2006.05.17 - Sundhedsstyrelsen fastsætter, at akutbehandling kun må ske på Rigshospitalet og Århus Kommunehospital

BEHANDLING AF COLUMNAFRAKTURER MED MIS-TÆNKT ELLER KONSTATERET RYGMARVS- OG NERVE-SKADE

I Sundhedsstyrelsens vejledning Specialeplanlægning og lands- og lands-delsfunktioner i sygehusvæsenet (herefter Specialevejledningen) fra 2001 fremgår det under neurokirurgi, at behandling af columnafrakturer med mis-tænkt eller konstateret rygmarvs- og nerveskade (para- og tetraplegi) er en landsdelsfunktion, som kun bør varetages ved de neurokirurgiske landsdels-afdelinger ved Rigshospitalet og Århus Universitetshospital (Århus Kom-munehospital). Herudover bør akut behandling af columnafrakturer ved rygmarvsskade og para- og tetraplegi foregå ved en af de to afdelinger i samarbejde med para- og tetraplegifunktionen i henholdsvis Øst- og Vest-danmark.

Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der har foregået akut behand-ling på Amtssygehuset i Glostrup (KAS GL) og Odense Universitetshospital (OUH) og har bedt de 2 afdelinger om kommentarer.

Sundhedsstyrelsen er fra KAS GL informeret om, at der i 2004 blev indlagt i alt 8 patienter, hvor der var, eller efterfølgende viste sig at være mistanke om rygmarvslæsion i relation til columnafraktur. Det er oplyst, at der foreligger visitationsretningslinier mellem H:S og Københavns Amt, hvoraf det frem-går, at patienterne normalt bliver stabiliseret inden viderevisitering til klinik for para- og tetraplegi. Patienter, der behandles på KAS GL vil alene være patienter, hvor det lægeligt vurderes uforsvarligt at transportere uden stabili-serende indgreb eller patienter, der grundet kapacitetsproblemer ikke kan behandles på Rigshospitalet. OUH har oplyst, at der i 2003 og 2004 i alt er foretaget 6 operationer hos patienter med columnafrakturer med mistænkt eller konstateret rygmarvs- og nerveskade. I et tilfælde var der lægefagligt skønnet behov for akut indsats. For de øvrige 5 patienter er det oplyst, at de ikke på operationstidspunktet havde symptomer, som kunne henføres som tegn på rygmarvspåvirkning.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende bedt om en faglig vurdering fra Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) med henblik på flg. spørgsmål: Om man i det tilfælde, hvor patienten primært indbringes til anden neurokirurgisk afde-ling end afdeling med lands- og landsdelsfunktion skal foretage en stabilise-ring af columnafraktur med rygmarvspåvirkning, for at opnå det bedst muli-ge behandlingsresultat før overførsel til afdeling med lands- og landsdels-funktion, eller man umiddelbart skal overføre til afdeling med lands- og landsdelsfunktion. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse bedt om, at DKNS oplyser om den foreliggende evidens som grundlag for beslutningen og ligeledes bedømmer vigtigheden af operationsvolumen og ekspertise.

DKNS beskriver, at kirurgien ved columnafrakturer med mistænkt eller kon-stateret rygsmarvs og nerveskade i nogle tilfælde er sammenlignelig med den stivgørende operation ved f.eks. skoliose og degenerative rygsygdomme. Det kræver imidlertid kendskab til de sekundære skadesmekanismer, der ud-spiller sig efter den primære skade for at kunne time operationen optimalt ved columnafrakturer med mistænkt eller konstateret rygmarvs- og nerve-skade. En gennemgang af litteraturen har ikke vist nogen gavnlig effekt af tidlig operation eller entydig evidens for, at tidlig operation er skadelig. DNKS’s konklusion er, at patienter med columnafrakturer med mistænkt el-ler konstateret rygmarvs- og nerveskade skal overføres tidligt til et af de to centre, som derefter foretager den stabiliserende operation. Samtidig bør af-delingen med lands- og landsdelsfunktion sikre, at kirurgien på et af de to centre foregår i samråd med en neurokirurg med ekspertise indenfor ryg-marvsskade. I sjældne udvalgte tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at flytte patienten, kan den stabiliserende operation foretages på den modta-gende afdeling i samråd med et af de to centre, såfremt den fornødne eksper-tise er til stede på den modtagne afdeling.

I forbindelse med den kommende specialeplanlægning i sygehusvæsenet vil specialet neurokirurgi blive gennemgået. Processen og rækkefølgen af speci-alegennemgangene er lagt op til det rådgivende udvalgs møde i maj 2006. Alle specialer forventes at blive gennemgået i løbet af de kommende 2 ½ - 3 år. Det er generelt besluttet, at Specialevejledningen fra 2001 er gældende, indtil det enkelte speciale er gennemgået og evt. nye anbefalinger foreligger for de enkelte funktioner.

Sundhedsstyrelsen finder, at i de sjældne tilfælde hvor det ikke vurderes for-svarligt at flytte patienten kan den stabiliserende operation i samråd med et af de 2 centre med lands- og landsdelsfunktion foretages lokalt, såfremt den fornødne ekspertise er til stede lokalt. I øvrige tilfælde finder Sundhedssty-relsen, at behandling af columnafrakturer med mistænkt eller konstateret rygmarvs- og nerveskade (para- og tetraplegi) i henhold til Specialevejled-ningen er en landsdelsfunktion, som kun bør varetages ved de neurokirurgi-ske landsdelsafdelinger ved Rigshospitalet og Århus Universitetshospital (Århus Kommunehospital). Tilsvarende bør akut behandling af columnafrak-turer ved rygmarvsskade og para- og tetraplegi foregå ved en af de to afde-linger i samarbejde med para- og tetraplegifunktionen i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Med venlig hilsen

Susanne Vest

afdelingslæge

Kopi til: Amtssygehuset i Glostrup

Odense Universitetshospital

H:S

Rigshospitalet

Århus Amt

Århus Universitetshospital (Århus Kommunehospital)