Aktivpolitik

 

RYK arbejder for at skabe optimale forhold for mennesker med rygmarvsskade og deres pårørende. Vi arbejder på mange fronter, og vi gør det godt!

Indledning

RYK arbejder for mennesker med rygmarvsskade og deres pårørende. Vi arbejder med alle de forhold, der er relevante og specifikke for denne gruppe. Alle mennesker, der ønsker at støtte dette arbejde, kan være medlem af RYK og arbejde som aktiv i organisationen.

RYK er baseret på ulønnet arbejdskraft. I nogle sammenhænge kalder man mennesker, der arbejder ulønnet, for ”frivillige”. I RYK kalder vi dem for ”aktive”.

Det gør vi, fordi vi ønsker at understrege, at vi i RYK har brug for mennesker, der reelt yder en værdifuld arbejdsindsats.

I RYK er det underforstået, at man, hvis man er aktiv, også er frivillig. For vi kan selvfølgelig ikke tvinge, ligesom vi heller ikke kan lokke med løn. Drivkraften er engagement, lyst og vilje.

RYK ønsker med denne aktivpolitik

 • at synliggøre behovet for aktive til at drive RYK og realisere RYKs mange ideer om aktiviteter og øvrige tilbud til medlemmerne

 • at synliggøre, hvad arbejdet som aktiv i RYK giver den enkelte i form af personligt og fagligt udbytte

 • at synliggøre, hvilke forventninger og krav RYK har til sine aktive

 • at give et overblik over, hvordan man bliver aktiv i RYK

RYKs behov for aktive

Alt arbejde i RYK udføres af aktive, der ikke får løn for deres arbejde. Undtaget er redaktøren af RYK! Magasin. RYK er derfor fuldstændig afhængig af, at medlemmer og andre interesserede stiller deres arbejdskraft til rådighed i forhold til at løse de mange forskellige opgaver, der findes i RYK.

Er der ikke aktive nok, betyder dette, at vi ikke kan føre alle vores ideer ud i livet eller ikke kan gøre det godt nok. Samtidig kan det betyde en ekstra belastning for de aktive, der allerede er involveret, idet deres arbejdsbyrder bliver for store, og de til tider er nødsaget til at løse opgaver, de ikke har lyst/ressourcer til.

Derfor er vi i RYK næsten konstant interesseret i at udvide gruppen af aktive, og vi er taknemmelige for alle tilbud om arbejdsindsats uanset omfanget af denne.

Arbejdsopgaver i RYK

Der er rigtig mange forskellige arbejdsopgaver i RYK. Det drejer sig f.eks. om

 • politisk arbejde inden for sundhedsområdet

 • støtte til forskning og formidling af viden inden for området

 • planlægning af sommerkursus, weekendseminarer, temadage og andre medlemsaktiviteter

 • redaktionelt arbejde/skriveopgaver til RYK! Magasin

 • vedligeholdelse af ryk.dk

 • udarbejdelse af bøger, foldere og lignende

 • fundraising

Inden for de forskellige områder er der opgaver af forskellig karakter, f.eks. opgaver af praktisk art, skriftligt arbejde m.m.

Formål og arbejdsopgaver i de etablerede arbejdsgrupper er beskrevet i opgavebeskrivelser for de enkelte grupper.

Arbejdsforhold for RYKs aktive

Aktive i RYK

 • tilbydes et socialt og kollegialt fællesskab med andre aktive

 • får mulighed for personlig og faglig udvikling gennem arbejdet og samspillet med andre aktive

 • får mulighed for at realisere egne ideer og påvirke forholdene for rygmarvsskadede og pårørende til gavn for sig selv og ligestillede

 • får mulighed for at udnytte egne ressourcer i et meningsfyldt arbejde og derigennem opleve glæden ved at gøre en forskel

Derudover får aktive

 • en fast kontaktperson i RYK, der sørger for oplæring m.m.

 • alle udgifter forbundet med arbejdet refunderet

Krav til aktive i RYK

RYK ønsker at arbejde for rygmarvsskadede på et højt niveau. Samtidig er vi som forening forpligtet til at forvalte foreningens økonomiske midler så hensigtsmæssigt som muligt.

Derudover ønsker vi, at alle vore aktive har rimelige arbejdsforhold.

Enhver aktivs indsats har indflydelse på kvaliteten af RYKs aktiviteter, RYKs økonomi samt andre aktives arbejdsforhold. Derfor stiller vi nogle krav til alle aktive.


