Arv - testamente - gave

Arvesager

Belært af sagsgangen i en enkelt sag og RYKs ønske om at være på forkant i alle anliggender, der er RYK-specifikke, har vi lavet denne særaftale for forretningsgang i kommende arvesager, hvor et testamente betænker RYK.

Tekst: Jens Bouet, direktør i DHF

For at sikre ensartethed og en professionel håndtering af arvesager, er det vigtigt, at alle ved, hvordan sagsgangen og behandlingen af arvesager foregår.

Dansk Handicap Forbund er som hovedorganisation godkendt til at modtage arvemidler afgiftsfrit, også på vegne af såvel lokalafdelinger og specialkredse. Det betyder, at RYK som specialkreds er § 8a godkendt.
I alle juridiske og økonomiske anliggender er RYK som specialkreds og Dansk Handicap Forbund som hovedorganisation en og samme organisation. Det betyder bl.a., at det er hovedforbundets ledelse – landsformand og direktør, der tegner RYK i forhold til arvesager og i den forbindelse alle offentlige myndigheder. Direktøren i Dansk Handicap Forbund er på denne måde i alle arvesager både repræsentant og sagsbehandler for RYK.

Det vigtigste i en enhver arvesag er en sikring af afdødes vilje. Det, vi skal gøre, når vi betænkes arvemidler, er at sikre en fuldstændig respekt af det testamente, afdøde efterlader sig. Dette kræver desværre ofte advokater og rettens indblanding. Derudover skal enhver arvesag håndteres juridisk korrekt og efter et fast koncept, så vi overholder tidsfrister og sikrer korrekt tilbagemelding og håndtering over for myndigheder, sagens parter og evt. andre arvinger.
Meget ofte arver vi sammen med andre, fx til lige deling mellem Dansk Handicap Forbund, Spastikerforeningen og Kirkens Korshær. I disse tilfælde er det helt afgørende, at sagerne køres 100% juridisk korrekt og efter det testamentariske grundlag, da vi i modsat fald er erstatningsansvarlige over for de øvrige arvinger.
Alle arvesager håndteres derfor af direktøren i forbundet, der alt efter sagens kompleksitet allierer sig med advokater. Dette gælder alle arvesager, uagtet hvordan testamentet er udformet. Også når testamentet fx betænker RYK som specialkreds, et bestemt formål eller en bestemt aktivitet.
Enhver form for henvendelse vedrørende arvesager henvises derfor til direktøren eller den advokat, der er sat på sagen.

Da RYK ønsker at være oplyst allerede fra starten i arvesager, er det aftalt, at RYK straks efter modtagelsen af en arvesag, kontaktes og oplyses om de faktiske forhold i sagen, som de kendes på modtagelsestidspunktet. Da arvesager i langt de fleste tilfælde indeholder persondataoplysninger, kan arvesager ikke deles hverken elektronisk eller i papirudgaver. Faktisk er adgangen til alle arvesager forholdt personer med tegningsret eller fuldmagtsforhold (advokat eller ansat sagsbehandler) for Dansk Handicap Forbund.

De fleste arvesager med testamenter tager tid. Der kan fx være boopgørelser, der er vanskelige at få udarbejdet, hvis der skal sælges fast ejendom, værdipapirer og indbo. Der kan være tvivl om det testamentariske grundlag, der kan være andre arvinger, der gør indsigelser eller arvinger, der skal findes osv. Det kan derfor være yderst vanskeligt at sige ret meget konkret om en arvesag, før ovennævnte problemstillinger er afklaret. Det er som regel først meget senere i forløbet, at der kan detailorienteres relevant til RYK. Det kræver, at man kan sige noget om beløbsstørrelse, formål, tidspunkt for arvens frigivelse etc. Derfor anvendes følgende orienteringsmodel fremover, når arvesager betænker RYK:
-  Når arvesagen kommer, orienteres de relevante om det testamentariske grundlag og evt. problemstillinger. 

-  Der orienteres løbende om sagens udvikling i forhold til de juridiske og økonomiske forhold. 

-  Når arvesagen er afklaret, orienteres om arvens anvendelse, forventede størrelse og forventede frigivelse til udbetaling. 


Alle kan betænke RYK og eller Dansk Handicap Forbund med arvemidler. Uagtet typen af arvemidler og testamentarisk grundlag, vil arvemidler aldrig blive en del af forbundets driftsbudget. Arvemidler vil altid blive anvendt til de formål eller aktiviteter, der er oplyst i testamentet, og er arven udlagt til særlige formål, placeres arven på særskilte konti, så det til stadighed kan dokumenteres, at testamenter og særlige formål respekteres. 


- Er arven testamenteret til RYK som specialkreds, uden specifikt formål, vil arven blive overført til RYKs konto til fri disposition. 

- Er arven udlagt til specifikke formål i RYK som specialkreds i det testamentariske grundlag, er det Civilstyrelsens/DHFs revisionsselskab, der er samfundets ”vagthund” i forhold til midlernes anbringelse og anvendelse. Dansk Handicap Forbund skal derfor kontrollere, for til enhver tid at kunne dokumentere arvens anvendelse. Uagtet hvordan testamentet er udformet, vil det være ledelsen i Dansk Handicap Forbunds ansvar at påse efterlevelsen af det testamentariske grundlag.

Det mest normale i arvesager er, at man testamenterer til Dansk Handicap Forbund, en lokalafdeling eller en specialkreds, herunder RYK. Det er herefter op til forbundets ledelse, lokalafdelingens eller specialkredsens bestyrelse at sikre anvendelsen af midlerne i forhold til vedtægter. Derfor oprettes der særskilte konti til arvemidler, også når testamentet er udarbejdet til fordel for specifikke formål eller aktiviteter i Dansk Handicap Forbund, herunder lokalafdelinger og specialkredse.

Dansk Handicap Forbund betaler for oprettelsen af ethvert testamente, der betænker hovedforbundet, lokalafdelinger og specialkredse arvemæssigt. Dette sker ved at kontakte Advokatfirmaet Bjørst på telefon 33 12 30 45 eller e-mail post@advokatkontoret.dk. Alle er altid velkommen til at ringe eller skrive til forbundets direktør, hvis der er spørgsmål til arvesager, testamentemuligheder eller andet i arveretslig sammenhæng.

BOKS:

Testamentering til RYK

RYK vil værdsætte, at medlemmer betænker RYK i et eventuelt testamente. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, men arbejder med egen økonomi og yder med ganske få ressourcer et stort arbejde for at forbedre levevilkårene for mennesker med rygmarvsskade. Det gælder blandt andet behandling, forskning, sociale forhold, ligestilling og medlemsarrangementer.
RYK er en nonprofit organisation, hvis virke i den grad afhænger af ressourcer, og derfor er arvemidler meget værdsat. De er fx med til at gøre det muligt at opretholde den indsats, som RYK yder, herunder afholdelse af seminarer og kurser, deltagelse i internationale og nordiske kongresser og ikke mindst arbejdet for sikring af den højt specialiserede behandling og rehabilitering.
Man kan betænke RYK enten uden et specifikt formål, hvor bestyrelsen administrerer arven i forhold til de tiltag og arbejdsopgaver, der ligger, eller med et specifikt formål eksempelvis til afholdelse af kurser og seminarer eller til forskning.
RYKs formand og kasserer kan til enhver tid kontaktes, og vi står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål eller en snak om muligheder for at støtte RYK gennem testamentering.