2007.02.05 - Svar på høringsbrev vedr. Det Nye Universitetshospital i Århus (tidl. masterplan)

Indledningsvist vil jeg gerne takke for RYK’s høringssvar af 30. oktober 2006. I høringsrunden i efteråret 2006 fik vi 32 høringssvar, som er blevet bearbejdet af Styregruppen for Det Nye Universitetshospital i Århus. 1. januar 2007 ændrede Masterplanen navn til Det Nye Universitetshospital i Århus.

RYK’s ønske om at etablere et spinalcenter på Skejby Mark, og integreresåvel anæstesi-intensiv-operationsfunktioner og ergo- og fysioterapiheri, er et forslag der rækker ud over den aktuelle planlægningaf Det Nye Universitetshospital i Århus.

Bent Hansen har i mail af 6.maj 2006 kommenteret RYK’s forslag ometablering af spinalcenter på Skejby Mark. Heri blev oplyst, at hovedformåletmed Det Nye Universitetshospital i Århus er at forbedre forholdene for patienter og personale ved at erstatte de utidssvarende fysiske rammer på Århus Sygehus og ved at samle alle funktioner på samme adresse. Der tages udgangspunkt i at samle de specialer, der i dag er på Århus Sygehus og Skejby Sygehus. Af de politisk vedtagne præmisser fremgår, at den samlede kapacitet ikke må forøges som følge af Det Nye Universitetshospital.

Det betyder, at grundlæggende strukturændringer, som etablering af et spinalcenter er, ikke for nuværende indgår i det konkrete arbejde med Det Nye Universitetshospistal i Århus.

Bent Hansen oplyste ligeledes i mailen fra maj, at projektet har en lang tidshorisont, og at der - for at være forberedt på ændringer i fremtiden – blev arbejdet på at skabe tilstrækkelig med plads på marken ved Skejby, så der er muligheder for fleksibilitet og eventuelt placering af funktioner, som i dag er ukendte.

Siden maj er sket det, at Århus Kommune har igangsat det konkrete arbejde omkring fysisk planlægning for arealerne omking Skejby Sygehus. Der skal gennemføres en kommuneplan-ændring, der bl.a. omfatter en høringsrunde. Århus Kommune forventer, at der i sommeren 2007 vil være et godkendt tillæg til kommuneplanen. I det planmateriale, som Århus Kommune har udarbejdet i forbindelse med et offentligt møde i november, fremgår, at der nord for hospitalet er udlagt et areal til ”fremtidige sygehusrelaterede funktioner”.

Der er således i planlægningsarbejdet indarbejdet, at der skal være mulighed for i fremtiden at placere funktioner, der ikke for nuværende indgår i Det Nye Universitetshospital i Århus. På Århus Kommunes hjemmeside kan ses planmaterialet fra Århus Kommune (benyt evt. følgende link http://gis.aarhus.dk/sa_web/ss06w/ss06%20hefte.pdf).

Eventuel etablering af et spinalcenter er en grundlæggende strukturændring i Region Midtjylland, og vil skulle indgå i det overordnede strukturarbejde på hospitalsområdet, der varetages af Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland. Det er et behandlingsområde, hvor langvarige rehabiliteringsforløb udgør en stor del af patientforløbene, og det kan diskuteres, om man bør planlægge efter at placere langvarige rehabiliteringsforløb på op til 1 år på et universitetshospital.

Sundhedsplanlægning er enig i, at det er vigtigt med sammenhæng og koordinering mellem faserne akut, rehabilitering, livslang kontrol og forskning, og at der til stadighed er en udfordring i at forbedre forløbene for rykmarvsskadede. Det er en faglig organisatorisk udfordring at sikre sammenhæng, men det er ikke nødvendigvis enbetydende med en fysisk samling af funktionerne.

Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland vil tage initiativ til, at der i forlængelse af arbejde med specialeplanlægning, der foregår i 2007, igangsættes et udredningsarbejde med henblik på en langsigtet plan indenfor behandlingsområdet rygmarvsskadede. I udredningsarbejdet vil der blive set på, hvorledes nye behandlingsformer eventuelt ændrer behandlingsforløbene. De behandlende afdelinger i såvel Århus,Ålborg og Viborg samt Hammel Neurocenter vil blive involveret i udredningsarbejdet.

Alle høringssvar i forbindelse Det Nye Universitetshospital kan ses på www.masterplanen.dk. Når vi er helt færdige med at bearbejde allehøringssvar vil et notat, der opsummerer hvad der kom ud af høringsrunden i november 2006 om tværgående kliniske funktioner, blive lagt på ovestående hjemmeside. Alle høringsparter vil få notatet tilsendt.

Med venlig hilsen

Lars Dahl Pedersen

Afdelingschef

Sundhedsplanlægning