Bevilling af katetre: Ftalater i tissetøjet

Brugerundersøgelse viser, at en femtedel af alle kateterbrugere med sikkerhed ved, at de er bevilget katetre, der indeholder ftalater. Det reelle tal er givetvis større, da ikke alle ftalatholdige katetre er mærket.

Tekst: Mikkel Bundgaard

I sidste nummer af RYK! blev omtalt en brugerundersøgelse omhandlende kateterbevillinger.

En problemstilling, der ikke blev omtalt er, at der i høj grad bevilges katetre, der indeholder ftalater, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det er meget utrygt ikke at vide med sikkerhed, om de katetre man bruger flere gange dagligt, er uskadelige.

Stadig legalt

Problemet er, at brug af ftalater i medicinsk udstyr, herunder katetre, ikke er ulovligt. Derfor er kommunerne i deres gode ret til at bevilge katetre med ftalater. I RYK undrer vi os meget over, at det stadig er legalt at anvende ftalater i denne type kropsbårne hjælpemidler, når de bl.a. ikke må anvendes i børnelegetøj.

Heldigvis kan de fleste kommuner godt se det fornuftige i ikke at bruge katetre med ftalater. Men i enkelte kommuner, herunder Silkeborg, holder de fast i at anvende ftalatholdige katetre, med mindre man har en specifik grund til ikke at kunne bruge disse.

Kravsændring nødvendig

For nylig bekendtgjorde Miljøminister Ida Auken, at brug af blødgørende midler i plastic ikke mere er lovligt i badeforhæng, tandbørster og voksduge. Som følge af denne beslutning blev minister for Sundhed og forebyggelse Astrid Krag spurgt om, hvorfor disse stoffer ikke også udelukkes fra medicinsk udstyr. I svaret skriver hun, at Danmark er forpligtiget til at overholde EU-traktatens regler om varers frie bevægelighed, så længe det medicinske udstyr er CE-mærket. Med andre ord kan Danmark ikke forbyde ftalater i katetre, før disse krav er ændret. Ministeren er i øvrigt enig i, at brug af ftalater skal begrænses mest muligt. Tidligere har hun sagt, at hun vil arbejde på, at det forbydes i EU.

Dialog og fremskyndelse

RYK hilser ministerens løfte om at arbejde for at forhindre brug af ftalater velkommen. Men vi ved også, at det kan have lange udsigter at ændre kravene for medicinsk udstyr. Derfor arbejder vi lige nu på to planer for at minimere brugen af ftalatholdige katetre. For det første er vi gået i dialog med Silkeborg Kommunes byrådspolitikere for at få dem til at indse, at brug af ftalater skal stoppes. For det andet har vi skrevet et brev til Astrid Kragh med opfordring til at fremskynde processen med at ulovliggøre ftalater, samt tilbudt hende et samarbejde med os om det. I skrivende stund afventer vi svar.

FAKTA:

RYKs brugerundersøgelse viser, at 19,8 % af kateterbrugerne svarer ja til, at deres kateter indeholder ftalater. Dertil kommer de personer, der ikke har kunnet finde det lovpligtige PHT mærke på æsken.