2009.01.23 - Brev til sundhedsminister, januar 2009

Minister for sundhed og forebyggelse

Jakob Axel Nielsen

København, den 23. januar 2009

Behandling af mennesker med rygmarvsskade

Sundhedsstyrelsen beskriver i en redegørelse fra 1994, hvordan man bedst tilrettelægger behandling af mennesker med rygmarvsskade, som er en højt specialiseret funktion. Det skal ske på et spinalcenter. Dvs. et center for behandling af rygmarvsskadede. Her samles akut, rehabilitering, livslang kontrol og forskning geografisk i tilknytning til i øjeblikket 14 andre funktioner, der alle er højtspecialiserede.

Derfor ønsker RYK - Rygmarvsskadede i Danmark – etablering af to spinalcentre: Et på Rigshospitalet og ét på Skejby Sygehus.

Alligevel har Region Hovedstaden truffet en forkert beslutning, nemlig at flytte rehabiliteringen af os fra Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk til et planlagt nybyggeri i form af et neurorehabiliteringscenter på Glostrup Sygehus.

I Region Midtjylland har man formelt ikke truffet en beslutning om den fremtidige placering. Viborg Amt besluttede for nogle år siden at renovere den nedslidte Paraplegifunktion ved Viborg Sygehus, men det er ikke sket.

I Hornbæk er det et stort og stigende problem, at alvorligt syge patienter opholder sig langt væk fra hospitalsfunktioner. I Viborg er bygningerne meget nedslidte og uhensigtsmæssige, og der er problemer med at skaffe personale. Derudover er der for få sengepladser, og det er ikke muligt at udbygge tilstrækkeligt på den nuværende matrikel.

Beslutningen eller mangel på samme i de to regioner lever ikke op til kravene i screeningsrapporten fra regeringens ekspertpanel om

* faglig bæredygtighed og fortsat specialisering
* placering af højtspecialiserede funktioner, som kun varetages to steder i landet, nemlig Skejby og Rigshospitalet
* samling af funktioner og specialer på færre enheder
* produktivitets- og driftsforbedringer
* reduktion i antal matrikler

Beslutningen eller mangel på samme lever heller ikke op til Sundhedsstyrelsens redegørelse af 1994 om den fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling.

Hvis anlægskronerne bliver anvendt i overensstemmelse med kravene, vil det danne grundlag for

* optimering af behandlingen
* for udvikling og forskning
* bedre muligheder for at rekruttere personale

Optimal behandling af rygmarvsskadede medfører

* mindre belastning af sygehusvæsenet
* færre plejeudgifter
* færre medicinudgifter
* bedre livskvalitet

Vi håber, at regeringen vil fremsætte forslag om at afsætte tilstrækkeligt med økonomiske midler til etablering af to spinalcentre på henholdsvis Skejby Sygehus og Rigshospitalet så hurtigt som muligt til gavn for såvel samfundsøkonomien som os. Det haster!

Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at bygningerne i såvel Hornbæk som Viborg er placeret særdeles attraktivt uden for sygehusmiljø og med adgang til og udsigt over vand, hvorfor provenuet ved frasalg må kunne bidrage væsentligt til finansieringen af nyt.

Kopi af vores høringssvar af 2. april 2007 til Region Hovedstaden og af 28. maj 2008 med bilag til Region Midtjylland vedhæftes.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen

sundhedspolitisk konsulent, cand.jur.

Kopi til Sundhedsstyrelsen