Behandling og forskning: Spinalcentre vil bringe Danmark i eliten

Tekst: Mikkel Bundgaard

 

RYK blev i sin tid stiftet med

det formål at centralisere

behandlingen af rygmarvsskadede for at fastholde den altafgørende ekspertise. Nu er

chancen der for at skabe to

spinalcentre, der vil bringe

Danmark i eliten hvad angår

rehabilitering, kontrol og forskning i behandling af rygmarvsskader. Den chance må vi ikke

forspilde.

 

 

Netop i år bliver der taget store

beslutninger vedr. strukturændringer i Danmarks sygehusvæsen. Derfor har RYK søgt at få indflydelse, så rehabiliteringen i fremtiden

kan ske på bedst mulig vis. Centraliseret behandling har været kodeksen i

mange år, og det er det stadig væk.

Det er helt afgørende at holde ekspertisen så få steder som muligt, for at den

ikke bliver udvandet.

Status

I foråret 2007 blev det politisk besluttet, at Klink for Rygmarvsskader i Hornbæk skal flyttes til Glostrup Sygehus. Vi

ønsker fortsat en løsning ved Rigshospitalet, men viser det sig umuligt, vil vi

gøre alt for at påvirke til en så optimal

løsning i Glostrup som muligt. Det gør

vi faktisk allerede.

Det er endnu ikke helt fastlagt, hvornår

flytningen skal ske, men der har været

tale om en tidshorisont på minimum

fem år. Planlægningen for hvordan klinikken kommer til at se ud i Glostrup,

er allerede i gang og RYK er repræsenteret i planlægningsgruppen.

I Vestdanmark er processen ikke nået

så langt. I løbet af dette efterår laver

Sundhedsstyrelsen en specialeudredning, der munder ud i nogle retningslinjer for behandlingen, som regionerne

skal overholde. Derefter vil Region Midtjylland udpege nogle forskellige medarbejdere til at vurdere, hvad det betyder

for organiseringen af behandlingen af

rygmarvsskadede i Vestdanmark. RYK

har også fået lovning på at blive hørt,

inden politikerne beslutter sig i regionsrådet.

Argumenter for en flytning

RYK ønsker, at der skal være et spinalcenter ved Rigshospitalet og et ved

Skejby Sygehus. Sundhedsstyrelsen

lavede i 1994 en redegørelse, hvor de

konkluderede, at denne løsning vil være

den bedste. Redegørelsen var faktisk

delvist et resultat af, at RYK (dengang

Paraplegikerkredsen) pressede på politisk. Derudover lavede Sundhedsstyrelsen to vejledninger i 1996 og 2001

om specialeplanlægning og landsdelsfunktioner. I disse opregnes en række

højtspecialiserede funktioner, hvor behandlingen af rygmarvsskadede skal

ske på hhv. Rigshospitalet og Skejby Sygehus. En af grundene hertil er, at alle

de specialer, der er relevante i forhold

til rygmarvsskadedes rehabilitering, er

på de to sygehuse. Argumentet er, at

det vil skabe en mere sammenhængende rehabilitering og bedre muligheder

for fremtidig forskning på området. Der

er dermed gode lægefaglige grunde til

at samle det hele i to spinalcentre.

Også nærheden til større byer vil gøre

det nemmere at skabe et netværk af

tidligere indlagte rygmarvsskadede, der

kan videregive deres erfaring til de nytilskadekomne.

Faktum er, at både Klinikken i Hornbæk

og Paraplegifunktionens bygninger i Viborg er nedslidte. Kapaciteten i Viborg

er ikke stor nok til at dække behovet og

der er grund til at tro, at patientgrundlaget bliver større efterhånden som

overlevelsesraten ved alvorlige sygdomme, som fx kræft i rygmarven, støt bliver bedre. Selv en ombygning af Paraplegien vil ikke kunne give plads nok pga

begrænsende byggelinjer.

Nu, hvor der alligevel sker strukturændringer i sygehusvæsenet, mener vi, at

det vil være oplagt at lave de omtalte

spinalcentre ved henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Sygehus. Vi tror på, at

denne løsning kan imødekomme behovene de næste mange år.

Argumenter imod

De rekreative omgivelser i Hornbæk og

Viborg findes ikke bedre. Alle os, der

har været indlagt et af disse steder,

ved hvor stor betydning det kan have

for den mentale rehabilitering. Det skal

ikke undervurderes.

Et andet argument imod en flytning af

rehabiliteringscentrene er den uvurder lige specialviden,

som personalet har opbygget gennem mange år. En viden, der

i mange henseender ikke kan fås på

andre måder end ”mesterlære” på stedet. Det er en viden, der vil tage lang

tid at genopbygge på et nyt sted, hvis

ikke der følger personale med i flytningen.

Der er en naturlig modstand mod alt

nyt. Man ved jo, hvad man har. Det så

vi fx dengang genoptræningen blev flyttet fra barakkerne i Hald Ege til Søndersø i Viborg.

Konklusion

RYK mener, at der er en enestående

chance netop nu for at skabe grundlaget for en rehabilitering, der er kvalitetssikret mange år frem.

Nok er natur vigtigt, men den nære tilknytning til specialer, og sammenhængende rehabilitering og mulighed for

fremtidige udvidelser er vigtigere. Men

tænker man det ind i løsningen fra starten, mener vi, at der sagtens kan laves

et spinalcenter med rekreative omgivelser i henholdsvis det centrale København og Skejby. Spinalcentre ved disse

to større byer vil yderligere give muligheden for aktiviteter, der ikke findes i samme grad ved de nuværende beliggenheder som fx kultur og sportsaktiviteter -

og dermed en større inddragelse i det

omkringliggende samfund.

Vi anerkender i høj grad den viden og

ekspertise, som personalet i Hornbæk

og Viborg har. Ved en flytning er da også vores håb, at noget af personalet vil

flytte med, ligesom vi vil arbejde for, at

der bliver gjort en særlig indsats for at

fastholde personalet.

Det var daværende overlæge og medstifter af vores forening, Bodil Eskesen,

der for 30 år siden første gang formulerede ønsket om to landsdækkende centre. Det er på tide, at der sker noget.

To spinalcentre i Danmark vil sætte landet i den absolut forreste linie i verden,

hvad angår rehabilitering af rygmarvsskadede.