2006.10.30 - Høringssvar om masterplanen: Akut samt ergo- og fysioterapi

Masterplansekretariatet

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

København, den 30. oktober 2006 

Høring om Masterplanen 

I brev af 18. april 2006 til amtsborgmestrene Bent Hansen og Johannes Flensted- Jensen med tilhørende notat ”Spinalcenter i Vestdanmark,” hvoraf kopi vedhæftes, fremsatte RYK – Rygmarvsskadede i Danmark et stærkt ønske om etablering af et spinalcenter på Skejby Mark i forbindelse med Masterplanen. I fortsættelse heraf ønsker vi at afgive følgende høringssvar jf. Deres brev af 4.

oktober: 

Anæstesi-intensiv-operations-funktioner: 

Der er mange gode tanker i papiret, som vi kun kan støtte herunder også tankerne om placering af Respirationscenter Vest i dette regi. God neurorehabilitering og kontrol af para- og tetraplegikere i et livslangt forløb forudsætter sammenhæng mellem faserne akut, rehabilitering, livslang kontrol og forskning. Dette er dokumenteret i ”Redegørelse om para- og tetraplegi – organisation af behandling og kontrol, 1994. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. den fremtidige tilrettelæggelse af para- og tetraplegibehandling.”

Derfor må anæstesi-intensiv-operations-funktioner indtænkes som en del af denne helhed allerede nu i kombinationen med etablering af et spinalcenter. 

Ergo- og fysioterapi: 

Det er vigtig, at ergo- og fysioterapi placeres decentralt, nemlig på den selvstændige afdeling, spinalcentret. Vi ønsker, at disse vigtige områder i rehabiliteringen af paraog tetraplegikere bliver en integreret og naturlig del af dagligdagen i disse typisk meget lange behandlingsforløb på 4 – 12 måneder. Eksempelvis kan (trænings)køkken, gymnastiksal med sportsfaciliteter mv. fint integreres i sengeafsnittet. Ligeledes ønsker vi et svømmebassin i tilknytning til spinalcentret. RYK indgår gerne i et konkret samarbejde om udmøntning af ovennævnte. 

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen

sundhedspol. konsulent