2010.09.22 - Brev til Sundhedsstyrelsen om udredningen

Sundhedsstyrelsen
Att. Lone de Neergaard, chef for sundhedsplanlægning

København, den 22. september 2010

Rygmarvsskadebehandling og -rehabilitering i Vestdanmark

I forlængelse af vores brev af 30. august 2010 vil vi anmode Sundhedsstyrelsen om at bede Region Midtjylland om at fremsende planer med konkrete tiltag, som medfører, at de vil udfylde opgaven som højtspecialiseret funktion inden udgangen af 2010 og leve op til forsyningsforpligtelsen i forhold til den højtspecialiserede funktion: Rehabilitering af Rygmarvsskader i Vestdanmark fra 1. januar 2011.

Som det fremgår af vedhæftede notat, opfylder Region Midtjylland ikke forsyningsforpligtelsen i dag. Med de skitserede planer i udredningen vil regionen på grund af uløste kapacitetsproblemer ej heller fremover opfylde forsyningsforpligtelsen.

Vi fik den 17. august 2010 fra Region Midtjylland tilsendt vedhæftede ”Rygmarvsskadebehandling- og rehabilitering i Vestdanmark, udredning af den fremtidige organisering af Paraplegifunktionen og dens faglige tilknytning til Århus Universitetshospital 2010.”

Den 24. august 2010 var RYK til møde med Region Midtjylland om udredningen, og den 30. august 2010 valgte vi at skrive brev til sundhedsministeren med kopi til dig, brev til Regionsrådsformanden og gruppeformændene i Region Midtjylland samt mødedeltagerne.

Da RYK ikke har modtaget referat fra ovennævnte møde, har vi valgt at udarbejde vedhæftede notat om udredningen. Udredningen er opbygget således, at man ved læsning af resumé og afsluttende afsnit ikke kan få et retvisende billede af indholdet. Derudover er udredningen behæftet med mange væsentlige og afgørende fejl og mangler.

Derfor er udredningen ikke egnet som politisk beslutningsgrundlag.

Derimod har den afdækket nogle store problemer med rehabiliteringen af mennesker med rygmarvsskader i Vestdanmark, som der bør rettes op på hurtigst muligt.

Kopi til Region Midtjylland

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen
sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.