2007.04.02 - RYKs notat om fysiske rammer for et spinalcenter

Indledning

En rygmarvsskade medfører et alvorligt bevægelseshandicap, og de fleste rygmarvs-
skadede mennesker sidder i kørestol. Samtidig påføres man en livskrise – livet ven-
des rundt, og meget skal læres på ny. Følgerne af en rygmarvsskade er multifacette-
rede både fysisk, psykisk og socialt. Desuden skal man tilbringe op til et år på rehabi-
literingsklinik. Der er tale om specialiseret behandling, rehabilitering og kontrol, som
varer resten af livet. Dette stiller store krav til rammerne for et kommende spinalcen-
ter.
Generelt bør centret repræsentere en rar atmosfære og ikke bære præg af hospital.
Det repræsenterer de indlagtes midlertidige hjem i en længere periode og skal derfor
bære præg af dette. Der bør være rummelige inde- og udearealer til ergoterapi- og
fysioterapitræning, samt til sports- og fritidsaktiviteter, heriblandt samvær med fami-
lie. Der skal være rekreative udearealer i umiddelbar nærhed. Ved indlæggelse i op
til et år, er det bl.a. vigtigt, at de indlagte selv kan søge ud i naturomgivelser.
For at sikre et højt niveau af specialistviden skal centret være en selvstændig enhed.
Derfor bør der tages hensyn til personalets tværfaglige relationer. Det er vigtigt, at
de forskellige personalegrupper har daglig kontakt, f.eks. i form af fælles kantine o.l.

Kørestolsegnet

Alle indretninger skal leve op til Dansk Standard DS 3028 ”Tilgængelighed for alle”
og DS 105 og DS 105 2 ”Udearealer for alle”.
Herudover bør alle døre være automatiske, gulve bør være med lav friktion, lyd-
dæmpede og skridsikre. Vinduer og klimakontrol bør kunne fjernbetjenes af de ind-
lagte patienter.

Værelserne

Værelserne skal være rummelige enkeltværelser. Værelserne skal udstyres med:
• rumdækkende loftslift
• rummeligt toilet og bad
• plads til hjælpemidler, heriblandt el-stol og respirationsudstyr
• skrivebord
• telefon og internetadgang
• tv
• plads til samvær med familie
• plads til overnattende personlig hjælper

Øvrige rum

Ud over personalerum, samtale- og møderum, kontorer, undervisningsrum, opbeva-
ringsrum, skyllerum o.l., kan følgende nødvendige faciliteter nævnes:
• træningslejligheder med stue, soveværelse, køkken og bad/toilet
• kantine/cafeteria til patienter og pårørende
• stor trænings- og idrætssal til fysioterapien
• ergoterapi med værksted
• træningskøkken
• varmtvandsbassin
• kørestolsværksted
• køkken/café i tilknytning til sengeafsnit – mulighed for madlavning og samvær for patienter og pårørende
• tv-stue
• computerlokale med pc og netadgang
• opholds- og familiearealer, herunder legehjørne til børn
• toiletter ved alle trænings- og opholdsarealer
• faciliteter for indlagte børn med rygmarvsskade og deres forældre

Området

I tilknytning til centret bør der være:
• rekreative udearealer
• overdækket areal til bilafprøvning
• terræn til træning af kørestolsteknik, herunder forhindringsbane
• foredrags- og festsal
• boldbaner
• adgang til vaske- og tørremaskiner
• udslusninglejlighed og patienthotel til brug før udskrivning
• mulighed for overnatning for pårørende
• egnede parkeringsforhold

Omgivende samfund

I området i øvrigt bør der være optimale forhold for så vidt angår:
• indkøbsmuligheder
• adgang til kollektiv transport
• tilgængelige kulturfaciliteter såsom biograf, teater, café, restaurant, sports-
arenaer

Andet

Man bør i indretningen tilstræbe, at ambulante patienter føres sammen med de lang-
tidsindlagte patienter. De ambulante patienter fungerer som rollemodeller, og deres
erfaring kan inspirere nytilskadekomne.
BB + JBS, 2. april 2007