 

Der er ingen nedre aldersgrænse for, hvornår dit barn kan få bevilget en bil. I praksis regner man dog med en aldersgrænse på tre år, medmindre barnet som følge af funktionsnedsættelsen er væsentlig sværere at transportere end andre børn.

Bilen skal dække dit barns kørselsbehov. Det betyder, at bilen skal være til rådighed for dit barn. I hverdagen til kørsel i institution, behandling og til fritidsaktiviteter, og i ferier til fx besøg hos bedsteforældre eller på særlige handicapkurser. Hvis du er skilt fra barnets anden forælder, skal bilen som udgangspunkt følge med barnet i forbindelse med samvær.

Omvendt er der ikke noget til hinder for, at du bruger bilen til andre formål end at køre med – eller for – dit barn. Men bilen skal stå til rådighed for barnets kørselsbehov med kort varsel.

Når dit barn får bevilget en handicapbil, tages barnets samlede situation med i overvejelserne omkring, hvilken bil der er den billigst egnede. Det betyder, at det fx kan indgå i vurderingen, om der er andre søskende i familien, som der bør være plads til i bilen.

Hvis handicapbilen udelukkende bruges til at køre med eller for dit handicappede barn, kan der i helt særlige tilfælde ydes støtte til bilens driftsudgifter som merudgifter efter servicelovens § 41. Det gælder, hvis du har en anden bil i forvejen, eller hvis det kan sandsynliggøres, at du ikke havde haft bil, hvis der ikke var et særlig kørselsbehov som følge af dit barns nedsatte funktionsevne. Der kan fx ydes hjælp til merudgifter til  forsikringer, reparationer og brændstof.

I forbindelse med bevilling af handicapbil til dit barn, kan der også ydes tilskud til køreundervisning til en person, som skal køre for barnet.

Når dit barn fylder 18 år, beholder han/hun retten til bilen. Det betyder, at det på bevillingstidspunktet er vurderet, at barnet fortsat har en chaufførmulighed. Hvis den unge selv kan køre bilen, kan der eventuelt søges om nødvendig særlig indretning hertil. Der kan også søges om tilskud til kørekort til den attenårige.

Der er i færdselsloven en mulighed for at unge, fra de er 15 år, kan få kørekort til et ’langsomtkørende invalidekøretøj’. Betingelsen er, at den unges helbredsforhold hindrer ham eller hende i at færdes på anden måde. Den unge skal opfylde de almindelige førlighedsbetingelser for at få kørekort. Kørekortet udstedes på vilkår af, at bilens højeste hastighed begrænses til 50 km i timen, og at der bag på bilen er klistret et skilt med teksten ’Invalidekøretøj 50 km/t’. Ved sin 18 års fødselsdag skal den unge bestå en fornyet køreprøve, før fartbegrænsningen på bilen fjernes.

Hvis dit barn flytter i botilbud, før han eller hun fylder 18 år, kan det få betydning for den fortsatte berettigelse til handicapbil. Kørselsbehovet skal vurderes igen, og det skal vurderes, om behovet kan dækkes af botilbuddet eller andre ordninger, både i botilbuddet og når barnet er hjemme på weekend og ferier. Desuden er det afgørende, om der er en chauffør, som kan køre bilen.  

Hent ansøgningsskemaet på borger.dk

Merudgifter til bil