Arrangement: Frit valg

Foråret bød på to arrangementer iRYK med Coloplast som vært. Emnet var de nye regler om frit valg til hjælpemidler og boligindretning, og der var overvældende tilslutning framedlemmer i både øst og vest.

I samarbejde med Coloplast har RYK afholdt to arrangementer i foråret om de nye regler om frit valg til hjælpemidler og boligindretning. I øst dannede Coloplast rammerne i deres domicil i Humlebæk, og i Vest fandt deltagerne vej til Vingsted centret ved Vejle. Begge møder var godt besøgt med sammenlagt over 200 deltagere fra hele landet.

Snak og mad

Anne Føns fra Coloplast og Birgitte Bjørkman fra RYK bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Herefter blev der budt på tapas i øst og steaks i vest, og som sædvanlig, når RYK folket mødes, gik snakken lystigt ved bordene. Det var specielt rart at se, hvor meget personale fra Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, der havde taget sig tid til at komme sammen meden hel del nyindlagte patienter ved arrangementet i Humlebæk.

Forskel på bevilligspraksis

Efter maden holdt henholdsvis sygeple­jerske Charlott Spiegelberg Stelzer i øst og Anne Føns i vest et kort oplæg om kateterets historie, som man har kendt fra før Kristi fødsel, og om Coloplasts arbejde med produktudvikling.­ Produktudvikling hænger vældig godt sammen med temaet for mødet, ind­ledte Charlott Spiegelberg Stelzer ogAnne Føns. Coloplast har et tæt samarbejde medbrugere og behandlere for at finde de bedste løsninger til de ca. 400.000 dan­skere, der har vandladningsproblemer. I deres oplæg fortalte de også om deres erfaringer fra kommunernes bevillings­praksis af kateter.­ Der er stor forskel på, hvordan bevil­lingspraksis er i landets kommuner. Mange får bevilget det ønskede pro­dukt, men der er også mange, der må argumentere hårdt – eller får afslag med den begrundelse, at prisdifferen­cen er for stor. Kommunerne laver typisk indkøbsaf­taler hvert andet eller hvert fjerde år og har på den måde mulighed for at indkøbe produktet til en lavere pris, end hvis der er tale om enkeltindkøb hos forskellige leverandører.

Frit valg og egenbetaling

Herefter blev ordet givet videre til cand. jur. Anita Klindt fra Klindt Consult, der gav en præcis og levende gennemgang af de nye regler, der trådte i kraft den 1.oktober 2010.Der er mulighed for at vælge både til og fra, når kommunen bevilger et hjælpe­middel eller en boligindretning, og det gælder både leverandør og produkt. Eneste undtagelse er hjælpemidler, der betragtes som et forbrugsgode, ­ her er det ikke noget frit valg. Lovstof er som oftest tungt at formidle, men Anita Klindt skød med både humor og konkrete eksempler. Spørgelysten fra tilhørerne var stor med spørgsmål som:

”Er der frit valg ved køb af brugte hjælpemidler?”, ”Har man ret til hjælpe-midler flere steder – f.eks. hos familie eller i sommerhus?”, ”Kan egen betalingen dækkes over merudgifter, og hvad gør man, når merudgifter bortfalder ved folkepensionsalderen?”.

­ Der er frit valg til køb af brugte for­brugsgoder, men det er ikke helt klart, om det også gælder brugte hjælpemid­ler, svarede Anita Klint og fortsatte:­ Det er boformen, der afgør, om der kan bevilges hjælpemidler flere steder. Til spørgsmålet om merudgifter og folkepension svarede Anita Klint:­ Hvis man har en BPA ordning, bevares retten til at få dækket merudgifter efter det fyldte 65. år for de personer, der har opsat udbetalingen af folkepension. Hvis man ikke er omfattet af § 100 kan man evt. søge udgiften dækket som enkeltydelse, (trangsbestemt ydelse), eller efter pensionsloven.

Farlige ftalater

En deltager nævnte den aktuelle debat om de farlige ftalater, der bl.a. benyttes i de billige ftalatholdige katetre, der har fundet indpas i en del kommuner, og ønskede at vide, hvilken betydning et evt. lovforbud får for frit valg af kateter.­ Umiddelbart vil jeg mene, at det får stor betydning i forhold til de leveran­døraftaler, der laves mellem kommuner og leverandører. Det vil derfor få en afledt effekt for den enkelte borger. Men vi skal se et lovforbud først. Indtil da er det op til kommunernes egen samvittighed.

Skærpede krav

Anita Klindt forventer, at der vil blive set mere skarpt på bevillingskriterier, og at der vil blive stillet skærpede krav til argumenter fra brugerne.­ Man skal være klar i spyttet, når man skal argumentere for, hvorfor produkt Aer en god løsning og hvorfor produkt B er en dårlig løsning. Anita Klindt anbefalede tilhørerne at være både præcise, detaljerede og konkrete.­ Brug jeres erfaringer fra det daglige brug og husk detaljerne. Lav f.eks. en analyse over jeres daglige aktiviteter, hvori hjælpemidlet indgår. Der kan være mange grunde til at produkt A er bedre end produkt B. Men vær konkrete… der bevilges på viden og faktuelle oplysninger. I pauserne var der mulighed for at besøge Coloplasts stand og se de nyeste inkontinens hjælpemidler, ligesom RYK havde en lille stand med salg af bøger. Dagens sidste ord tilfaldt Anne Føns og Birgitte Bjørkman, der glædede sig over det nye samarbejde omkring disse arrangementer. Afslutningsvis afslørede Anne Føns, at Coloplast og RYK allerede har nye arrangementer i støbeskeen til foråret 2012.