Behandling: Stammecelleturisme - rejs dig rask eller blot fattig

Tekst: viggo Rasmussen

”Næsten 60 % af rygmarvsska- dede behandlet med stamceller viser fremskridt”.Sådan skr iver

det tyske XCell-Center på deres hjemmeside. Denne opsigts- vækkende udmelding bygger på ’follow up’ af 140 rygmarvs- skadede, som indtil marts i år har fået behandling med voksne autologe stamceller (fra knog- lemarv) på en privat klinik i Düsseldorf. Behandlingen tager kun fire- fem dage og består af tre skridt: Knoglemarv fra hofteknoglen, dyrkning af celler i laboratoriet og transplantation af stamcel- ler. Tilbuddet henvender sig til personer med både komplette og inkomplette skader. Prisen

er 7995 Euro. Hvad der gemmer sig bag ’60 % fremskridt’, hvordan man måler

’fremskridt’ og hvilke risici/

bivirkninger der er, kan man ikke gennemskue på hjem- mesiden. Men XCell-Center skriver, at 67 % af personerne beretter om genvunden føle- sans, et tilsvarende antal skulle have fået øget muskelstyrke og 41 % skulle have fået bedre blærefunktion.

Lokker med gratis foredrag

- Bestyrelsen har fået et tilbud

om foredrag fra XCell-Centretsdanske agent og patientrådgiverClaus Gyllun fra Kalundborg,

fortæller formand for RYK,

Mikkel Bundgaard. Bare RYK

betaler transport og forplej-

ning, tilbyder centret både

oplæg og debat på et seminar.

Agenten skriver i sin mail, at

der har været misinformation i medierne. Kritikken har blandt andet gået på, at der ikke findes dokumenteret viden om virkningen af behandlingen. Det imødegår agenten med, at XCell-Center har et stort forsk- ningsafsnit, som bearbejder resultaterne. Centret arbejder på at få behandlingen godkendt i EU og håber dermed, at det

offentlige vil give tilskud.

- Vi skal hele tiden have fin- geren på pulsen indenfor forskning i rygmarvsskader. Og der sker rigtig meget – især i udlandet, når det handler om stamceller i kliniske eksperi- menter i privat regi. Men jeg er bekymret, når erfarne forskere ryster på hovedet, fortsætter Mikkel Bundgaard. - Jeg forstår godt, at nogen håber på helbredelse, men her vil jeg på det kraftigste anbefale at lytte til eksperterne her i lan- det. Så længe der ikke er klare beviser for virkninger, må jeg advare RYKs medlemmer mod falske forhåbninger og lænsning af pengepungen.

Advarsel

Eksperterne er enige. Professor Jens Zimmer Rasmussen, som er leder af Dansk Stamcellecenter siger nemlig: - XCell-Center har desværre

ikke videnskabeligt belæg for

deres udmeldinger. Der er

således ikke eksperimentelle eller andre undersøgelser, der tyder på, at de indsatte celler fra knoglemarven skulle kunne finde frem til substantia nigra

(den sorte substans) området i hjernestammen eller basalgan- glierne (de basale hjernekerner) og udøve en virkning. - De behandler med bloddan- nende og bindevævsstamceller fra knoglemarven indenfor begrebet ’individuelt aftalt eksperimentel behandling’ efter tysk lovgivning. Men deres follow-up opfylder ikke anerkendte videnskabelige spilleregler.

- Jeg er ked af at sige det, men tænk jer om! Der er uro om centret, og det forlyder, at XCell-Center vil blive anmeldt

for ikke-tilladt behandling.

Stamcelle-turisme

Rejser med tilbud om helbre-

delse er et marked i vild udvik-

ling. Det danske rejsebureau KirurgiRejser var på Health & Rehab messen i maj og har siden skrevet sådan til RYK:

”Vi tillader os at kontakte jeres organisation, da vi har samar- bejde med anerkendte hospitaler, samt højtstående og meget ansete læger i Kina. (…) Til trods for at

stamcellebehandling stadig er på det eksperimentelle stadie, og til stadighed ikke til rådighed eller godkendt i det danske sundheds- væsen, har mange patienter over hele verden haft stor succes, og dermed fået ny livskvalitet med denne behandling.” De skriver

videre:“Stamc el l ebehand ling

bruges til at behandle over 70 forskellige neurologiske syg- domme/lidelser. Behandlingen er ikke invasiv og kombineres både med fysioterapi og medicin tilrettelagt efter den enkelte, og har indtil videre vist sig yderst effektiv, både kurativt og pal- liativt.”Også Kir urg iR ejser

tilbyder oplæg for RYK kvit og

frit.

Useriøs salgspropaganda

- KirurgiRejsers påstande er desværre deciderede forkerte og vildledende, fastslår medlem

af Gå Johnny Gruppen, Jens Helby, der blev færdiguddannet læge i januar. - På deres hjemmeside nævner

KirurgiRejser 35 forskellige

neurologiske sygdomme, som

de tilbyder stamcellebehand- ling af. Det er uklart, hvordan deres behandling foregår. Men

det tyder på, at man indsprøjter stamceller i rygmarvsvæsken via en nål gennem lænderyg- gen. Selvom det er mindre omfattende end en operation, er en sådan behandling bestemt invasiv (indgribende i den menneskelige organisme, red.), siger Jens Helby der selv er ryg- marvsskadet, og fortsætter: - Der er ingen dokumentation overhovedet for at de omtalte typer af stamcellebehandling skulle være effektive ved ryg- marvsskader. Hvad de mener med palliativ (lindrende) behandling er også ret uklart – umiddelbart er hele idéen om palliativ stamcellebehandling af en rygmarvsskade jo nonsens. Henvendelsen ligner mest af alt en standardskrivelse, der primært består af en ret useriøs salgspropaganda. - At der foregår forskning i stamcellebehandling af neuro-

logiske sygdomme er langtfra det samme som at behand- lingen har vist sig effektiv. Realistisk set må vi nok for-

vente, at det tager en del tid endnu, før forskningen fører til reelle behandlingsmuligheder af rygmarvsskader. Hvis en behandling skulle vise sig at være både sikker og effektiv mod rygmarvsskader, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at den også vil blive tilbudt til patien- ter i Danmark. Der er således ikke nogen grund til at rejse til Kina og håbe på helbredelse.

RYKs formand Mikkel Bundgaard får det sidste ord: - Vi støtter vi os udelukkende på viden og erfaring – ikke kvaksalvere og fusentastere.

Europæisk arbejdsgruppe

På den nylig afholdte ESCIF kongres i Lobbach I Tyskland besluttede de delegerede at nedsætte en gruppe med det formål at samle viden og information om eksperimentale behandlinger rundt om i verden. - Vi har foreløbig nedsat et lille gruppe, der skal komme med et oplæg, som skal definere arbejdsgruppens indsatsområde, arbejdsgang og samarbejdspartnere, fortæller den nyvalgte præsi- dent for ESCIF, Jane Horsewell , der påpeger, at vidensindsamlin- gen bl.a. skal have til formål at skelne mellem fup eller fakta. BB