Vi forventer,

 • at man som aktiv er bevidst og åben omkring sine faglige og personlige kvalifikationer og begrænsninger, og at man er i stand til at løse de opgaver, man har påtaget sig på et rimeligt fagligt niveau

 • at man kan og vil afsætte den fornødne tid til arbejdet

 • at man er ansvarsbevidst og opmærksom på sin rolle og betydning i forhold til kolleger og medlemmer

 • at man er i stand til at sige fra i tide, såfremt man af en eller anden grund ikke er i stand til at løse en påtaget opgave

 • at man har kendskab til RYK og rygmarvsskadeområdet eller er villig til at tilegne sig relevant viden

Som udgangspunkt er din alder, uddannelsesmæssige baggrund osv. som aktiv ikke afgørende. På samme måde betyder det i forhold til en del opgaver heller ikke noget, om man er rygmarvsskadet, pårørende eller andet, så længe man kan leve op til ovenstående.

Det altafgørende er, at interessen og lysten er til stede.

Krav til bestyrelsen

Bestyrelsen udvælger en aktivansvarlig. Den aktivansvarliges opgaver er

 • at varetage det overordnede ansvar i forhold til at sikre, at alle aktive trives i RYK. Dette sker bl.a. ved at sikre, at alle nye har en kontaktperson, og at der med jævne mellemrum afholdes samtaler med alle aktive. Samtalerne kan varetages af tovholdere, kontaktpersoner, bestyrelse eller den aktivansvarlige

 • at modtage og behandle henvendelser/ansøgninger vedr. nye initiativer samt sørge for, at henvendelser/ansøgninger til eksisterende arbejdsgrupper behandles af den relevante tovholder

 • at sørge for, at al information på ryk.dk og i RYK! Magasin omkring aktive i RYK er relevant og opdateret

Udvælgelse af aktive

Til trods for at RYK ofte mangler arbejdskraft, kan vi ikke garantere, at alle interesserede kan tildeles en arbejdsopgave her og nu. Dette har flere årsager.

Alt arbejde i RYK udføres med det primære formål at være til gavn for alle RYK’s medlemmer. Vi ønsker desuden, at alle RYKs aktiviteter er af høj kvalitet.

Hensynet til enkelte medlemmers ønske om at indgå i RYKs korps af aktive for at opnå personlig tilfredsstillelse ved dette er sekundært. Ønsket kan kun imødekommes, såfremt den aktive samtidigt yder en arbejdsindsats, der er til gavn for RYK.

Derudover er det desværre således, at nye aktive forudsætter ressourcer fra de eksisterende aktive til oplæring m.m. Samtidig forudsætter alle aktiviteter i RYK, at de nødvendige økonomiske ressourcer er til stede. Derfor kan vi nogle gange stå i den paradoksale situation, at vi er nødt til at sige nej tak til nye aktive, selvom de er kvalificerede.

Alle arbejdsgrupper nedsættes af bestyrelsen jf. bestyrelsens forretningsorden. Som ved almindelig lønnet arbejde sker der en udvælgelse blandt de interesserede, der gerne vil arbejde i RYK. Det gør der, dels fordi der kan være for mange interesserede i forhold til samme opgave, dels for at sikre kvaliteten af arbejdet.

Udvælgelsen sker ud fra hensyn til

 • match mellem den konkrete arbejdsopgave og den aktives kompetencer

 • omfanget af den tid og de personlige ressourcer, den aktive kan afsætte til opgaven

 • samarbejdsevner og kemi i forhold til de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen

 • bopæl, idet mødeaktiviteter kan være meget omkostningstunge i en arbejdsgruppe, hvis medlemmer bor langt fra hinanden

Henvendelser fra aktive
Vi er i RYK altid interesseret i at høre fra medlemmer og andre, der gerne vil yde en indsats for foreningen.
Vi er ikke kun interesserede i henvendelser vedrørende konkrete ledige aktivjobs. Vi modtager også gerne uopfordrede henvendelser til etablerede arbejdsgrupper samt henvendelser vedrørende nye ideer.

Interesserede kan udfylde en aktivprofil på ryk.dk eller henvende sig til den aktivansvarlige eller et andet bestyrelsesmedlem.

Vil man gerne arbejde i en etableret arbejdsgruppe, kan man naturligvis også kontakte tovholderen/formanden for denne gruppe. Se yderligere oplysninger i opgavebeskrivelserne for de enkelte grupper.

Vedtagelse af denne aktivpolitik

Aktivpolitikken af vedtaget af RYKs bestyrelse den 22. januar 2011.