Afsløring af misbrug

Tekst: Birgitte Bjørkman

TV2 programmet ”Operation X” bragtei januar en afsløring af, hvordanHandiHelp, som et af de store, privatefirmaer på markedet, tilsyneladendesvindler med offentlige midler til admi­nistrering af Borgerstyret personligassistance (BPA). Afsløringen i “I køre­stol og Lamborghini” kan få megetuheldige konsekvenser for den frem­tidige administration. Derfor har manfra organisationerne peget på en rækkekonkrete tiltag til at justere ordningenfor at forhindre misbrug.

Enkle initiativer

­ Det er forholdsvis enkle initiati­ver, der skal til, siger Jørgen Lenger,Muskelsvindfonden og talsmand forDanske Handicaporganisationer (DH) ogforklarer:­ De vigtigste initiativer er fastsættelseaf grundlæggende krav til virksomhe­derne på området, alle bevillinger skalfølge en overenskomst og endelig, atkommunerne skal udarbejde et budgetfor hver bevilling, så man kan kontrol­lere beløb og aktivitet. Med disse tiltagvil vi være nået langt.DH har skrevet til de socialpolitiskeordførere for at pege på relevante,løsningsorienterede initiativer. I brevetpåpeger DH bl.a. også, at det ikke er enløsning at overgive administrationen af arbejdsgiveransvaret til kommunerne.­ Man skal huske på, at de nuværendeordninger netop er blevet til, fordikommunerne ikke har været og ikke eri stand til at sikre den spontanitet ogindividuelle tilrettelæggelse, som netopdisse borgere har behov for – og efter­spørger i udstrakt grad, forklarer JørgenLenger.

Ønske om gennemsigtighed

I RYK, der også tager afstand fraHandiHelps metoder, støtter man tiltag,der giver ordentlige arbejdsforholdfor hjælperne, kontrol af økonomieni de enkelte ordninger og i de enkeltevirksomheder.Hos handicaporganisationernes egenorganisation LandsorganisationenBorgerstyret Personlig Assistance(LOBPA), der på nonprofit basis vareta­ger arbejdsgiveropgaven for medlem­mer med en BPA­bevilling, er man ogsårystet over HandiHelps metoder.­ Den mistænkeliggørelse, som bådeborgere med BPA og BPA­udbydererisikerer at blive udsat for, gør os dybtbekymrede. Vi foreslår derfor meregennemsigtighed og gerne en egentligcertificering af branchens udbydere,siger Janne Sander, formand for LOBPA.­ Hvis en øget kontrol kan skabe tryghedpå området og fremskynde implemen­teringen af BPA i alle de kommuner,som to år efter vedtagelsen fortsatmangler at efterleve lovgivningen, kanden megen blæst måske endog førenoget godt med sig.

Bevare fokus

Efter udsendelsen har bølgerne gåethøjt og debatindlæg på blogs og inyhedsmedier har været præget af forargelse. Men det er vigtigt at bevarefokus, mener RYKs bestyrelsesmedlemJens Bo Sørensen:­ De mulige skadevirkninger af Operation X’s afsløringer kan vise sigmeget alvorlige. I en tid med forsimp­let medieretorik, hurtige løsningerog masser af politiske spredehagl,kan man frygte at BPA ordningerneunderlægges yderligere bureaukrati oghjemmeplejeregler.­ Det vil være en katastrofe, hvis et dyrtkontrolapparat i kommunerne fordyrerordningen og dermed trækker pengenevæk fra det, de burde bruges til. Denfleksibilitet og frihed, som er BPAensgrundelement, kan nemt blive truet.Det må ikke ske!Jens Bo Sørensen fastslår, at BPA­ordningen er grundlæggende god ognødvendig:­ At give mennesker med handicapmulighed for et spontant, frit og selv­styret liv på lige fod med andre borgereer grundlæggende rigtigt. Det må ikkebegrænses af brodne kar, mediehysterieller pop­politik.

Erklæring

HandiHelp A/S har efterfølgende sendten erklæring til TV2. I erklæringenskriver de, at TV2 ikke har villet oplysehvilke informationer, redaktionen havdetil rådighed.TV2 oplyser, at HandiHelp A/S fik mulig­hed for at stille op til interview medOperation X tre uger op til program­mets færdiggørelse. Hvis dette varsket, havde redaktionen ­ i tråd med depresseetiske regler ­ fremlagt optagel­ser og dokumentation, som HandiHelpA/S ville have haft mulighed for atkommentere